Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập mạch điện 1

Được đăng lên bởi tranvanmyth
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 9244 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chương I: Những khái niệm cơ bản về mạch điện
BÀI TẬP CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN
Bài 1.1: Xác định tổng trở hai đầu a-b của mạch hình 1?
Bài 1.2: Xác định giá trị điện trở x trên hình 2 để tổng trở hai đấu a-b bằng
Rv(ab)=1,5Ω
3Ω

3Ω

1Ω

1Ω

2Ω

a
1Ω
b

2Ω

a

4Ω

2Ω

0,5Ω

1Ω

x

2Ω

b

x

1Ω

1Ω

2Ω

18Ω

0,5Ω

2Ω 16Ω
2Ω

2Ω

6Ω

18Ω

Hình 1.2

Hình 1.1

Bài 1.3: Xác định Ux và Ix trên mạch hình 1.3a và hình 1.3b.
Ix

2A

1Ω
2Ω

Ux
1A

2V

1Ω
2Ω

3Ω
Ix

3A

6V

3Ω

Ux

3A

Hình 1.3a

Hình 1.3b

Bài 1.4: Cho mạch điện như hình 1.4. Biết I1 =1A, xác định dòng điện trong các
nhánh và công suất cung cấp bởi nguồn dòng 2A.
Bài 1.5: Trong mạch điện hình 1.5. Xác định E để nguồn áp 16V cung cấp công
suất 32W.
2Ω

2A
I5

I4

2Ω
I3

+
-

48V

3Ω

I2

+
-

40V

10V

16V

1Ω

6Ω

1Ω

+
-

1Ω

6Ω

4Ω
I1

4A

+
-

+

3Ω

9Ω

E

Hình 1.5

Hình 1.4

Bài 1.6: Tìm dòng điện trong các nhánh ở mạch điện hình 1.6.
Bài 1.7: Cho mạch hình 1.7. Tính dòng và áp trên các phần tử, và nghiệm lại sự
cân bằng công suất trong mạch.
10Ω

40Ω

2A
I2

I1

1Ω

4Ω

+
-

20Ω

0.4V

0,03A

I3

1V

+
-

+
-

5A

38V

Hình 1.7

Hình 1.6

Trang 17

3Ω

Chương I: Những khái niệm cơ bản về mạch điện
Bài 1.8: Xác định u1 và công suất tiêu tán trên điện trở 8Ω ở mạch điện hình 1.8.
Uo
Bài 1.9: Tìm hệ số khuếch đại k =
ở mạch điện hình 1.9.
E
6Ω

+
-

5V

20V

-+
1000i

10Ω

- u1 +

3u1

+
-

i1

4Ω

1kΩ

(II)

(I)

+
-

i2

i

E

+
uO
-

8Ω

Hình 1.9

Hình 1.8

Bài 1.10: Tính i và uo ở mạch điện hình 1.10 theo E vàα.
Bài 1.11: Xác định tỉ số u/e ở mạch hình 1.11.
50Ω

50Ω
+
-

R3

αi

E

3kΩ

+
-

+
uO
-

ai2

ai1

R2

e
i1

i

i2

Hình 1.11

Hình 1.10

Bài 1.12: Cho mạch điện hình 1.12. Xác định R để cho I = 5A.
Bài 1.13: Xác định u và i1 trên mạch hình 1.13.
i1

+ u
I

+
-

+
25V
-

+ 5i1

5V

+
-

-

4Ω

10Ω

R

+

3i1

Hình 1.12

4Ω

3V
-

+
9V

i1

Hình 1.13

Bài 1.14: Tìm áp u trên mạch điện hình 1.14.
Bài 1.15: Xác định uo ở mạch hình 1.15.
2Ω

6Ω
+
u1

+
-

5V

4Ω

u1
3

+
+

24Ω

u

u
6Ω

-

Hình 1.14

-

i1
2Ω
6Ω

u0
2

+
uo
-

i2

1Ω

Hình 1.15

Trang 18

4A

+
u
-

Chương I: Những khái niệm cơ bản về mạch điện
Bài 1.16: Dùng phép biến đổi tương đương, tìm i1 và i2 ở mạch hình 1.16.
Bài 1.17: Dùng phép biến đổi tương đương tìm dòng các nhánh ở mạch điện hình
1.17.
32Ω

i1
+
-

6Ω

4Ω

12V

20...
Chöông I: Nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà maïch ñieän
Trang 17
BAØI TAÄP CHÖÔNG I: NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ MAÏCH ÑIEÄN
Baøi 1.1: Xaùc ñònh toång trôû hai ñaàu a-b cuûa maïch hình 1?
Baøi 1.2: Xaùc ñònh giaù trò ñieän trôû x treân hình 2 ñeå toång trôû hai ñaáu a-b baèng
R
v(ab)
=1,5Ω
Baøi 1.3: Xaùc ñònh U
x
vaø I
x
treân maïch hình 1.3a vaø hình 1.3b.
Baøi 1.4: Cho maïch ñieän nhö hình 1.4. Bieát I
1
=1A, xaùc ñònh doøng ñieän trong caùc
nhaùnh vaø coâng suaát cung caáp bôûi nguoàn doøng 2A.
Baøi 1.5: Trong maïch ñieän hình 1.5. Xaùc ñònh E ñeå nguoàn aùp 16V cung caáp coâng
suaát 32W.
Baøi 1.6: Tìm doøng ñieän trong caùc nhaùnh ôû maïch ñieän hình 1.6.
Baøi 1.7: Cho maïch hình 1.7. Tính doøng vaø aùp treân caùc phaàn töû, vaø nghieäm laïi söï
caân baèng coâng suaát trong maïch.
40V
I
2
6Ω
Hình 1.
4
2A
-
I
3
+
-
10V
I4
48V
4Ω 6Ω
-
+
I5
1Ω
2Ω
+
I1
+
4A
9
Ω
3Ω
1Ω
-
3
Ω
16V
+
E
2Ω
-
1
Ω
Hình 1.
5
38V
5A
-
4
Ω
1Ω
2A
+
3Ω
Hình 1.7
20Ω
+
I
3
+
0,03A
I
2
10Ω
0.4V
I
1
-
40
Ω
1V
-
Hình 1.
6
a
b
3Ω
1Ω
1Ω
1Ω 2Ω 4Ω
2Ω
2Ω
6Ω
0,5Ω
Hình 1.
1
2Ω
2A
3A
3Ω
2Ω
1Ω
I
x
U
x
Hình 1.3
a
1A
a
b
x
1Ω
1Ω
16Ω
2Ω
18Ω
0,5Ω
Hình 1.
2
1Ω 2Ω
2Ω
18Ω
2Ω
x
3Ω
2V
3A
3Ω
2Ω
1
Ω
I
x
U
x
Hình 1.3
b
6V
Bài tập mạch điện 1 - Trang 2
Bài tập mạch điện 1 - Người đăng: tranvanmyth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập mạch điện 1 9 10 157