Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập mạch điện 2

Được đăng lên bởi trungdt1980
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1557 lần   |   Lượt tải: 1 lần
mquanik@yahoo.com
Bài tập: Mạch Điện 2
Bài 1:
Cho đường dây với các thông số sau:
l = 100
km
R0 = 6
/m
L 0 = 1,6.10-3

H/km

C0 = 6,4.10-9

F/km

G 0 = 106

S/km

f

Hz

= 100

U1 = 1
I1

= 500-150

kV
A

1/ Xác định các hệ số: , ZC , V, 
2/ Xác định U và hệ số phản xạ sóng giữa đường dây
Giải:
a/Ta có:

  2f  2..100  200

(rad/s)

Zo  R o  jLo = 6 + j

( )

Yo  G o  jCo  10-6 +4,0212.10-6 j

(S)

  Zo .Yo  0,0037 + 0,0034j

(1/km)

 = 0,0037

 = 0,0034

ZC 

Zo
 1013,2 - 664,56j
Yo

U1

I3
U3

(neper/km)
(rad/km)

()


 1,8428.105
(km/s)

V
 =  1,8428.103
(km)
f
b/ Ta có:
1
A1   U1  ZC .I1   2,8816.105 - 9,4922.104 j
2
1
A 2   U1  ZC .I1   -2,8716.105  9.4922.104 j
2
V=

I1

O

l/2

l

x

mquanik@yahoo.com
Mặc khác:
 U x  A1.e x  A 2 .e x  U  x  U  x


A
A
I x  1 .ex  2 .e x  I x  I  x

ZC
ZC

Tại điểm: x = l/2 thì
U3  U l / 2  A1.e .l / 2  A 2 .e .l / 2  U  l / 2  U  l / 2
 -1,3683.105 - 6,4567.104 j
 -136,83 - 64,567j

I3  I l / 2 

(V)
(kV)

A1 .l / 2 A 2 .l / 2
.e

.e
 I l / 2  Il / 2
ZC
ZC

 479,95  144,69j

(A)

mquanik@yahoo.com
Bài 2:

l  30
Zc  500

km


 =3.10-3
Neper/km
Z2  500

GTHD của điẹn áp ở dầu đường dây là U1 = 120V
a/ Xác định GTHD của U2;I2 cuối đường dây
b/ Xác định hiệu suất truyền tải  của đường dây.

Giải:

I1

I2

U1

U2

O

l

Zc

x

a/ Do: Zc  R c đường dây gần như vận hành ở chế đọ hoà hợp tải nên:   0 . Tức
là mọi điểm trên đường dây chỉ có ST mà không có SPX
Xây dựng công thức theo hệ trục như hình vẽ:

 U x  A1.ex  A 2 .e x  U  x  U  x


A
A
I x  1 .ex  2 .e x  I  x  I  x

ZC
ZC

Ta có



U x  U  x  A1.e x


A
I x  I  x  1 .ex

ZC


(1)

U1  U(x 0)  U  (x 0)  A1.e.0  A1
 U1  A1

U1  U1U1  U1.e

j.U1

Thế (2) vào (1) ta được:

 A1

(2)

mquanik@yahoo.com

 U x  U1.e j.U1 .e  (  j )x

j.

U1.e U1  (  j )x
.e
 Ix 
ZC

 U x  U1.e x e j( U1 x )

 
U
j(  x )
I x  1 .e x e U1

ZC

 U 2  U (x l)  U1.e l e j( U1 l)

 
U1 l j( U1 l)
 I 2  I(x l)  Z .e e
C

 U 2  U1.e l  120.e  (30.3.10 )  109.6717

 
U
120  (30.3.103 )
I 2  1 .e l 
.e
 0.2193

ZC
500

3

b/ Hiệu suất truyền tải
Ta có
P
  2 .100%
P1

:

P2  U 2 .I2 .cos(U2  I2 )


 P1  U1.I1.cos(U1  I1 )

Chế độ hoà hợp tải nên:

Với:

 U1  U 1 ; I1  I 1

 U 2  U 2 ; I 2  I 2
 U1 U 1

 Zc  R c

I1
I 1


 U 2  ...
mquanik@yahoo.com
1
U
1
I
O
x
3
U
3
I
l
l/2
Bài tập: Mạch Điện 2
Bài 1:
Cho đườngy với các thông s sau:
0
-3
0
-9
0
6
0
1
l = 100 km
R = 6 /m
L = 1,6.10 H/km
C = 6,4.10 F/km
G = 10 S/km
f = 100 Hz
U = 1 kV
0
1
I = 500 -15 A
1/ Xác định các h s:
C
, Z , V, 
2/ Xác định U và h s phản xng giữa đườngy
Giải:
a/Ta có:
2 f 2. .100 200 (rad/s)
o
C
o
5
3
Z
Z 1013,2 - 664,56j ( )
Y
V= 1,8428.10 (km/s)
V
= 1,8428.10 (km)
f

b/ Ta có:
54
1 1 C 1
54
2 1 C 1
1
A U Z .I 2,8816.10 - 9,4922.10 j
2
1
A U Z .I -2,8716.10 9.4922.10 j
2
Bài tập mạch điện 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập mạch điện 2 - Người đăng: trungdt1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài tập mạch điện 2 9 10 228