Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập mạch điện 2

Được đăng lên bởi Tai Vu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
________________________________________________________________________

THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG
DANH SÁCH NHÓM III. LỚP ĐIỆN C-K3
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

HỌ VÀ TÊN
Hoàng kim Lĩnh
Hoàng ngọc Luyện
Phan bùi quốc Mạnh
Nguyễn văn Mạnh
Nguyễn viết Nam
Hồ bích Ngọc
Nguyễn văn Ngọc
Nguyễn thành Nghĩa

GHI CHÚ

Nhóm trưởng

ĐỀ BÀI : thiết kế chiếu sáng xưởng điện 1 khoa điện, trường đại học sư phạm kỹ thuật
vinh với yêu cầu : đảm báo chiếu sáng hai cấp : chiêu sáng bình thường với độ rọi : E =
450 lux , chiếu sáng tăng cường với độ rọi E = 700 lux ?..
BÀI LÀM :
Các kích thước chính :
+ chiều dài :a = 11m
+ chiều rộng : b = 7m
+ chiều cao : h = 3,6m
hệ số phản xạ :
+ trần màu trắng : 1 = 0,7
+ tường màu vàng nhạt : ρ3 = 0,5
+ nền màu xám : ρ4 = 0,3
I. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
- chọn loại bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m công suất 40W
- dự tính chiều cao treo đèn là 0,1m để đặt bộ đèn.
1. xác dịnh chỉ số địa điểm K , tỷ số treo J , loại đèn cần sử dụng và kiểu chiếu sáng.
Khoảng cách từ mặt hữu ích đến chiều cao treo đèn :
h = 3,6 - 0,85 - 0,1 = 2,65 m

* Chỉ số địa điểm : K =

11.7
= 1,61
2,65(11+7)

_____________________________________________________________________
1
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ()

________________________________________________________________________
0,1
* Tỉ số treo : J =
= 0,004 lấy J = 0
2,65+0,1
2. Chọn loại đèn
Theo biểu đồ kruithof thì nhiệt độ màu phải nằm giữa 3130 và 4900
Chỉ số màu Ra = 70 - 85
+ Ta chọn loại đèn “màu trắng Z” (phụ lục H sách kỹ thuật chiế sáng) với các thồg số :
P = 40 w
L = 1,2 m
T = 3900 K ( nhiệt độ màu)
 = 2450 lm
Ra = 70 (chỉ số màu)
3.Chọn bộ đèn
Chọn loại bộ đèn : DF 340 (Phụ lục G sách kỹ thuật chiếu sáng)

1,28 m
0,266 m
0,106 m

Kích thước hộp đèn : Rộng : 266 mm
Cao : 106 mm
Dài : 1280 mm
4. Quang thông tổng các đèn
Lấy hệ số suy giảm :  = 1,4
Theo catolo của bộ đèn DF 340 ta tra được hệ số có ích :
K = 1,5  U = 0,230
K = 2  U = 0,359
x-x1
x-x0
Nội suy Lagrăng ta được : U(x) = U0
+ U1
x0-x1
x1-x0
Trong đó : x0 = 1,5 , x1 = 2, U0 = 0,230 , U1 = 0,359
Vậy : U(1,61) = 0,329
E.S. 450.11.7.1,4
 tổngcácđèn =
=
= 136925 lm
U
0,329
136925
Tức là cần ít nhất : N =
= 60 đèn
2450
Ta chọn N = 60 đèn ,  Cần 20 bộ đèn

_____________________________________________________________________
2
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ()

________________________________________________________________________
...
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 1
THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG
DANH SÁCH NHÓM III. LỚP ĐIỆN C-K3
STT H VÀ TÊN GHI CHÚ
1 Hoàng kim Lĩnh
2 Hoàng ngọc Luyện
3 Phan bùi quốc Mạnh
4 Nguyễn văn Mnh
5 Nguyễn viết Nam
6 H bích Ngọc
7 Nguyễn văn Ngọc Nhóm trưởng
8 Nguyễn thành Nghĩa
9
10
ĐỀ BÀI : thiết kế chiếung xưởng điện 1 khoa điện, trường đại học sư phm k thuật
vinh với yêu cu : đảm báo chiếung hai cấp : chiêu sáng bình thường với độ ri : E =
450 lux , chiếung tăng cường với độ ri E = 700 lux ?..
BÀI LÀM :
Các ch thước chính :
+ chiu dài :a = 11m
+ chiu rộng : b = 7m
+ chiu cao : h = 3,6m
h s phản x :
+ trần màu trng :
1
= 0,7
+ tường màu vàng nhạt : ρ
3
= 0,5
+ nền màu xám : ρ
4
= 0,3
I. PHƯƠNG ÁN THIẾT K
- chọn loạing đèn huỳnh quang dài 1,2m công suất 40W
- d tính chiều cao treo đèn là 0,1m để đặt b đèn.
1. xác dịnh ch s địa đim K , t s treo J , loại đèn cần s dụng và kiểu chiếu sáng.
Khoảng cách t mặt hữu ích đến chiều cao treo đèn :
h = 3,6 - 0,85 - 0,1 = 2,65 m
* Ch s đa điểm : K =
11.7
2,65(11+7)
= 1,61
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Bài tập mạch điện 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập mạch điện 2 - Người đăng: Tai Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập mạch điện 2 9 10 579