Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập mạch điện

Được đăng lên bởi kaivnit
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2138 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TÔ HOÀNG THÁI
0902261554
hoangthai.tg@gmail.com

TÔ QUỐC VIỆT
0909995015
quocviet.tg@gmail.com

BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN I
1.3 Tính dòng các nhánh

Ta có:
Áp dụng
Kichsoff 1 tại
các điểm nút
6I5 + 6I2 - 10 –
40 +I3 =0 (1)
2I4 - I3 +40 – 48
+4I1 =0

(2)

I4 + I3 – I5 =0

(3)

I1 – I4 +2 = 0

(4)

I5 – I2 -2 = 0

(5)

Với I1 = 1A
Từ (4) => I4 = 3A
Từ (2) => I3 = 2A
Từ (3) => I5 = 5A
Từ (5) => I2 = 3A
1.13 Cho I = 5A. Tính R=?

TRANG 1
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

MẠCH ĐIỆN I

TÔ HOÀNG THÁI
0902261554
hoangthai.tg@gmail.com

TÔ QUỐC VIỆT
0909995015
quocviet.tg@gmail.com

Ta có:
iR + 5i – 5 = 0 (1)
10I + 5i – 25 =0 (2)
Từ (2) => I = -5A thay vào (1) => 6 Ω
1.20 Tính i1, i2
Ta biến đổi tương đương
Ta có 6 Ω // 12 Ω => Rtd = 4 Ω (1)
6 Ω // 30 Ω => Rtd = 5 Ω (2)
(1)

Nối tiếp (2) => Rtd = 9 Ω

TRANG 2
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

MẠCH ĐIỆN I

TÔ HOÀNG THÁI
0902261554
hoangthai.tg@gmail.com

TÔ QUỐC VIỆT
0909995015
quocviet.tg@gmail.com

TRANG 3
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

MẠCH ĐIỆN I

TÔ HOÀNG THÁI
0902261554
hoangthai.tg@gmail.com

TÔ QUỐC VIỆT
0909995015
quocviet.tg@gmail.com

i1 =50 /(4+6) =5A
Ta có
4i1 + 15i3 – 50 = 0
=> i3 =2A
I1 + i2 – i3 = 0
=> i2 = -3A
1.22 Tính I biết
a) R1 = R2 =R3 =3 Ω
TRANG 4
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

MẠCH ĐIỆN I

TÔ HOÀNG THÁI
0902261554
hoangthai.tg@gmail.com

TÔ QUỐC VIỆT
0909995015
quocviet.tg@gmail.com

b) R1 = R3 =30 Ω, R2 =40 Ω

a)

Ta có: R1, R2, R3 mắc tam giác

TRANG 5
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

MẠCH ĐIỆN I

TÔ HOÀNG THÁI
0902261554
hoangthai.tg@gmail.com

TÔ QUỐC VIỆT
0909995015
quocviet.tg@gmail.com

Biến đổi R1, R2, R3 sang hình sao => R = R1/3 = R2/3 = R3/3 =1 Ω

I = 57/3 =19 Ω

b)
TRANG 6
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

MẠCH ĐIỆN I

TÔ HOÀNG THÁI
0902261554
hoangthai.tg@gmail.com

TÔ QUỐC VIỆT
0909995015
quocviet.tg@gmail.com

Ta có
Ra = (R1*R2)/(R1+R2+R3) = 12 Ω
Rb = (R2*R3)/(R1+R2+R3) = 12 Ω

Rc = (R1*R2)/ (R1+R2+R3) = 9 Ω

TRANG 7
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

MẠCH ĐIỆN I

TÔ HOÀNG THÁI
0902261554
hoangthai.tg@gmail.com

TÔ QUỐC VIỆT
0909995015
quocviet.tg@gmail.com

I = 57/19 =3 Ω
1.23 Tính I

TRANG 8
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

MẠCH ĐIỆN I

TÔ HOÀNG THÁI
0902261554
hoangthai.tg@gmail.com

TÔ QUỐC VIỆT
0909995015
quocviet.tg@gmail.com

R1 = 12 + 6 + (12*6) / 4 = 36 Ω
TRANG 9
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

MẠCH ĐIỆN I

TÔ HOÀNG THÁI
0902261554
hoangthai.tg@gmail.com

TÔ QUỐC VIỆT
0909995015
quocviet.tg@gmail.com

R2 = 12 + 4 + (12*4) / 6 = 24 Ω
R3 = 4 + 6 + (4*6) / 12 = 12 Ω
I = 3*4 / (72/13+12+4) = 0,557A
1.25 Tính Uo

TRANG 10
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

MẠCH ...
TÔ HOÀNG THÁI TÔ QUỐC VIỆT
0902261554 0909995015
hoangthai.tg@gmail.com quocviet.tg@gmail.com
BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN I
1.3 Tính dòng các nhánh
Ta có:
Áp dụng
Kichsoff 1 tại
các điểm nút
6I
5
+ 6I
2
- 10 –
40 +I
3
=0 (1)
2I
4
- I
3
+40 – 48
+4I
1
=0 (2)
I
4
+ I
3
– I
5
=0 (3)
I
1
– I
4
+2 = 0 (4)
I
5
– I
2
-2 = 0 (5)
Với I
1
= 1A
Từ (4) => I
4
= 3A
Từ (2) => I
3
= 2A
Từ (3) => I
5
= 5A
Từ (5) => I
2
= 3A
1.13 Cho I = 5A. Tính R=?
TRANG 1
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN I
Bài tập mạch điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập mạch điện - Người đăng: kaivnit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài tập mạch điện 9 10 946