Ktl-icon-tai-lieu

bài tập matlab cơ bản

Được đăng lên bởi dungpv10
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1082 lần   |   Lượt tải: 5 lần
THIỀU QUANG TÙNG
VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

Bài tập thực hành

LẬP

TRÌNH TÍNH TOÁN VỚI

Hà Nội - 2014

MATLAB

Mục lục
1 Matlab cơ bản

2

1.1

Biểu thức Matlab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

1.2

Vector mà ma trận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.3

Vẽ đồ thị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

2 Lập trình Matlab

8

3 Lập trình Matlab trong giải tích số

12

3.1

Đa thức nội suy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.2

Giải gần đúng phương trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.3

Giải số phương trình vi phân thường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.4

Giải gần đúng hệ phương trình đại số tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1

Chương 1
Matlab cơ bản
1.1 Biểu thức Matlab
Bài tập 1.1. Tính bằng tay các biểu thức sau rồi thử lại bằng MATLAB
1. 10/2\5 – 3 + 2*4
2. 3^2/4
3. 3^2^2
4. 2+round(6/9 + 3*2)/2–3
5. 2+floor(6/11)/2–3
6. 2+ceil(-6/9)–3
7. fix(-4/9)+fix(3*(5/6))
Bài tập 1.2. Cho a = 36, b = 15. Tính bằng tay các biểu thức sau rồi thử lại bằng MATLAB
1. mod(a,b)

3. gcd(a,b)

2. rem(a,b)

4. lcm(a,b)

Thử lại với các cặp giá trị (a, b) khác.
Bài tập 1.3. Dự đoán kết quả những phép toán sau, giải thích và kiểm tra lại bằng MATLAB
1. 1 & -1

4. 0 <= 0.2 <= 0.4

2. 13 & (-6)

5. 5 > 4 > 3

3. 0 < -20

6. 2 > 3 & 1
2

Chương 1. Matlab cơ bản

Viện Toán ứng dụng và Tin học

1.2 Vector mà ma trận
Bài tập 1.4. Nhập vào vector x=[3 1 5 7 9 2 6], dự đoán kết quả các dòng lệnh sau và thử
lại bằng MATLAB
1. x(3)
2. x(1:7)
3. x(1:end)
4. x(1:end-1)

5. x(6:-2:1)
6. x([1 6 2 1 1])
7. sum(x), min(x), max(x).

Bài tập 1.5. Cho x = [1 5 2 8 9 0 1] và y = [5 2 2 6 0 0 2], giải thích kết quả
các dòng lệnh sau
1. x>y

6. x | y

2. y<x

7. x&y

3. x==y

8. x&(-y)

4. x<=y

9. (x>y) |(y<x)

5. y>=x

10. (x>y)&(y<x)

Bài tập 1.6. Cho hai vector a = [1 0 2] và b = [0 2 2], xác định giá trị các biểu thức
sau, giải thích, sau đó kiểm tra lại bằng MATLAB
1. a=b
2. a<b
3. a<b<a
4. a<b<b

5. a|(a)
6. b&(b)
7. a=b==a (Xác định giá trị cuối của a)

Bài tập 1.7. Cho x = 1:10 và y = [3 1 5 6 8 2 9 4 7 0], dự đoán kết quả các dòng
lệnh sau, giải thích và thử lại bằng MATLAB
1. (x>3)&(x<8)

4. x((x<2)| (x>=8))

2. x(x>5)

5. y((x<2) |(x>=8))

3. y(x<=4)

6. x(y<0)

1.2. Vector mà ma trận

3

Chương 1. Matlab cơ bản

Viện Toán ứng dụng v...
THIU QUANG TÙNG
VIN TN NG DNG VÀ TIN HC
Bài t ập thực hành
LP TRÌNH TÍNH TN VI MATLAB
Nội - 2014
bài tập matlab cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập matlab cơ bản - Người đăng: dungpv10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
bài tập matlab cơ bản 9 10 104