Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập mẫu môn Lý Thuyết tín hiệu

Được đăng lên bởi anhtt31094
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 1651 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài tập Lý Thuyết Tín Hiệu sưu tầm bởi Trần Văn Thượng

Bài 1.1. Hãy tính tích phân, năng lượng, ñộ rộng trung bình của các tín hiệu
sau ñây:
d) x(t ) = te − t
e) x(t ) = e 2t 1(− t ) + e −t 1(t )

a) x(t ) = Λ(t )
b) x(t ) = e −πt
2

c) x(t ) =

f) x(t ) = cos tΠ 

t 

 3π 

1
1+ t2

Giải
a)Tích phân của tín hiệu là:

[x] = ∫−∞ x(t )dt
∞

= ∫ (t + 1)dt + ∫ (1 − t )dt
0

1

−1

0

1

 1 
 1
= 2∫ (1 − t )dt =  t − t 2  = 21 −  = 1
0
 2 0
 2
1

Năng lượng của tín hiệu là:

[x(t )]2 dt
−∞

Ex = ∫
=

b) x(t ) = e −πt

∞

= 2∫ (1 − t ) dt
1

2

0

1
−2
(1 − t )3 0 = 2
3
3

2

*Tích phân của tín hiệu là:
∞
2
= ∫ e (−πt )dt

[x] = ∫−∞ x(t )dt
∞

−∞

∞
ðặt I = ∫−∞e (−πt )dt
2

⇒ I2 =

∫e

= ∫∫ e −π (x

ñặt x = r cos ϕ

2

− πx

+ y2

dx ∫ e − π y dy

)dxdy

và y = r sin ϕ
Trang 1

Bài tập Lý Thuyết Tín Hiệu sưu tầm bởi Trần Văn Thượng

2π

∞

0

0

⇒ I = ∫ dϕ ∫ e
2

−πr 2

2
1 ∞
−πr 2
rdr = 2π × ∫ e −πr dr 2 = − e
2 0

∞

=1
0

⇒ I =1

*Năng lượng của tín hiệu là:

E = ∫ [x(t )] dt = ∫
∞

2

−∞

x

∞

2
e (−2πt )dt

−∞

∞
ðặt M = ∫−∞e (−2πt )dt
2

⇒ M 2 = ∫ e −2πx dx ∫ e −2πy dy
2

= ∫∫ e −π 2 (x

2

ñặt x = r cos ϕ

2

+ y2

)dxdy

và y = r sin ϕ
∞

2π

∞

0

0

⇒ M = ∫ dϕ ∫ e
2

∞

⇒

Ex = ∫

c)

x(t ) =

−∞

− 2πr 2

1 ∞ −2πr 2 2 −1 −2πr2
1
dr = e
rdr = 2π × ∫ e
=
0
2
2

2

[x(t )]2 dt = M

=

0

2
2

1
1+ t2

* Tích phân của tín hiệu là:
∞

[x(t )] = ∫ 1 2 dt = acrtgt ∞−∞
1+ t
−∞

=

π
2

+

π
2

=π

* Năng lượng của tín hiệu là:
∞

[x(t )]2 dt = ∫
−∞

Ex = ∫

∞

1
dt
2 2
(
1
+
t
)
−∞

Trang 2

Bài tập Lý Thuyết Tín Hiệu sưu tầm bởi Trần Văn Thượng

ðặt t = tgu
π
2

⇒ Ex =

1

∫π (1 + tg

−

2

1
du
u ) cos 2 u
2

2

π

=

π

2

∫π

−

cos 4 u

1
du =
cos 2 u

2

2

∫π cos

−

2

udu

2

π

=

2

∫π

−

=

π

1
1
(cos 2u + 1)du = (sin 2u + 2u ) 2π
−
2
4
2

2

1
(π + π ) = π
4
2

d) x(t ) = te − t
* Tích phân của tín hiệu là:
∞

0

[x] = ∫ te dt + ∫ te −t dt
t

(

−∞

= te t − e t

)

0
0
−∞

(

+ te −t + e −t

)

∞
0

= −1 + 1 = 0

* Năng lượng của tín hiệu là:

E = ∫ [x(t )] dt
∞

x

2

−∞

0

∞

−∞

0

= ∫ t 2 e 2t dt + ∫ t 2 e −2t dt
0

∞

1
1 
1
1
1
1

=  t 2 e 2t − te 2t + e 2t  −  t 2 e −2t + te −2t + e − 2t 
2
2
4
2
2
4

 −∞ 
0
1 1 1
= + =
4 4 2

e) x(t ) = e 2t 1(− t ) + e −t 1(t )
* Tích phân của tín hiệu là:
Trang 3

Bài tập Lý Thuyết Tín Hiệu sưu tầm bởi Trần Văn Thượng
∞

0

[x] = ∫ e 2t dt + ∫ e −t dt
−∞

=

0
0

1 2t
e
2

− e −t
−∞

∞

=

0

1
3
+1 =
2
2

* Năng lượng của tín hiệu là:

E = ∫ [x(t )] dt
∞

2

−∞

x...
Bài tp Lý Thuyết Tín Hiu sưu tm bi Trn Văn Thượng
Trang 1
Bài 1.1. Hãy tính tích phân, năng lượng, ñ rng trung bình ca các tín hiu
sau ñây:
a)
(
)
(
)
ttx Λ=
d)
(
)
t
tetx
=
b)
(
)
2
t
etx
π
=
e)
(
)
(
)
(
)
tetetx
tt
11
2
+=
c)
( )
2
1
1
t
tx
+
=
f)
( )
Π=
π
3
cos
t
ttx
Gii
a)Tích phân ca tín hiu là:
[ ]
( )
= dttxx
( ) ( )
++=
0
1
1
0
11 dttdtt
( )
=
1
0
12 dtt
1
0
2
2
1
= tt
=
2
1
12
1
=
Năng lượng ca tín hiu là:
( )
[ ]
=
dttx
E
x
2
( )
dtt
=
1
0
2
12
( )
1
0
3
1
3
2
t
=
3
2
=
b)
(
)
2
t
etx
π
=
*Tích phân ca tín hiu là:
[ ]
( )
=
dttxx
(
)
=
dte
t
2
π
ðặt
I
(
)
=
dte
t
2
π
dyedxeI
yx
=
ππ
2
(
)
dxdye
yx
∫∫
+
=
22
π
ñặt
cos
r
x
=
sinry
=
Bài tập mẫu môn Lý Thuyết tín hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập mẫu môn Lý Thuyết tín hiệu - Người đăng: anhtt31094
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Bài tập mẫu môn Lý Thuyết tín hiệu 9 10 282