Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập máy điện đồng bộ

Được đăng lên bởi master-nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3817 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài T p Máy ði n ð ng B
1. Phân b t c m trong khe h c a m t máy ñ ng b 1200 vòng/phút, 60 Hz là B(θ) = 0,7cosθ. Ph n
ng có 80 vòng m i pha và n i Y. Xác ñ nh giá tr ñi n áp dây hi u d ng n u chi u dài d c tr c ph n
ng là 160 mm và ñư ng kính c a nó là 120 mm.
ðS: 165,5 V
2. Tính h s r i, h s bư c ng n và h s dây qu n c a máy trong bài 1.
ðS: 0,9561; 0,9848; 0,9416
3. Máy trong bài 1 có 108 rãnh, v i 4 thanh d n m i rãnh, và có m t dây qu n phân b v i bư c dây
qu n là 16 rãnh. Xác ñ nh ñi n áp pha hi u d ng.
ðS: 74,8 V
4. M t cu n dây 60 vòng g n trên ph n ng có ñư ng kính 120 mm và chi u dài d c tr c 100 mm
quay 3000 vòng/phút trong m t t trư ng ñ u 0,5 T. ði n áp c m ng t c th i trong cu n dây là bao
nhiêu?
ðS: 113sin100πt (V)
5. M t máy phát ñ ng b 25 kVA, 3 pha, n i Y, 400 V có t ng tr ñ ng b 0,05 + j1,6 Ω/pha. Xác
ñ nh ñ n ñ nh ñi n áp ñ y t i (a) h s công su t 0,8 tr , (b) h s công su t ñơn v , (c) h s công
su t 0,8 s m.
ðS: (a) 22,2%; (b) 10,6%; (c) –5,5%
6. Xác ñ nh góc công su t cho 3 trư ng h p trong bài 5.
ðS: (a) 7,20; (b) 130; (c) 150
7. Máy phát trong bài 5 có ñ n ñ nh ñi n áp b ng zero
tính h s công su t v n hành và công su t phát ra.
ðS: 0,997 s m; 12,5 kW

n a t i ñ nh m c. B qua ñi n tr ph n ng,

8. M t máy phát ñ ng b 500 kVA, 6 c c, 500 V, 3 pha, n i Y có t ng tr ñ ng b 0,1 + j1,5 Ω/pha.
N u máy phát quay 1000 vòng/phút, t n s ñi n áp phát ra là bao nhiêu? Xác ñ nh ñi n áp kích t và
góc công su t ñ y t i và h s công su t 0,8 tr .
ðS: 50 Hz; 1078 V; 37,60
9. M t máy phát ñ ng b c c l i 100 kVA, 400 V, n i Y v n hành ñ y t i h s công su t
0,8 s m. N u Xd = 2Xq = 1,1 Ω/pha và b qua Ra, tính (a) ñ n ñ nh ñi n áp, (b) góc công su t, và (c)
công su t phát ra.
ðS: (a) –26,4%; (b) 190; (c) 80 kW
10. M t máy phát ñ ng b 30 kVA, 3 pha, 230 V, n i Y có ñi n kháng ñ ng b 0,8 Ω/pha. B qua ñi n
tr ph n ng. Tính ñ n ñ nh ñi n áp (a) ñ y t i h s công su t 0,8 s m, (b) 50% t i ñ nh m c
h s công su t ñơn v , (c) 25% t i ñ nh m c h s công su t 0,8 tr .
ðS: (a) –18,7%; (b) 2,5%; (c) 7,2%
11. Xác ñ nh góc công su t cho 3 trư ng h p trong bài 10.
ðS: (a) 26,50; (b) 12,80; (c) 4,80
12. M t máy phát ñ ng b 3 pha, n i Y, 220 V cung c p cho m t t i dung 5∠–300 Ω/pha. ði n kháng
ñ ng b m i pha là 5 Ω, và b qua ñi n tr ph n ng. Tính (a) ñ n ñ nh ñi n áp, (b) góc công su t,
và (c) công su t bi u ki n do máy phát cung c p cho t i trên.
ðS: (a) 0; (b) 600; (c) 9678,7 VA
13. M t ñ ng cơ ñ ng b rôto c c n 400 V, 3 pha, n i Y v n hành h s công su t ñơn v khi t o ra
công ...
Bài Tp Máy ðin ðồng B
1. Phân b t cm trong khe h ca mt máy ñồng b 1200 vòng/phút, 60 Hz là B(θ) = 0,7cosθ. Phn
ng 80 vòng mi pha ni Y. Xác ñịnh giá tr ñin áp dây hiu dng nếu chiu dài dc trc phn
ng là 160 mm và ñường kính ca nó là 120 mm.
ðS: 165,5 V
2. Tính h s ri, h s bước ngn và h s dây qun ca máy trong bài 1.
ðS: 0,9561; 0,9848; 0,9416
3. Máy trong bài 1 108 rãnh, vi 4 thanh dn mi rãnh, mt y qun phân b vi bước dây
qun là 16 rãnh. Xác ñịnh ñin áp pha hiu dng.
ðS: 74,8 V
4. Mt cun dây 60 vòng gn trên phn ng ñường kính 120 mm chiu dài dc trc 100 mm
quay 3000 vòng/phút trong mt t trường ñều 0,5 T. ðin áp cm ng tc thi trong cun dâybao
nhiêu?
ðS: 113sin100πt (V)
5. Mt y phát ñồng b 25 kVA, 3 pha, ni Y, 400 V có tng tr ñồng b 0,05 + j1,6
/pha. Xác
ñịnh ñộ n ñịnh ñin áp ñầy ti (a) h s công sut 0,8 tr, (b) h s công sut ñơn v, (c) h s công
sut 0,8 sm.
ðS: (a) 22,2%; (b) 10,6%; (c) –5,5%
6. Xác ñịnh góc công sut cho 3 trường hp trong bài 5.
ðS: (a) 7,2
0
; (b) 13
0
; (c) 15
0
7. Máy phát trong bài 5 có ñộ n ñịnh ñin áp bng zero na ti ñịnh mc. B qua ñin tr phn ng,
tính h s công sut vn hành và công sut phát ra.
ðS: 0,997 sm; 12,5 kW
8. Mt y phát ñồng b 500 kVA, 6 cc, 500 V, 3 pha, ni Y tng tr ñồng b 0,1 + j1,5
/pha.
Nếu máy phát quay 1000 vòng/phút, tn s ñin áp phát ra là bao nhiêu? Xác ñịnh ñin áp kích t
góc công sut ñầy ti và h s công sut 0,8 tr.
ðS: 50 Hz; 1078 V; 37,6
0
9. Mt máy phát ñồng b cc li 100 kVA, 400 V, ni Y vn hành ñầy ti h s công sut
0,8 sm. Nếu X
d
= 2X
q
= 1,1
/pha và b qua R
a
, tính (a) ñộ n ñịnh ñin áp, (b) góc công sut, và (c)
công sut phát ra.
ðS: (a) –26,4%; (b) 19
0
; (c) 80 kW
10. Mt máy phát ñồng b 30 kVA, 3 pha, 230 V, ni Y có ñin kháng ñồng b 0,8
/pha. B qua ñin
tr phn ng. Tính ñộ n ñịnh ñin áp (a) ñầy ti h s công sut 0,8 sm, (b) 50% ti ñịnh mc
h s công sut ñơn v, (c) 25% ti ñịnh mc h s công sut 0,8 tr.
ðS: (a) –18,7%; (b) 2,5%; (c) 7,2%
11. Xác ñịnh góc công sut cho 3 trường hp trong bài 10.
ðS: (a) 26,5
0
; (b) 12,8
0
; (c) 4,8
0
12. Mt máy phát ñồng b 3 pha, ni Y, 220 V cung cp cho mt ti dung 5–30
0
/pha. ðin kháng
ñồng b mi pha 5
, b qua ñin tr phn ng. Tính (a) ñộ n ñịnh ñin áp, (b) góc công sut,
và (c) công sut biu kiến do máy phát cung cp cho ti trên.
ðS: (a) 0; (b) 60
0
; (c) 9678,7 VA
13. Mt ñộng cơ ñồng b rôto cc n 400 V, 3 pha, ni Y vn hành h s công sut ñơn v khi to ra
công sut 60 kW. Nếu ñin kháng ñồng b 1
/pha b qua ñin tr phn ng, tính (a) ñin áp
cm ng mi pha và (b) góc công sut.
ðS: (a) 246,6 V; (b) –20,5
0
Bài tập máy điện đồng bộ - Trang 2
Bài tập máy điện đồng bộ - Người đăng: master-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập máy điện đồng bộ 9 10 256