Ktl-icon-tai-lieu

bài tập máy điện một chiều

Được đăng lên bởi Dao Vu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2085 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Ví dụ 1:
Một máy phát điện DC kích từ song song, công suất định mức P đm = 25kW, điện áp định
mức U đm = 115V, có các thông số sau: điện trở dây quấn kích từ song song Rkt = 12,5Ω;
điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,0238Ω; số đôi nhánh a = 2; số đôi cực từ p = 2; số
thanh dẫn N = 300; tốc độ quay n = 1300v/p.
a) Xác định sức điện động Eư , từ thông Φ.
b) Giả sử dòng điện kích từ không đổi, bỏ qua phản ứng phần ứng. Hãy xác định điện áp
đầu cực máy khi dòng điện giảm xuống I = 80,8A.
Ví dụ 2:
Một máy phát điện một chiều kích từ song song, điện áp định mức Uđm = 115V; cung cấp
dòng điện It = 98,3A cho tải. Điện trở phần ứng Rư = 0,0735Ω, điện trở dây quấn kích từ
song song Rkt = 19Ω. Tổn hao cơ, sắt từ và phụ bằng 4% công suất điện.
a) Xác định sức điện động Eư và hiệu suất η của máy ở chế độ tải trên.
b) Tính dòng điện ngắn mạch khi ngắn mạch hai đầu cực máy phát. Cho biết từ thông dư
bằng 3% từ thông của máy ở chế độ tải trên và tốc độ máy không đổi.
Ví dụ 3:
Một máy phát điện một chiều kích từ hỗn hợp, công suất định mức P đm = 20 kW, điện áp
định mức 230 V. Điện trở mạch kích từ song song Rktss = 71,87 Ω, điện trở dây quấn
phần ứng Rư = 0,098 Ω, điện trở dây quấn kích từ nối tiếp Rktnt = 0,04 Ω, tổn hao cơ, sắt,
từ, phụ bằng 4% công suất định mức. Xác định sức điện động Eư.
Ví dụ 4:
Một động cơ điện một chiều công suất định mức P đm = 1,5 kW, điện áp định mức U đm =
220 V; hiệu suất η = 0,82; tốc độ n = 1500v/p. Tính momen định mức, tổng tổn hao trong
máy, dòng điện định mức.
Ví dụ 5:
Một động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp, điện áp định mức Uđm = 220 V; dòng điện
định mức Iđm = 502 A, hiệu suất định mức η = 0,905; điện trở dây quấn kích từ song song
Rktss = 50 Ω; tổn hao cơ, sắt từ và phụ là 4136 W. Tính công suất điện động cơ tiêu thụ,
công suất định mức động cơ, tổng tổn hao trên các điện trở phần ứng, điện trở kích từ nối
tiếp và dây quấn cực từ phụ.

Ví dụ 6:
Một động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp, điện áp định mức Uđm = 220 V; dòng điện
định mức Iđm = 94 A, điện trở dây quấn kích từ song song Rktss = 338 Ω; điện trở dây
quấn phần ứng và kích từ nối tiếp Rư + Rnt = 0,17 Ω, số đôi nhánh a = 1, số đôi cực từ p =
2, số thanh dẫn N = 372, tốc độ n = 1100 v/p. Tính sức điện động Eư, từ thông Φ, công
suất điện từ, momen điện từ.
Ví dụ 7:
Một động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp, điện áp định mức Uđm = 110 V; dòng điện
định mức Iđm = 26,6 A, điện trở phần ứng và dây quấn kích từ nối tiếp Rư + Rnt = 0,282
Ω. Tính dòng điện mở máy trực tiếp. Tính đ...
Ví d 1:
Mt máy phát đin DC kích t song song, công sut định mc P
đm
= 25kW, đin áp định
mc U
đm
= 115V, có c thông s sau: đin tr y qun kích t song song R
kt
= 12,5Ω;
đin tr y qun phn ng R
ư
= 0,0238Ω; s đôi nhánh a = 2; s đôi cực t p = 2; s
thanh dn N = 300; tc độ quay n = 1300v/p.
a) Xác đnh sức điện động E
ư
, t thông Φ.
b) Gi s dòng đin kích t không đi, b qua phn ng phn ứng. Hãy xác đnh đin áp
đu cực máy khi dòng đin gim xung I = 80,8A.
Ví d 2:
Mt máy phát đin mt chiu kích t song song, điện áp đnh mc U
đm
= 115V; cung cp
dòng đin I
t
= 98,3A cho tải. Điện tr phn ng R
ư
= 0,0735Ω, đin tr dây qun kích t
song song R
kt
= 19Ω. Tn hao cơ, st t ph bng 4%ng suất đin.
a) Xác đnh sức điện động E
ư
và hiu sut η ca máy chế đ ti trên.
b) Tính dòng đin ngn mch khi ngn mch hai đu cc máy phát. Cho biết t thông dư
bng 3% t thông ca máy chế độ ti tn và tc độ máy kng đi.
Ví d 3:
Mt máy phát đin mt chiu kích t hn hp, công sut đnh mc P
đm
= 20 kW, điện áp
đnh mức 230 V. Đin tr mch kích t song song R
ktss
= 71,87 Ω, đin tr dây qun
phn ng R
ư
= 0,098 Ω, đin tr dây qun kích t ni tiếp R
ktnt
= 0,04 Ω, tn hao cơ, sắt,
t, ph bng 4% công sut đnh mức. Xác đnh sức đin đng E
ư
.
Ví d 4:
Mt động cơ đin mt chiu công sut đnh mc P
đm
= 1,5 kW, điện áp đnh mc U
đm
=
220 V; hiu suất η = 0,82; tốc đ n = 1500v/p. Tính momen đnh mc, tng tn hao trong
máy, dòng điện đnh mc.
Ví d 5:
Mt động cơ đin mt chiu kích t hn hp, đin áp đnh mc U
đm
= 220 V; ng đin
đnh mc I
đm
= 502 A, hiu sut đnh mc η = 0,905; đin tr dây qun kích t song song
R
ktss
= 50 Ω; tổn hao cơ, st t và ph là 4136 W. Tính ng sut đin động cơ tiêu th,
công sut định mc động cơ, tng tn hao trên các đin tr phn ứng, đin tr kích t ni
tiếp và dây qun cc t ph.
bài tập máy điện một chiều - Trang 2
bài tập máy điện một chiều - Người đăng: Dao Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập máy điện một chiều 9 10 864