Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn máy thủy khí

Được đăng lên bởi quyen-nguyen1
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1032 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN 2: MÁY THUỶ KHÍ

1) Bơm nước có lưu lượng Q = 16 lít/s, ống hút có:
d=150mm; l=10m; =0,03; =6,2. Áp suất tại cửa vào
của bơm

p ck
4,5m .


Tính chiều cao hút (độ cao đặt

bơm).
2) Bơm li tâm đặt với độ cao hút là zh = 3,795m. Tôn thất trong
p ra vra2

74,7m
ống hút hwh=1,505m. Tại miệng ra của bơm có
 2g
. Độ cao giữa 2 bể HT=68m. Hai bể hở. Xác định cột áp của bơm
và tổn thất trong đường ống đấy.

3) Bơm ly tâm bơm nước từ bể hở A lên bể hở B theo hệ thống
đường ống sau:
Đường ống hút
l1=8m
d1=100mm
1=0,03 1=6
Đường ống đẩy
l2=16m d2=75mm
2=0,035 2=10
Khoảng cách giữa 2 bể: Ho=18m Q=8 lit/s  = 0,75
a. Xác định cột áp, công suất trên trục bơm.
b. Vẽ đường đặc tính lưới Hl(Q) với Q= (0  10) lit/s,

4) Bơm ly tâm bơm nước từ bể hở A lên bể hở B theo hệ thống
đường ống :
Đường ống hút: l1=10m d1=100mm
1=0,025 1=2
Link upload by Dancer - 

Đường ống đẩy: l2=30m d2=75mm2=0,027 2=12
Chênh lệch độ cao giữa hai bể: Ho=11m
Lưu lượng bơm Q = 7 l/s
Hiệu suất  = 0,6
Xác định cột áp, công suất trên trục bơm.
5) Bơm nước lưu lượng Q= 16 l/s làm việc trong hệ thống đường
ống:
Đường ống hút: d1=150mm, l1=10m, 1=0,03, 1=6,2.
Đường ống đẩy: d2=100mm, l2=30m, 2=0,03, 2=10
Chênh lệch độ cao giữa hai bể: Ho=11m. Hai bể hở.
p ck
4,5m
Ap suất chân không tại cửa vào của bơm


a) Tính chiều cao hút hs
b) Tính cột áp và công suất trên trục của bơm, biết hiệu suất của
bơm là 0,75.
6)

Bánh công tác bơm ly tâm có Q lt=500 lit/s,
D2=480mm, b2=100mm,  2=25o, số cánh Z=6, hiệu
suất thủy lực  H=0,92, cho C1u= 0. Số vòng quay
của bơm là 1600v/ph. Xác định cột áp thực của
bơm.
Bơm ly tâm có Ql=167 lít/s, D2=340mm,
b2=32mm,  2=20o, số cánh Z=8, hiệu suất thủy lực
 H=0,94, C1u= 0
Số vòng quay của bơm là 1450v/ph.
Xác định cột áp thực của bơm.
7)

Link upload by Dancer - 

8) Xác định kích thước D1, lưu lượng Q, số vòng quay n và số
vòng quay đặc trưng ns của turbine làm việc với cột áp H=6m,
công suất N=200kW
Turbine này tương tự với turbine mô hình D1M=0,7m, HM=1m,
NM=5kW, nM=200v/ph, hiệu suất  M=0,86.
9) Một trạm thủy điện có tổng lưu lượng Q =64m3/s và cột nước
H=19m. Turbine của trạm tương tự với turbine mô hình có các
thông số sau: D1M=0,7m, HM=1m, NM=6,2kW, nM=114v/ph,
QM=0,74m3/s.
Xác định đường kính D1, lưu lượng Q, số turbine cho trạm, số
vòng quay đặc trưng, các thông số quy dẫn và công suất N của
turbine. Biết rằng turbine nối với máy phát có n=250v/ph. Hiệu
suất của turbine thực và mô hình là bằng nhau.
10...
PHẦN 2: MÁY THUỶ KHÍ
1) Bơm nước lưu lượng Q = 16 lít/s, ống hút có:
d=150mm; l=10m; =0,03; =6,2. Áp suất tại cửa vào
của bơm
m5,4
p
ck
. Tính chiều cao hút (độ cao đặt
bơm).
2) Bơm li tâm đặt với độ cao hút z
h
= 3,795m. Tôn thất trong
ống hút h
wh
=1,505m. Tại miệng ra của bơm
m
g
vp
rara
7,74
2
2
. Độ cao giữa 2 bể H
T
=68m. Hai bể hở. Xác định cột áp của bơm
và tổn thất trong đường ống đấy.
3) Bơm ly tâm bơm nước từ bể hở A n bể hở B theo hệ thống
đường ống sau:
Đường ống hút l
1
=8m d
1
=100mm
1
=0,03
1
=6
Đường ống đẩy l
2
=16m d
2
=75mm
2
=0,035
2
=10
Khoảng cách giữa 2 bể: H
o
=18m Q=8 lit/s = 0,75
a. Xác định cột áp, công suất trên trục bơm.
b. Vẽ đường đặc tính lưới H
l
(Q) với Q= (0 10) lit/s,
4) Bơm ly tâm bơm nước từ b hở A lên bể hở B theo hệ thống
đường ống :
Đường ống hút: l
1
=10m d
1
=100mm
1
=0,025
1
=2
Link upload by Dancer - wWw.kenhdaihoc.com
Bài tập môn máy thủy khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn máy thủy khí - Người đăng: quyen-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập môn máy thủy khí 9 10 568