Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn Thủy lực

Được đăng lên bởi dayhoahoc2511
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỦY LỰC VÀ CƠ HỌC VẬT LIỆU RỜI
4.1.1 Khối lượng phân tử : M = 0,5*2 + 0,4*28 + 0,05*28 + 0,05*44 = 15,8
Khối lượng riêng : ρ = MP/RT = 15,8*1/(0,082*363) = 0,5308 kg/l
4.1.2 Khối lượng từng chất khí trong 1 kg hỗn hợp khí là :
m CO2 = 1,45*1000/100 = 14,5g => V CO2 = 14,5*22,4/44 = 7,38(l)
m N2 = 8,74*1000/100 = 87,5g => V N2 = 87,5*22,4/28 = 70(l)
m H2O = 1,92*1000/100 = 19,2g => V H2O = 19,2*22,4/18 = 23,89 (l)
4.1.3 Ta có ΔP = ρgh = Pa – P = Pck = 1800*9,81*0,03 = 529,74 torr
= 529,74*1,033*10^4/760 =7200,3 kp/m2
4.1.4
Áp kế gắn vào ống dẫn chỉ áp xuất dư nên ta có :
Pdư = 0,18 kp/cm2 = 1800 kp/m2 = 1800/10,2*10^-2 =17647,05 N/m2
Chiều cao của cột chất lỏng trong ống hở đầu nối với ống dẫn thể hiện áp xuất dư,nên ta
có : h = Pdư / ρg
a) Khi chất lỏng là nước : ρ = 1000 kg/m3
h = 17647,05 / (1000*9,81) = 1,8m
b) Khi chất lỏng là cacbon tetraclorua : ρ = 1566 kg/m3
h = 17647,05/(1566*9,81) = 1,1m
4.1.5 (Trường hợp lấy áp xuất ở mặt thoáng chất lỏng là áp xuất khí quyển)
Áp xuất tác dụng lên phần trung tâm nắp cửa (coi là áp xuất trung bình):
P = Po + ρgh = 1,01*10^5 + 960*9.81*(7,608 – 0,8)
= 165115,02 N/m2
Tổng áp lực mà dầu tác dụng lên nắp cửa là :
G = P*F = 165115,02*π/4*0,76^2 = 74903,77 N
Áp lực cho phép của đinh ốc : Gp = p*f = 700*10^4*π/4*(10/1000)^2/(10,2*10^-2)
= 5390 N
Vậy số đinh ốc tối thiểu cần dùng là : n = G/Gp = 74903,77/5390 = 13,9 =14 chiếc
Áp xuất ở đáy bể : P = Po + ρgh = 1,01*10^5 + 960*9,81*7,608 = 172649,1 N/m2
= 1,71 atm
4.1.6 Áp dụng định luật Pascal :
G1/F1 = G2/F2
=> G2= G1*F2/F1 = 60*(300/40)^2 = 3375 kp
4.1.7 a) Độ nhớt động học của dầu : ν = μ/ρ = 30*10^-3/900 =3,33*10^-5 (m2/s)
b) Tra bảng 1.98 trang 88 trong sổ tay ta được độ nhớt của dầu tính theo độ nhớt Engler
là : ν = 4,44˚E.
4.1.8 Tra sổ tay ta được :μ H2 = 88*10^-7 N.s/m2 ( Bảng 1.113 trang 115)
μ N2 = 175*10^-7 N.s/m2 ( Bảng 1.113 trang 115)
Áp dụng công thức 2.52 tính độ nhớt của hỗn hợp khí trang 64 trong giáo trình ta có :
Mhh/μhh =m1*M1/μ1 + m2*M2/μ2
= 0,75*2/(88*10^-7) + 0,25*28/(175*10^-7) = 570454,54
Với Mhh = 0,75*2 + 0,25*28 = 8,5 => Độ nhớt của hỗn hợp khí là :
μhh = 8,5/570454,54 = 1,49*10^-5 N.s/m2 = 0,015 cP

4.1.9 Tra bảng trang 93,dùng toán đồ trang 90 ta được nhiệt độ tương ứng của glyxerin
100% là:
Độ nhớt
0,331
0,176 (cP)
Nhiệt độ của dầu (t)
30
50
(̊ C)
Nhiệt độ của glyxerin (θ) 83
95
(̊ C)
Áp dụng công thức 2.46 trang 62 trong giáo trình ta được hệ số K :
(t1 – t2)/(θ1 – θ2) = K = (30 – 50)/(83 – 95) = 20/12
Ở nhiệt độ 90˚C,K được tính bằng :
...
THY LỰC VÀ CƠ HỌC VT LIU RI
4.1.1 Khối lượng phân t : M = 0,5*2 + 0,4*28 + 0,05*28 + 0,05*44 = 15,8
Khối lượng riêng : ρ = MP/RT = 15,8*1/(0,082*363) = 0,5308 kg/l
4.1.2 Khối lượng tng cht khí trong 1 kg hn hp khí là :
m CO2 = 1,45*1000/100 = 14,5g => V CO2 = 14,5*22,4/44 = 7,38(l)
m N2 = 8,74*1000/100 = 87,5g => V N2 = 87,5*22,4/28 = 70(l)
m H2O = 1,92*1000/100 = 19,2g => V H2O = 19,2*22,4/18 = 23,89 (l)
4.1.3 Ta ΔP = ρgh = Pa – P = Pck = 1800*9,81*0,03 = 529,74 torr
= 529,74*1,033*10^4/760 =7200,3 kp/m2
4.1.4 Áp kế gn vào ng dn ch áp xuất dư nên ta có :
Pdư = 0,18 kp/cm2 = 1800 kp/m2 = 1800/10,2*10^-2 =17647,05 N/m2
Chiu cao ca ct cht lng trong ng h đầu ni vi ng dn th hin áp xuất dư,nên ta
có : h = Pdư / ρg
a) Khi cht lỏng là nước : ρ = 1000 kg/m3
h = 17647,05 / (1000*9,81) = 1,8m
b) Khi cht lng là cacbon tetraclorua : ρ = 1566 kg/m3
h = 17647,05/(1566*9,81) = 1,1m
4.1.5 (Trường hp ly áp xut mt thoáng cht lng là áp xut khí quyn)
Áp xut tác dng lên phn trung tâm np ca (coi là áp xut trung bình):
P = Po + ρgh = 1,01*10^5 + 960*9.81*(7,608 0,8)
= 165115,02 N/m2
Tng áp lc mà du tác dng lên np ca là :
G = P*F = 165115,02*π/4*0,76^2 = 74903,77 N
Áp lc cho phép của đinh ốc : Gp = p*f = 700*10^4*π/4*(10/1000)^2/(10,2*10^-2)
= 5390 N
Vy s đinh ốc ti thiu cn dùng là : n = G/Gp = 74903,77/5390 = 13,9 =14 chiếc
Áp xut đáy bể : P = Po + ρgh = 1,01*10^5 + 960*9,81*7,608 = 172649,1 N/m2
= 1,71 atm
4.1.6 Áp dụng định lut Pascal :
G1/F1 = G2/F2
=> G2= G1*F2/F1 = 60*(300/40)^2 = 3375 kp
4.1.7 a) Độ nhớt động hc ca dầu : ν = μ/ρ = 30*10^-3/900 =3,33*10^-5 (m2/s)
b) Tra bng 1.98 trang 88 trong s tay ta được độ nht ca dầu tính theo độ nht Engler
là : ν = 4,44˚E.
4.1.8 Tra s tay ta được :μ H2 = 88*10^-7 N.s/m2 ( Bng 1.113 trang 115)
μ N2 = 175*10^-7 N.s/m2 ( Bng 1.113 trang 115)
Áp dng công thức 2.52 tính độ nht ca hn hp khí trang 64 trong giáo trình ta có :
Mhh/μhh =m1*M1/μ1 + m2*M2/μ2
= 0,75*2/(88*10^-7) + 0,25*28/(175*10^-7) = 570454,54
Với Mhh = 0,75*2 + 0,25*28 = 8,5 => Độ nht ca hn hp khí là :
μhh = 8,5/570454,54 = 1,49*10^-5 N.s/m2 = 0,015 cP
Bài tập môn Thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn Thủy lực - Người đăng: dayhoahoc2511
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập môn Thủy lực 9 10 995