Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi Thành Công
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1561 lần   |   Lượt tải: 17 lần
BÀI TẬP MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

A- TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VLXD

Bài 1- Một vật ở trạng thái ẩm 10% có khối lượng thể tích 2,2kg/dm 3, ở trạng thái bão
hoà nước hoàn toàn có khối lượng thể tích là 2,3kg/dm 3. Biết vật có thể tích không đổi
khi độ ẩm thay đổi và n=1g/cm3. Tính khối lượng riêng của vật.
Bài 2- Một mẫu đá vôi khô nặng 300g, sau khi hút nước ở điều kiện thường 3 ngày
đêm đem cân được 309g. Biết hệ số bão hoà nước là 0,7; khối lượng thể tích của đá
khô là 2,4kg/dm3; của nước là 1kg/dm3. Hãy tính mức hút nước theo khối lượng và thể
tích, độ rỗng và khối lượng riêng của đá này.
Bài 3- Một vật khi bão hòa nước hoàn toàn có mức hút nước theo khối lượng là 20%,
độ rỗng của vật đó là 40%. Biết thể tích của vật không thay đổi khi độ ẩm thay đổi, khối
lượng riêng của nước là 1g/cm 3. Hãy tính khối lượng thể tích của vật ở trạng thái bão
hoà.
Bài 4- Một vật có khối lượng riêng là 2,6kg/dm 3, độ rỗng 20%. Khi độ ẩm tăng 1% thì độ
tăng trung bình về thể tích của vật là 0,2%. Hãy tính khối lượng thể tích của vật ở độ
ẩm 20%.
Bài 5- Một vật có độ rỗng 20%, khối lượng riêng bằng 1,3g/cm 3. Khi độ ẩm tăng 1% thì
độ tăng trung bình về thể tích của vật là 0,2%. Hãy xác định độ ẩm của vật đó biết rằng
ở độ ẩm này vật có khối lượng thể tích bằng 1,2g/cm3.
Bài 6- Một vật có khối lượng riêng là 2,2kg/dm 3 và độ rỗng bằng 20%. Ở trạng thái bão
hoà nước vật có khối lượng thể tích là 2kg/dm 3. Cho biết đường biểu diễn quan hệ giữa
độ tăng thể tích tương đối V và độ ẩm có dạng bậc nhất hệ số góc là 0,1. Tính mức
hút nước theo khối lượng của vật.
Bài 7- Một vật ở trạng thái khô có khối lượng 145,5g. Sau khi phủ bề mặt vật một lớp
paraphin với khối lượng 2,7g và đem cân trong nước được khối lượng là 48,2g. Ở
trạng thái bão hòa nước hoàn toàn vật có khối lượng thể tích là 1,75g/cm 3. Hãy xác
định khối lượng riêng của vật. Biết thể tích của vật không thay đổi khi độ ẩm thay đổi.
Cho p=0,9g/cm3, n=1g/cm3. (Chú ý thành lập công thức trước khi áp dụng)
Bài 8- Một vật ở trạng thái khô có khối lượng là 152g được bọc một lớp parafin có khối
lượng 4,5g sau đó đem cân trong nước được 71,5g. Cũng vật đó ở trạng thái ẩm thì có
khối lượng thể tích là 2,1 g/cm3. Hãy xác định độ ẩm tương ứng với khối lượng thể tích
đó? Biết rằng khi độ ẩm của vật tăng 1% thì độ tăng trung bình về thể tích của vật là
0,13%.(p=0,9g/cm3; n=1 g/cm3). (Chú ý thành lập công thức trước khi áp dụng)

-1-

Bài 9- Một mẫu vật ở trạng thái khô có khối lượng là 146g. Sau khi phủ bề mặt lớp
parafin có khối lượng...
BÀI TẬP MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
A- TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VLXD
Bài 1- Một vật trạng thái ẩm 10% khối lượng thể tích 2,2kg/dm
3
, trạng thái bão
hoà nước hoàn toàn khối lượng thể tích 2,3kg/dm
3
. Biết vật thể tích không đổi
khi độ ẩm thay đổi và
n
=1g/cm
3
. Tính khối lượng riêng của vật.
Bài 2- Một mẫu đá vôi khô nặng 300g, sau khi hút nước điều kiện thường 3 ngày
đêm đem cân được 309g. Biết hệ số bão hoà nước 0,7; khối lượng thể tích của đá
khô 2,4kg/dm
3
; của nước là 1kg/dm
3
. Hãy tính mức hút nước theo khối lượng thể
tích, độ rỗng và khối lượng riêng của đá này.
Bài 3- Một vật khi bão hòa nước hoàn toàn có mức hút nước theo khối lượng 20%,
độ rỗng của vật đó là 40%. Biết thể tích của vật không thay đổi khi độ ẩm thay đổi, khối
lượng riêng của nước 1g/cm
3
. Hãy tính khối lượng thể tích của vật trạng thái bão
hoà.
Bài 4- Một vật có khối lượng riêng là 2,6kg/dm
3
, độ rỗng 20%. Khi độ ẩm tăng 1% thì độ
tăng trung bình về thể tích của vật 0,2%. Hãy nh khối lượng thể tích của vật độ
ẩm 20%.
Bài 5- Một vật có độ rỗng 20%, khối lượng riêng bằng 1,3g/cm
3
. Khi độ ẩm tăng 1% thì
độ tăng trung bình về thể tích của vật là 0,2%. Hãy xác định độ ẩm của vật đó biết rằng
ở độ ẩm này vật có khối lượng thể tích bằng 1,2g/cm
3
.
Bài 6- Một vật khối lượng riêng là 2,2kg/dm
3
độ rỗng bằng 20%. trạng thái bão
hoà nước vật có khối lượng thể tích là 2kg/dm
3
. Cho biết đường biểu diễn quan hệ giữa
độ tăng thể tích tương đối V độ ẩm dạng bậc nhất h số góc 0,1. Tính mức
hút nước theo khối lượng của vật.
Bài 7- Một vật trạng thái khô khối lượng 145,5g. Sau khi phủ bề mặt vật một lớp
paraphin với khối lượng 2,7g đem cân trong nước được khối lượng 48,2g.
trạng thái bão hòa nước hoàn toàn vật khối lượng thể tích 1,75g/cm
3
. y xác
định khối lượng riêng của vật. Biết th tích của vật không thay đổi khi đ ẩm thay đổi.
Cho
p
=0,9g/cm
3
,
n
=1g/cm
3
. (Chú ý thành lập công thức trước khi áp dụng)
Bài 8- Một vật ở trạng thái khô khối lượng 152g được bọc một lớp parafin có khối
lượng 4,5g sau đó đem cân trong nước được 71,5g. Cũng vật đó ở trạng thái ẩm thì có
khối lượng thể tích là 2,1 g/cm
3
. Hãy xác định độ ẩm tương ứng với khối lượng thể tích
đó? Biết rằng khi độ ẩm của vật tăng 1% thì độ tăng trung bình về thể tích của vật
0,13%.(
p
=0,9g/cm
3
;
n
=1 g/cm
3
). (Chú ý thành lập công thức trước khi áp dụng)
- 1 -
BÀI TẬP MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Người đăng: Thành Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI TẬP MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG 9 10 210