Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nền móng đại học giao thông 2015

Được đăng lên bởi sorykukon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NỀN MÓNG CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY 2015
1
C¢U HI Lý THUYT
u 1: Đặc đim, phm vi ¸p dng, cu to ca mãng n«ng và ph©n loi mãng n«ng?
u 2: C¸c bin ph¸p đổ bª t«ng trong nước?
u 3: Tr×nh bµy hiÓu biÕt vÒ mãng n«ng?
u 4:Cu to mãng cc bª t«ng ct thÐp đóc sn đường kÝnh nh?
u 5: c định sc chu ti dc trc ca cc bng thÝ nghim nÐn tĩnh cc ngoài hin
trường? Ưu và nhược đim ca phương ph¸p này?
C©u 6. Tr×nh bµy hiÓu biÕt vÒ cäc BTCT ®-êng kÝnh nhá?
u 7: Mt s vn đề chÝnh v cu to cc khoan nhi và b cc ca mãng cc đường kÝnh
ln?
u 8: Mt s vn đề chÝnh v cu to cc ng đường kÝnh ln?
u 9: Thi c«ng cc khoan nhi, thi c«ng cc ng?
u 10:c S c và khuyết tt ca cc khoan nhi?
u 11: Nªu nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh vÒ mãng cäc èng BTCT ®-êng kÝnh lín?
C©u 12. Nªu nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh vÒ mãng cäc khoan nhåi?
u 13: Nn đất yếu, mt s ch tiªu đặc trưng cho đất yếu? Mt s phương ph¸p chÝnh x
lý nn đất yếu đang ¸p dng ti Vit Nam?
u 14: Bin ph¸p x lý nn đất yếu bng thay đất đệm c¸t?
u 15: Bin ph¸p x lý nn đất yếu bng cc c¸t?
u 16: Bin ph¸p x nn đất yếu theo phương ph¸p thãat nước thng đứng (giếng c¸t,
bc thm)?
Bài tập nền móng đại học giao thông 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập nền móng đại học giao thông 2015 - Người đăng: sorykukon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập nền móng đại học giao thông 2015 9 10 387