Ktl-icon-tai-lieu

bài tập nguyên lý chi tiết máy 1

Được đăng lên bởi Bruce Hy
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 8620 lần   |   Lượt tải: 27 lần
CHƯƠNG 1: C U TRÚC VÀ X P LO I CƠ C U
1) Tính b c t do và x p lo i cơ c u ph i hơi ñ u máy xe l a trên hình 1.1a và 1.1b.
K

9

K

9

I

O2

G

G
O1
1

E

1

C

4

F

A

A

5

C
D

Hình 1.1a

B

2

D

E

3

A

6

B

2

8

7

8

7

6

D

H

I

H

3

E

Hình 1.1a.a

C

4

5

F

B c t do cơ c u ñư c tính theo công th c:
W = 3n – (2P5 + P4) + rth - Wth
= 3 * 9 – (2 * 13 + 0) + 0 – 0 = 1
Ch n khâu 1 là khâu d n, nhóm tĩnh ñinh ñư c tách ra bao g m 4 nhóm lo i 2 (6,9; 7,8; 2,3;
4,5) như hình 1.1a.a. ðây là cơ c u lo i 2.
Công th c c u t o cơ c u : 1 = 1 + 0 + 0 + 0 + 0
H
A
K
O2 9 10
H
8
K
O2 9 10
I
M
1
8
6
G
F
I
O1
G
O3
L
11
A
M

L

11

1

5

7

E

6

M

G

F
7

B

2

O1

5

3

C

4

D

E

2

A

B
3

Hình 1.1b

C

4

D

Hình 1.1b.b

B c t do cơ c u ñư c tính theo công th c:
W = 3n – (2P5 + P4) + rth - Wth
= 3 * 11 – (2 * 16 + 0) + 0 – 0 = 1
Ch n khâu 1 là khâu d n, nhóm tĩnh ñinh ñư c tách ra bao g m 1 nhóm lo i 2 (2,3) và 2
nhóm lo i 3 (4,5,6,7; 8,9,10,11) như hình 1.1b.b. ðây là cơ c u lo i 3.
Công th c c u t o cơ c u : 1 = 1 + 0 + 0 + 0
2) Tính b c t do và cơ c u máy d p cơ khí (hình 1.2a) và máy ép thu ñ ng (hình 1.2b)
A

A
1

A

1

2

2

4

B

O1

4
3

O2

O1
5

C
Hình 1.2a

B

3

B

O2

Hình 1.2a.a

5

C

B c t do cơ c u ñư c tính theo công th c:
W = 3n – (2P5 + P4) + rth - Wth
= 3 * 5 – (2 * 7 + 0) + 0 – 0 = 1
Ch n khâu 1 là khâu d n, nhóm tĩnh ñinh ñư c tách ra bao g m 2 nhóm lo i 2 (2,3; 4,5) như hình
1.2a.a. ðây là cơ c u lo i 2.
Công th c c u t o cơ c u : 1 = 1 + 0 + 0
C

D

3

4

5

2

O2

C

D
4

5

B

A
O1

2

O2

E

E

3

B

A

A

1

O1

Hình 1.2b

1

Hình 1.2bb

B c t do cơ c u ñư c tính theo công th c:
W = 3n – (2P5 + P4) + rth - Wth
= 3 * 5 – (2 * 7 + 0) + 0 – 0 = 1
Ch n khâu 1 là khâu d n, khi tách nhóm ta ch có 1 nhóm tĩnh ñinh lo i 3 (2,3,4,5 như hình
1.1bb. ðây là cơ c u lo i 3.
Công th c c u t o cơ c u : 1 = 1 + 0
3) Tính b c t do và x p lo i cơ c u ñ ng cơ diesel (hình 1.3a)
B
B

3

6

C

7

4

F

E

C
C

4

6
7

A

D
O1

2

5

O3

5

O3

E
2

E
3

F

A

A

1

O1

1

Hình 1.3a

Hình 1.3b

B c t do cơ c u ñư c tính theo công th c:
W = 3n – (2P5 + P4) + rth - Wth
= 3 * 7 – (2 * 10 + 0) + 0 – 0 = 1
Ch n khâu 1 là khâu d n, khi tách nhóm ta ch có 3 nhóm tĩnh ñinh lo i 2 (2,3; 4,5; 6,7) như
hình 1.3b. ðây là cơ c u lo i 2.
Công th c c u t o cơ c u : 1 = 1 + 0 + 0 + 0
4) Tính b c t do và x p lo i cơ c u bơm oxy (hình 1.4a)
B
O

B

3

C
2

G
5
D

4

A

E
O

3

O

6

1

Hình 1.4a

A

5

4

H

D

E

2’

K
O

C
2

6

1

O
Hình 1.4b

O

G

B

3
B
...
CHƯƠNG 1: CU TRÚC VÀ XP LOI CƠ CU
1) Tính bc t do và xếp loi cơ cu phi hơi ñầu máy xe la trên hình 1.1a và 1.1b.
Hình 1.1a Hình 1.1a.a
Bc t do cơ cu ñược tính theo công thc:
W = 3n – (2P
5
+ P
4
) + r
th
- W
th
= 3 * 9 – (2 * 13 + 0) + 0 – 0 = 1
Chn khâu 1 khâu dn, nhóm tĩnh ñinh ñược tách ra bao gm 4 nhóm loi 2 (6,9; 7,8; 2,3;
4,5) như hình 1.1a.a. ðây là cơ cu loi 2.
Công thc cu to cơ cu : 1 = 1 + 0 + 0 + 0 + 0
Hình 1.1b Hình 1.1b.b
Bc t do cơ cu ñược tính theo công thc:
W = 3n – (2P
5
+ P
4
) + r
th
- W
th
= 3 * 11 – (2 * 16 + 0) + 0 – 0 = 1
Chn khâu 1 khâu dn, nhóm tĩnh ñinh ñược tách ra bao gm 1 nhóm loi 2 (2,3) 2
nhóm lo
i 3 (4,5,6,7; 8,9,10,11) như hình 1.1b.b. ðây là cơ cu loi 3.
Công thc cu to cơ cu : 1 = 1 + 0 + 0 + 0
2) Tính b
c t do và cơ cu máy dp cơ khí (hình 1.2a) và máy ép thu ñộng (hình 1.2b)
Hình 1.2a Hình 1.2a.a
A
B
C
D
E
F
G
H
K
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
O
1
O
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
E
A
B
C
D
E
F
L
H
I
K
O
1
O
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G
10
O
2
M
C
D
E
F
4
5
6
7
G
A
O
1
1
M
B
2
3
A
L
H
I
K
8
9
10
O
2
11
M
11
A
G
C
D
A
O
1
1
O
2
B
C
2
3
4
5
B
C
4
5
A
O
2
2
3
B
O
1
1
A
bài tập nguyên lý chi tiết máy 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập nguyên lý chi tiết máy 1 - Người đăng: Bruce Hy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
bài tập nguyên lý chi tiết máy 1 9 10 682