Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nhập môn điện tử

Được đăng lên bởi kjngstars
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
20V
i. Bài tập BJT – FET
Mạch phân cực cố định cực E chung:
Bài 1: Cho mạch phân cực như hình vẽ vớI =150
hãy xác định
Xác định trị phân cực IC, VC, VE, VCE .
1.
Phương trình đường tảI ADLL
2.

270

Vcc = +22V

5.6k
10F

Vi

Vo

Vi

220
Bài 2: Cho mạch phân cực như hình hãy xác định:
Các giá trị điện trở trong mạch vớI điểm
làm việc ICQ=2mA, =70.
RB

20V

RC

10F

Vo

Vo

Vi

RE
Mạch phân cực cầu phân áp:
Bài 1: Cho mạch như hình vớI  = 100
Tìm phương trình đường tảI một chiều ADLL
2.
Xác định giá trị điện trở R1, R2
3.
khi cho giá trị ICQ = 4.05mA.

10F

Vcc = +22V

Vi

10F

-6V
VCC_CIRCLE

R1

2k

10F
1k

VCC_CIRCLE

R2

100
100

10F
VCC_CIRCLE

Bài 2: Cho mạch phân cực như hình, vớI transistor có =100.

Hãy thiết kế một mạch phân cực dùng cầu chia
điện thế với nguồn điện VCC=12V, BJT sử dụng
có b=100 và làm việc tạI điểm tĩnh (ICQ=4mA, VCEQ=8V).
Chọn VE=1/10VCC.
Vi

+6V
+6V

R1

Vcc = +22V

RC

Vi

Vo

Vo

10F
R2

RE

Vo

10F

20V
Mạch phân cực hồI tiếp từ collector:
Bài 1: cho mạch như hình vẽ hãy xác định:
1. Phương trình đường tảI tĩnh ADLL
2. Xác định giá trị ICQ và VCEQ tạI điểm làm việc tĩnh Q

2.7k

180k

Vcc = +22V

Vo

Vo

0.1F

Vi

Vi
1k

Bài 2: Hãy thiết kế một mạch phân cực hồI tiếp từ collector để có I CQ = 3mA,
VCEQ = 10V, điện áp nguồn VCC = 24V, RC = 10RE.
1) JFET :
a) Maïch phaân cöïc coá ñònh :
Ví duï 1 : Xaùc ñònh doøng cöïc maùng ID vaø ñieän aùp cöïc maùng – nguoàn VDS cho maïch ñieän
phaân cöïc coá ñònh ôû hình sau :
+ 12V

Giaûi :
VGS VGG   1,5V


V
I D  I DSS  1  GS
VP

V D V DD  I D R D

ID

2


 1,5V 

 12 mA 1 
  4,69 V
 4V 


12 V   4,69 mA1,2 k   6,4 V

1,2k
D

G

VDS

1M

V DS V D  V S  6,4 V  0 V  6,4 V

IDSS = 12mA
VP =  4V

S

1,5V
0
0

+ 16V

Caâu 1 : Xaùc ñònh doøng cöïc maùng vaø ñieän aùp
cöïc maùng – nguoàn cuûa maïch ñieän ôû hình sau :

ID
Vi

2,2k
Vo

D

G

VDS

1M

S

3V
0
0

IDSS = 10mA
VP =  4,5V

Caâu 2 : Xaùc ñònh doøng cöïc maùng vaø ñieän aùp cöïc maùng – nguoàn cuûa maïch ñieän ôû hình
sau :
+ 16V

ID

2,2k

G

Vi

Vo

D
VDS

1M

IDSS = 10mA
VP =  4,5V

S

1,5V
0
0

Caâu 3 : Söû duïng giaù trò naøo
+8V trong maïch ñieän ôû

+ 16V

ID
Vi

cuûa RD ñeå coù ñieän aùp cöïc maùng laø
hình sau :

RD
Vo

D

G

VDS

1M

IDSS = 10mA
VP =  4,5V

S

3V
0
0

Caâu 4 : Tìm VDS trong maïch ñieän ôû hình sau :
+ 16V

ID
Vi

2,2k
Vo

D

G

VDS

1M

S

3V
0
0

IDSS = 8mA
VP =  4V

Caâu 5 : Giaù trò naøo cuûa nguoàn cöïc coång caàn ñeå coù doøng I...
i. Bài tập BJT – FET
Mạch phân cực cố định cực E chung:
Bài 1: Cho mạch phân cực như hình vẽ vớI =150
hãy xác định
1.
Xác định trị phân cực I
C
, V
C
, V
E
, V
CE
.
2.
Phương trình đường tảI ADLL
Bài 2: Cho mạch phân cực như hình hãy xác định:
Các giá trị điện trở trong mạch vớI điểm
làm việc I
CQ
=2mA, =70.
Mạch phân cực cầu phân áp:
Bài 1: Cho mạch như hình vớI = 100
2.
Tìm phương trình đường tảI một chiều ADLL
3.
Xác định giá trị điện trở R
1
, R
2
khi cho giá trị I
CQ
= 4.05mA.
Bài 2: Cho mạch phân cực như hình, vớI transistor có =100.
Hãy thiết kế một mạch phân cực dùng cầu chia
điện thế với nguồn điện V
CC
=12V, BJT sử dụng
b=100 và làm việc tạI điểm tĩnh (I
CQ
=4mA, V
CEQ
=8V).
Chọn V
E
=1/10V
CC
.
Vcc = +22V
Vi
Vo
+6V
V
o
V
i
R
E
R
1
R
2
R
C
10F
10F
Vo
Vcc = +22V
Vi
20V
270
V
i
220
5.6k
10F
V
o
10F
Vo
Vcc = +22V
Vi
20V
R
B
V
i
R
E
R
C
10F
V
o
10F
VCC_CIRCLE
VCC_CIRCLE
VCC_CIRCLE
+6V
100
R
2
10F
R
1
100
2k
10F
1k
-6V
Bài tập nhập môn điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập nhập môn điện tử - Người đăng: kjngstars
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài tập nhập môn điện tử 9 10 857