Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nhiệt động lực kỹ thuật

Được đăng lên bởi vovandinh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Caâu 1
Khaûo saùt moät khoái khoâng khí luùc ban ñaàu coù theå tích V1 = 150 lít, aùp suaát p1 = 2,5 bar
vaø nhieät ñoä t1 = 350C. Sau khi trao ñoåi moät nhieät löôïng Q vôùi moâi tröôøng xung
quanh, ngöôøi ta thaáy aùp suaát vaø nhieät ñoä cuûa khoâng khí laàn löôït laø p 2 = 1,7 bar
vaø t2 = 650C.
Xaùc ñònh:
a/ Ñaëc ñieåm cuûa quaù trình ñang khaûo saùt.
b/ Giaù trò cuûa Q, coù nhaän xeùt gì veà quaù trình trao ñoåi nhieät ñang khaûo saùt?
c/ Löôïng bieán ñoåi noäi naêng.
d/ Coâng do söï thay ñoåi theå tích.
Caâu 2
Giaûi thích vì sao noäi naêng cuûa khí lyù töôûng chæ phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä?
Câu 3
Khaûo saùt chu trình thieát bò ñoäng löïc hôi nöôùc (chu trình Rankine) coù caùc thoâng soá sau:
T

1
4

3

5

2
s

Naêng suaát loø hôi vaø aùp suaát laøm vieäc trong loø hôi:100 taán/h vaø
p5 = 100 bar
Nhieät ñoä hôi nöôùc sau khi ra khoûi boä quaù nhieät ñeå ñi vaøo tuabin:
t1 = 6000C
Nhieät ñoä hôi nöôùc khi ñi vaøo bình ngöng: t2 = 450C
Xaùc ñònh:
aHieäu suaát nhieät cuûa chu trình vaø coâng sinh ra bôûi tuabin.
bCoù nhaän xeùt gì veà hieäu suaát nhieät cuûa chu trình khi nhieät ñoä hôi nöôùc ñi vaøo
bình ngöng giaûm coøn 400C? Tính giaù trò cuï theå cuûa hieäu suaát nhieät vaø coâng sinh ra bôûi
tuabin trong tröôøng hôïp naøy.
Câu 4
Khoâng khí aåm coù traïng thaùi ban ñaàu laø t 1 = 350C vaø d1 = 22 g hôi nöôùc/ kg khoâng khí
khoâ ñöôïc laøm noùng ñeán nhieät ñoä t2 = 750C.
Tính toaùn:
aÑoä aåm töông ñoái cuûa khoâng khí öùng vôùi traïng thaùi ñaàu vaø traïng thaùi cuoái.
bNhieät ñoä ñoïng söông cuûa khoâng khí öùng vôùi traïng thaùi ñaàu vaø traïng thaùi cuoái.
cNhieät löôïng caàn caáp vaøo öùng vôùi 1 kg khoâng khí khoâ.

dVeõ minh hoïa quaù trình treân ñoà thò I-d vaø t-d.
(Ghi chuù: aùp suaát khoâng khí aåm laø 1 bar, khoâng tra soá lieäu töø ñoà thò khoâng khí aåm)

Câu 5
o
Khaûo saùt khoâng khí aåm coù traïng thaùi ban ñaàu t 1 30 C ,  1 80% . Sau khi ñöôïc gia
o
nhieät baèng ñieän trôû, khoâng khí coù nhieät ñoä t 2 80 C . Baèng phöông phaùp tính toaùn,
haõy xaùc ñònh:
1)
Nhieät ñoä ñoïng söông, entanpi öùng vôùi traïng thaùi 1 vaø 2.
2)
Bieåu dieãn quaù trình khaûo saùt treân ñoà thò t-d.
Câu 6
Khaûo saùt chu trình thieát bò ñoäng löïc hôi nöôùc (chu trình Rankine) coù quaù nhieät trung
gian nhö cho treân ñoà thò T-s:
Chu trình coù caùc thoâng soá sau:
- Naêng suaát loø hôi 100 taán/h.
- Aùp suaát laøm vieäc trong loø hôi : p 5 130 bar.
- Nhieät ñoä hôi nöôùc vaøo phaàn cao aùp cuûa tuabin laø
t 1 550 o C .
- Hôi ra khoûi phaàn cao aùp ...
Caâu 1
Khaûo saùt moät khoái khoâng khí luùc ban ñaàu coù theå tích V
1
= 150 lít, aùp suaát p
1
= 2,5 bar
vaø nhieät ñoä t
1
= 35
0
C. Sau khi trao ñoåi moät nhieät löôïng Q vôùi moâi tröôøng xung
quanh, ngöôøi ta thaáy aùp suaát vaø nhieät ñoä cuûa khoâng khí laàn löôït laø p
2
= 1,7 bar
vaø t
2
= 65
0
C.
Xaùc ñònh:
a/ Ñaëc ñieåm cuûa quaù trình ñang khaûo saùt.
b/ Giaù trò cuûa Q, coù nhaän xeùt gì veà quaù trình trao ñoåi nhieät ñang khaûo saùt?
c/ Löôïng bieán ñoåi noäi naêng.
d/ Coâng do söï thay ñoåi theå tích.
Caâu 2
Giaûi thích vì sao noäi naêng cuûa khí lyù töôûng chæ phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä?
Câu 3
Khaûo saùt chu trình thieát bò ñoäng löïc hôi nöôùc (chu trình Rankine) coù caùc thoâng soá sau:
1
2
3
T
s
5
4
- Naêng suaát loø hôi vaø aùp suaát laøm vieäc trong loø hôi:100 taán/h vaø
p
5
= 100 bar
- Nhieät ñoä hôi nöôùc sau khi ra khoûi boä quaù nhieät ñeå ñi vaøo tuabin:
t
1
= 600
0
C
- Nhieät ñoä hôi nöôùc khi ñi vaøo bình ngöng: t
2
= 45
0
C
Xaùc ñònh:
a- Hieäu suaát nhieät cuûa chu trình vaø coâng sinh ra bôûi tuabin.
b- Coù nhaän xeùt veà hieäu suaát nhieät cuûa chu trình khi nhieät ñoä hôi nöôùc ñi vaøo
bình ngöng giaûm coøn 40
0
C? Tính giaù trò cuï theå cuûa hieäu suaát nhieät vaø coâng sinh ra bôûi
tuabin trong tröôøng hôïp naøy.
Câu 4
Khoâng khí aåm coù traïng thaùi ban ñaàu laø t
1
= 35
0
C vaø d
1
= 22 g hôi nöôùc/ kg khoâng khí
khoâ ñöôïc laøm noùng ñeán nhieät ñoä t
2
= 75
0
C.
Tính toaùn:
a- Ñoä aåm töông ñoái cuûa khoâng khí öùng vôùi traïng thaùi ñaàu vaø traïng thaùi cuoái.
b- Nhieät ñoä ñoïng söông cuûa khoâng khí öùng vôùi traïng thaùi ñaàu vaø traïng thaùi cuoái.
c- Nhieät löôïng caàn caáp vaøo öùng vôùi 1 kg khoâng khí khoâ.
Bài tập nhiệt động lực kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập nhiệt động lực kỹ thuật - Người đăng: vovandinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập nhiệt động lực kỹ thuật 9 10 303