Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ôn tập địa chất thủy văn chương 4

Được đăng lên bởi Cụ Rùa
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐH MỎ ĐỊA CHẤT
BỘ MÔN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI TẬP
Chương 4. Vận động của nước dưới đất
Bài tập 1: Tính lưu lượng đơn vị và lưu lượng dòng thấm trong trường hợp
nước dưới đất chảy phẳng, dòng thấm ổn định, không áp với chiều rộng 300m. Hệ số
thấm của đất đá là 81.10-6 m/s, đáy cách nước nằm ngang có độ cao tuyệt đối là 12m.
Độ cao tuyệt đối của mực nước tại mặt cắt 1 là 42m, tại mặt cắt 2 là 37m. Khoảng
cách giữa hai mặt cắt này là 1km?
(Chú ý: cho một giá trị K tức là tầng chứa nước có tính thấm đồng nhất)
Bài tập 2: Trên thềm sông đặt lỗ khoan hoàn chỉnh số 1 cách mép nước sông
một khoảng 300m. Mực nước ngầm trong lỗ khoan 1 có độ cao tuyệt đối 68m; mực
nước sông có độ cao tuyệt đối 65m. Đây là tầng chứa nước ngầm có đáy cách nước
nằm ngang với độ cao tuyệt đối đáy 50m. Xác định cốt cao mực nước ngầm tại
khoảng cách 180m tính từ mép sông về phía lỗ khoan 1?
Bài tập 3: Xác định lưu lượng đơn vị và lưu lượng dòng thấm trong trường hợp
nước dưới đất chảy phẳng, vận động ổn định, tầng chứa nước không áp với bề rộng
dòng chảy là 530m trong phạm vi mặt cắt 1 và mặt cắt 2 cách nhau 1km. Tại mặt cắt
1 mực nước ngầm có cốt cao mực nước là 45,1m; tại mặt cắt 2 là 39,8m; cốt cao đáy
cách nước nằm ngang là 16m. Hệ số thấm của đất đá là 8,2m/ngày và được coi là tầng
chứa nước đồng nhất?
Bài tập 4: Xác định lưu lượng đơn vị và lưu lượng dòng thấm với chiều rộng
200m của tầng chứa nước gồm 2 lớp. Lớp trên hạt mịn có hệ số thấm là 3m/ngày.
Lớp dưới hạt thô có thấm là 25m/ngày. Khoảng cách từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 2 là
400m, cốt cao mực nước tương ứng là 78m và 74m. Đáy cách nước nằm ngang có cốt
cao là 20m. Chiều dày của lớp đất đá phía dưới dày trung bình 30m?
(Chú ý: Trong trường hợp này nước dưới đất chảy phẳng, nước có thể có áp
hoặc không áp; trong trường hợp không áp thường cho hệ số thấm K1 của tầng dưới
lớn hơn rất nhiều so với tầng trên (K2) và trường hợp có áp thường cho chiều dày
tầng chứa nước – trong bài này là tầng không áp).
Bài tập 5: Xác định lưu lượng của dòng thấm có áp trên chiều rộng 1km. Chiều
dày tầng chứa nước là 30m. Tại mặt cắt 1, cốt cao mực áp lực là 52m; tại mặt cắt 2,
cốt cao mực áp lực tương ứng là 49m (coi mặt chuẩn trùng với đáy cách nước nằm
ngang). Chiều dày tầng chứa nước được coi là không đổi từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 2.
Hai mặt cắt cách nhau 200m. Hệ số thấm của đất đá 10m/ngày?

1

Bài tập 6: Trong tầng chứa nước không áp, bố trí lỗ khoan hút nước hoàn chỉnh
đường...
1
TRƯỜNG ĐH M ĐỊA CHT
B MÔN ĐỊA CHT THY VĂN
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
BÀI TP
Chương 4. Vn đng ca nước dưới đất
Bài tp 1: Tính lưu lượng đơn v lưu lượng dòng thm trong trường hp
nước dưi đất chy phng, dòng thm n định, không áp vi chiu rng 300m. H s
thm ca đất đá 81.10
-6
m/s, đáy cách nước nm ngang độ cao tuyt đối 12m.
Độ cao tuyt đối ca mc nước ti mt ct 1 42m, ti mt ct 2 37m. Khong
cách gia hai mt ct này là 1km?
(Chú ý: cho mt giá tr K tc là tng cha nước có tính thm đồng nht)
Bài tp 2: Trên thm sông đặt l khoan hoàn chnh s 1 cách mép nước sông
mt khong 300m. Mc nước ngm trong l khoan 1 độ cao tuyt đi 68m; mc
nước sông có độ cao tuyt đối 65m. Đây tng cha nước ngm có đáy cách nước
nm ngang vi độ cao tuyt đối đáy 50m. Xác định ct cao mc nước ngm ti
khong cách 180m tính t mép sông v phía l khoan 1?
Bài tp 3: Xác định lưu lượng đơn v lưu lượng dòng thm trong trường hp
nước dưới đất chy phng, vn đng n định, tng cha nước không áp vi b rng
dòng chy 530m trong phm vi mt ct 1 mt ct 2 cách nhau 1km. Ti mt ct
1 mc nước ngm ct cao mc nưc 45,1m; ti mt ct 2 39,8m; ct cao đáy
cách nước nm ngang là 16m. H s thm ca đất đá là 8,2m/ngày và được coi là tng
cha nước đồng nht?
Bài tp 4: Xác định lưu lượng đơn v lưu lượng dòng thm vi chiu rng
200m ca tng cha nước gm 2 lp. Lp trên ht mn h s thm 3m/ngày.
Lp dưi ht thô thm 25m/ngày. Khong cách t mt ct 1 đến mt ct 2
400m, ct cao mc nước tương ng là 78m và 74m. Đáy cách nưc nm ngang có ct
cao là 20m. Chiu dày ca lp đất đá phía dưới dày trung bình 30m?
(Chú ý: Trong trường hp này nước dưới đt chy phng, nước th áp
hoc không áp; trong trường hp không áp thường cho h s thm K
1
ca tng dưới
ln hơn rt nhiu so vi tng trên (K
2
) trường hp áp thường cho chiu dày
tng cha nước – trong bài này là tng không áp).
Bài tp 5: Xác định lưu lượng ca dòng thmáp trên chiu rng 1km. Chiu
dày tng cha nước 30m. Ti mt ct 1, ct cao mc áp lc là 52m; ti mt ct 2,
ct cao mc áp lc tương ng 49m (coi mt chun trùng vi đáy cách nước nm
ngang). Chiu dày tng cha nước đưc coi không đổi t mt ct 1 đến mt ct 2.
Hai mt ct cách nhau 200m. H s thm ca đất đá 10m/ngày?
Bài tập ôn tập địa chất thủy văn chương 4 - Trang 2
Bài tập ôn tập địa chất thủy văn chương 4 - Người đăng: Cụ Rùa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập ôn tập địa chất thủy văn chương 4 9 10 615