Ktl-icon-tai-lieu

bài tập ôn thì sức bền 2 p.1

Được đăng lên bởi Hải Mạc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Baøi 1
Cho thanh AB tuyeät ñoái cöùng coù goái töïa coá
ñònh taïi A, ñaàu B treo bôûi thanh BD.
Tieát dieän thanh BD troøn coù d=16cm, baèng vaät
lieäu goã. Troïng löôïng Q=2kN rôi töï do töø ñoä cao
H=2cm xuoáng ñieåm C giöõa thanh AB. (Boû qua
troïng löôïng baûn thaân cuûa caùc thanh).
2
Cho bieát    1kN / cm
Kieåm tra laïi ñieàu kieän beàn cuûa thanh treo BD

D

d

Q=2kN

L

H=2cm
B

C

A
L=2m

Baøi 2
Cho coät chòu caùc löïc nhö hình veõ. Löïc taäp trung
P=100kN taùc duïng taïi taâm O theo phöông truïc z vaø
löïc phaân boá ñeàu q = 10kN/m theo phöông truïc y.
Cho bieát: b=10cm, H=2m. Boû qua troïng löôïng baûn
thaân cuûa coät.
H
a. Veõ bieåu ñoà noäi löïc cuûa coät
b. Veõ hình chæ roõ noäi löïc taïi maët caét chaân coät
c. Tính  max , min taïi maët caét chaân coät

L

P=100kN

z
x

O
y
q

b

Baøi 3
Cho heä chòu löïc nhö hình veõ. Thanh BC tuyeät
ñoái cöùng, coät choáng CD laøm baèng vaät lieäu goã
coù maët caét ngang hình troøn ñöôøng kính d = 16
cm.
1. Xaùc ñònh noäi löïc trong thanh CD.
2. Xaùc ñònh taûi troïng cho pheùp [P] theo ñieàu
kieän oån ñònh thanh thanh CD .
Bieát L = 4 m, [] = 1 kN/cm2

2b

P

B

L

d
D
3L/2

B

C

G

L/2

P=ql
P=ql

A

B
q

y

l

300

x
q

x 2b

b

y

Baøi 4
Cho daàm chöõ nhaät ngaøm taïi A, ñaàu B töï do chòu caùc taûi troïng phaân boá ñeàu q vaø löïc taäp trung
2
P=ql nhö hình veõ. Cho bieát l=2m, b=6m vaø    16kN / cm .
1. Veõ bieåu ñoà moâmen uoán Mx, My.
2. Xaùc ñònh taûi troïng cho pheùp [q]
3. Tính  max , min taïi tieát dieän ngaøm.

Baøi 5
qa
q

qa2

A

B

C

D

b

2a=2m

2a

2a

a

Cho daàm ABC coù goái töïa coá ñònh taïi A vaø
coät choáng BD taïi D. Tieát dieän coät hình
vuoâng coù caïnh b=8cm, coät vaät lieäu goã.
1. Tính noäi löïc cuûa coät
2. Xaùc ñònh [q] töø ñieàu kieän oån ñònh cuûa
2
coät    8kN / cm
3. Thay coät treân baèng coät vuoâng roãng coù
caïnh trong 8cm vaø caïnh ngoaøi 10cm.
Öùng vôùi q vöøa tính ôû treân thì coät coù oån
ñònh hay khoâng?

Baøi 6
P=ql
P=ql

A

300

x

B
q

y

l

q

x 2b

b

y

Cho daàm chöõ nhaät ngaøm taïi A, ñaàu B töï do chòu caùc taûi troïng phaân boá ñeàu q vaø löïc taäp trung
2
P=ql nhö hình veõ. Cho bieát l=2m, q=10kN/m vaø    16kN / cm .
1. Veõ bieåu ñoà moâmen uoán Mx, My.
2. Xaùc ñònh kích thöôùc maët caét ngang cuûa daàm
3. Tính  max , min taïi tieát dieän ngaøm.

Baøi 7
Q=50kN

H=2cm

B

C

A

d

L=2m
D
L

L

3.Tính öùng suaát cöïc ñaïi trong coät.

D

Cho daàm AB tuyeät ñoái cöùng coù goái töïa
coá ñònh taïi A, ñaàu B töïa leân coät BD. Tieát
...
Baøi 1
Cho thanh AB tuyeät ñoái cöùng coù goái töïa coá
ñònh taïi A, ñaàu B treo bôûi thanh BD.
Tieát dieän thanh BD troøn coù d=16cm, baèng vaät
lieäu goã. Troïng löôïng Q=2kN rôi töï do töø ñoä cao
H=2cm xuoáng ñieåm C giöõa thanh AB. (Boû qua
troïng löôïng baûn thaân cuûa caùc thanh).
Cho bieát
2
1 /kN cm
Kieåm tra laïi ñieàu kieän beàn cuûa thanh treo BD
Baøi 2
Cho coät chòu caùc löïc nhö hình veõ. Löïc taäp trung
P=100kN taùc duïng taïi taâm O theo phöông truïc z vaø
löïc phaân boá ñeàu q = 10kN/m theo phöông truïc y.
Cho bieát: b=10cm, H=2m. Boû qua troïng löôïng baûn
thaân cuûa coät.
a. Veõ bieåu ñoà noäi löïc cuûa coät
b. Veõ hình chæ roõ noäi löïc taïi maët caét chaân coät
c. Tính
minmax
,
taïi maët caét chaân coät
Baøi 3
Cho heä chòu löïc nhö hình veõ. Thanh BC tuyeät
ñoái cöùng, coät choáng CD laøm baèng vaät lieäu goã
coù maët caét ngang hình troøn ñöôøng kính d = 16
cm.
1. Xaùc ñònh noäi löïc trong thanh CD.
2. Xaùc ñònh taûi troïng cho pheùp [P] theo ñieàu
kieän oån ñònh thanh thanh CD .
Bieát L = 4 m, [] = 1 kN/cm
2
Q=2kN
A
B
C
D
L=2m L
d
H=2cm
L
P=100kN
H
2b
b
x
z
y
q
O
B
P
L
B
C
3L/2
L/2
D
d
G
bài tập ôn thì sức bền 2 p.1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập ôn thì sức bền 2 p.1 - Người đăng: Hải Mạc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
bài tập ôn thì sức bền 2 p.1 9 10 859