Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phay CNC

Được đăng lên bởi dinhhienck
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Bµi tËp lín c«ng nghÖ CNC
phÇn I: lý thuyÕt
t×m hiÓu vÒ m¸y phay ®øng cnc
M¸y CHLB §øc s¶n xuÊt, môc ®Ých lµ ®Ó phôc vô trong c«ng viÖc gi¶ng d¹y.
TruyÒn ®éng ch¹y dao: chuyÓn ®éng ch¹y dao thêng ®îc tiªu chuÈn ho¸ 10 -
40 m/s. §éng c¬ ®îc sö dông ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng lµ ®éng c¬ bíc vµ ®éng c¬
thuû lùc. Trong ®ã ®éng c¬ bíc ®ãng vai trß ®Iªu khiÓn cßn ®éng c¬ thuû lùc ®ãng
vai trß khuÕc ®¹i.
ThiÕt bÞ kÑp chÆt chi tiÕt : Chi tiÕt ®îc g¸ trªn bµn m¸y c¬ cÊu kÑp chÆt lµ
nhê hÖ thèng khÝ nÐn hoÆc sö dông má kÑp.
HÖ thèng thay dao:
Trªn m¸y phay th× qu¸ tr×nh gia c«ng tù ®éng, víi c¬ cÊu thay dao ë ®©y lµ æ
chøa dao, trªn æ chøa dao cã thÓ ch÷a ®îc 6 dao. Khi thay dao th× æ chøa dao di
chuyÓn ®Õn vi trÝ thay dao vµ tay kÑp kÐp sÏ kÑp dao vµo æ chøa dao ®ång thêi tay
kÑp kÐp sÏ kÑp dao cÇn ®îc thay vµo æ trôc chÝnh.
HÖ täa ®é: Trôc Z song song víi trôc chÝnh cña
m¸y chiÒu ®¬ng híng tõ chi tiÕt cÇn
gia c«ng ®Ðn dông cô.
Trôc X n»m trong mÆt ®Þnh vÞ song
song víi mÆt ph¼ng kÑp, chiÒu d¬ng
híng sang ph¶i.
Trôc Y ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c
bµn tay ph¶i.
§iÓm kh«ng cña m¸y:
Do n¬i s¶n xuÊt m¸y x¸c ®Þnh vµ thêng ®îc ®Æt t¹i vÝ trÝ ®iÎm giíi h¹n dÞch
chuyÓn cña bµn m¸y.
C¸c d¹ng ®iÒu khiÓn cña m¸y:
§iÒu khiÓn theo ®iÓm.
§iÒu khiÓn theo ®êng:
§iÒu khiÓn theo ®êng viÒn: Cã thÓ ®iÌu khiÓn theo 2D,3D.
LËp tr×nh gia c«ng trªn m¸y phay:
Ng«n ng÷ lËp tr×nh ë ®©y ta sö dông ng«n ng÷ denford, sau khi lËp tr×nh
trªn m¸y ta tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i c¸c lçi có ph¸p vµ tiÕn hµnh ch¹y m« pháng trªn
m¸y nÕu kh«ng thÊy cã lçi g× th× ta tiÕn hµnh gia c«ng chi tiÕt.
PhÇn ii: bµi tËp
Bµi A1:
CÇn gia c«ng trªn m¸y CNC-DENFORD mét chi tiÕt cã d¹ng tÊm ph¼ng nh h×nh
vÏ víi c¸c ®iÒu kiÖn sau: Ph«i nh«m ®· ®îc gia c«ng ®¹t kÝch thíc dµi x réng x cao
lµ 100 x 80 x 30 mm, cung trßn c¾t s©u 2 mm, h×nh vu«ng c¾t s©u 3 mm, c¸c ®iÓm
c¾t ®Çu tiªn lµ: A, B, C, D. H·y lËp ch¬ng tr×nh CNC ®Ó gia c«ng cung trßn vµ h×nh
vu«ng theo quy ®Þnh cña hÖ DENFORD.
Trêng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi
1
a
B
D
C
Bài tập phay CNC - Trang 2
Bài tập phay CNC - Người đăng: dinhhienck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập phay CNC 9 10 765