Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập plc

Được đăng lên bởi Trần Hải
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: Một ngã tư đèn giao thông ( gồm 6 đèn ) hoạt động theo chế độ sau:
Nhấn Start hệ thống hoạt động như sau
Đèn xanh: 25s; Đèn đỏ: 30s; Đèn vàng: 5s.
Nhấn Stop hệ thống hoạt động thêm 10s sau mới ngừng hoạt động.

Giai đoạn thiết kế
Sơ lược mô hình:
Green
Q0.0

Start (I0.0)

Yellow
Q0.1

Red
Q0.2

Stop (I0.1)

Lập bảng variables:
Variables
Ton_traffic
Ton_StopDelay

Symbols
T37
T38

Types
Timer Ton 100ms
Timer Ton 100ms

I_btStart
I_btStop
Q_Green
Q_Yellow
Q_Red
M_RUN_STATE
M_STOP_STATE
M_Stop_Flag

I0.0
I0.1
Q0.0
Q0.1
Q0.2
M0.0
M0.1
M0.2

Input
Input
Output
Output
Output
Memory
Memory
Memory

Bảng trạng thái hệ thống

M_RUN_STATE
M_STOP_STATE

POWER_ON
0
0

Running
1
0

Stop
0
1

Comment
main timer (cycle 60s)
Delay timer when btStop is
clicked
Start button
Stop button
Green led
Yellow led
Red led
RUN state
STOP state
Save Stop clicked

Mô tả chức năng sơ lược














M_RUN_STATE
o ON khi:
 Nhấn I_btStart
o OFF khi:
 Ton_StopDelay chạy hết chu kỳ 10s
M_STOP_STATE
o ON khi:
 Ton_StopDelay chạy hết chu kỳ 10s
o OFF khi:
 Nhấn I_btStart
Ton_traffic
o Hoạt động liên tục khi hệ thống RUN (M_RUN_STATE == ON).
o Reset khi chạy hết 1 chu kỳ 60s.
Ton_StopDelay:
o Hoạt động 1 lần khi nhấn I_btStop.
o Không reset.
Q_Green
o ON khi:
 Hệ thống RUN(M_RUN_STATE == ON)
 Ton_traffic < 250
o OFF khi:
 Hệ thống RUN (M_RUN_STATE == ON)
 Ton_traffic >= 250
 Hoặc Hệ thống STOP (M_STOP_STATE == ON)
Q_Yellow
o ON khi:
 Hệ thống RUN(M_RUN_STATE == ON)
 Ton_traffic >= 250
 Ton_traffic < 300
o OFF khi:
 Hệ thống RUN (M_RUN_STATE == ON)
 Ton_traffic < 250
 Hoặc Ton_traffic >= 300
 Hoặc hệ thống STOP (M_STOP_STATE == ON)
Q_Red
o ON khi:
 Hệ thống RUN(M_RUN_STATE == ON)
 Ton_traffic >= 300
o OFF khi:
 Hệ thống RUN (M_RUN_STATE == ON)
 Ton_traffic < 300
 Hoặc hệ thống STOP (M_STOP_STATE == ON)

Thiết kế chi tiết (bỏ qua)

...
Green
Q0.0
Yellow
Q0.1
Red
Q0.2
Start (I0.0)
Stop (I0.1)
Bài 1: Một ngã tư đèn giao thông ( gồm 6 đèn ) hoạt động theo chế độ sau:
Nhấn Start hệ thống hoạt động như sau
Đèn xanh: 25s; Đèn đỏ: 30s; Đèn vàng: 5s.
Nhấn Stop hệ thống hoạt động thêm 10s sau mới ngừng hoạt động.
Giai đoạn thiết kế
Sơ lược mô hình:
Lập bảng variables:
Variables Symbols Types Comment
Ton_traffic T37 Timer Ton 100ms main timer (cycle 60s)
Ton_StopDelay T38 Timer Ton 100ms Delay timer when btStop is
clicked
I_btStart I0.0 Input Start button
I_btStop I0.1 Input Stop button
Q_Green Q0.0 Output Green led
Q_Yellow Q0.1 Output Yellow led
Q_Red Q0.2 Output Red led
M_RUN_STATE M0.0 Memory RUN state
M_STOP_STATE M0.1 Memory STOP state
M_Stop_Flag M0.2 Memory Save Stop clicked
Bảng trạng thái hệ thống
POWER_ON Running Stop
M_RUN_STATE 0 1 0
M_STOP_STATE 0 0 1
Bài tập plc - Trang 2
Bài tập plc - Người đăng: Trần Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập plc 9 10 164