Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP QUẢN LÝ DÀNH CHO KỸ SƯ

Được đăng lên bởi thuytoan88
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1275 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI TẬP
MÔN KINH TẾ KỸ THUẬT
Ngày giao: 31/03/2013
Ngày nộp: 14/04/2013
Điểm: 30% điểm tổng kết
Yêu cầu: làm cá nhân

Bài 1: Một người muốn mở cửa hàng bán sản phẩm. Các thông tin và phương án
được đưa ra như sau (đơn vị: triệu đồng):
Thị trường
tốt

Thị trường
xấu

Thị trường
bão hòa

Cửa hàng lớn

500

-400

-50

Cửa hàng nhỏ

150

-60

-10

0

0

0

Không mở

Xác suất của các trạng thái tương ứng của các thị trường là 40%, 35% và 25%;
Người này nên chọn phương án kinh doanh nào, nếu lựa chọn theo:
a. Max EMV
b. Min EOL

Bài 2: Một người đứng trước các trò chơi sau (triệu đồng):
Thắng

Thua

Hòa

Trò chơi 1

35

-15

-2

Trò chơi 2

80

-30

-5

0

0

0

Không chơi

Người này sẽ quyết định thế nào nếu:
a. Họ là người lạc quan
b. Là người bi quan

c. Nếu xác suất thắng là 60%, thua là 10%. Dùng Max EMV và Min EOL để ra quyết

định
Bài 3: Để mở rộng sản xuất, xí nghiệp BSM đang xem xét chọn mua một trong hai
thiết bị A và B. Xí nghiệp ước lược lợi nhuận và trạng thái thị trường sau đây:

Thiết
bị

A
B

Lợi nhuận thu được hàng
năm
Sức mua cao

Sức mua
thấp

120,000

20,000

90,000

50,000

Dự báo nhu cầu:
 Sức mua cao trong 5 năm: 25%
 Sức mua thấp trong 5 năm: 25%
 Sức mua cao trong 2 năm và thấp trong 3 năm: 50%
1. EMV về lợi nhuận của thiết bị A trong 5 năm là bao nhiêu?
2. Theo mô hình EMV, xí nghiệp nên chọn phương án nào?

Bài 4. Cho một dự án có thông số sau:
Công
việc

Thời gian
(tuần)

Công việc
trước

A

3

-

B

4

-

C

5

A

D

3

B

E

1

B,C

F

3

D

G

2

E

H

4

F, G

a.
b.
c.
d.

Vẽ tiến độ dự án
Xác định đường Gantt của dự án.
Công việc D có thể tiến hành trễ tối đa bao nhiêu tuần?
Nếu công việc E tiến hành trễ 2 ngày, thời gian hoàn thành dự án là bao lâu?

Bài 5. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm trong một phân xưởng trong 3 tháng
như sau:

Hãy đưa ra thứ tự ưu tiên giải quyết lỗi nếu:
a. Không biết chi phí lỗi.
b. Biết chi phí lỗi (đồng)

...
BÀI TẬP
MÔN KINH TẾ KỸ THUẬT
Ngày giao: 31/03/2013
Ngày nộp: 14/04/2013
Điểm: 30% điểm tổng kết
Yêu cầu: làm cá nhân
Bài 1: Một người muốn mở cửa hàng bán sản phẩm. Các thông tin và phương án
được đưa ra như sau (đơn vị: triệu đồng):
Thị trường
tốt
Thị trường
xấu
Thị trường
bão hòa
Cửa hàng lớn 500 -400 -50
Cửa hàng nhỏ 150 -60 -10
Không mở 0 0 0
Xác suất của các trạng thái tương ứng của các thị trường là 40%, 35% và 25%;
Người này nên chọn phương án kinh doanh nào, nếu lựa chọn theo:
a. Max EMV
b. Min EOL
Bài 2: Một người đứng trước các trò chơi sau (triệu đồng):
Thắng Thua Hòa
Trò chơi 1 35 -15 -2
Trò chơi 2 80 -30 -5
Không chơi 0 0 0
Người này sẽ quyết định thế nào nếu:
a. Họ là người lạc quan
b. Là người bi quan
BÀI TẬP QUẢN LÝ DÀNH CHO KỸ SƯ - Trang 2
BÀI TẬP QUẢN LÝ DÀNH CHO KỸ SƯ - Người đăng: thuytoan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI TẬP QUẢN LÝ DÀNH CHO KỸ SƯ 9 10 564