Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập SBVL 2

Được đăng lên bởi KabzyPham
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4981 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2

Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm

2.1. Tóm tắt lý thuyết
2.1.1. Định nghĩa
Thanh được gọi là chịu kéo hoặc nén đúng tâm nếu trên mặt cắt ngang
của nó chỉ tồn tại một thành phần ứng lực là Nz
Qui ước dấu của Nz: chiều dương khi đi ra khỏi mặt cắt (chịu kéo), và
chiều âm khi hướng vào trong mặt cắt ngang đang xét (chịu nén).
2.1.2. Ứng suất
Trên mặt cắt ngang chỉ tồn tại thành phần ứng suất pháp. Trạng thái ứng
suất tại một điểm của thanh là trạng thái ứng suất đơn.
σz =

Nz
A

(2.1)

Trong đó A - diện tích mặt cắt ngang, Nz - lực dọc trên mặt cắt ngang
- σ z = const trên toàn mặt cắt ngang
2.1.2. Biến dạng
- Biến dạng dài tuyệt đối dọc trục thanh
l

Δl = ∫
0

N z dz
EA

(2.2a)

Trong đó l - chiều dài thanh, EA - độ cứng khi kéo (nén) của thanh
nếu trên đoạn chiều dài l mà
Δl =

Nz
= const thì
EA

N zl
EA

(2.2b)

Nếu thanh gồm n đoạn, chiều dài và độ cứng khi kéo (nén) trên mỗi đoạn
là li và (EA)i , lực dọc trên mỗi đoạn là Nzi và

Trần Minh Tú - Nguyễn Thị Hường

Nz
= const trên mỗi đoạn thì:
EA

Bộ môn SBVL - Đại học Xây dựng

n

⎛ N zi li ⎞
⎟
i =1 ⎝ ( EA)i ⎠
n

Δl = ∑ Δli = ∑ ⎜
i =1

(2.3)

- Biến dạng ngang tuyệt đối theo phương x, y vuông góc trục thanh
Δlx = bε x = − με z b = − μ b

σz
E

= −μb

Nz
N
; Δl y = − μ h z
EA
EA

(2.4)

với b, h lần lượt là kích thước theo phương x, y của mặt cắt ngang có lực
dọc là Nz, diện tích mặt cắt ngang là A, μ là hệ số Poisson.
2.1.3. Chuyển vị
Khi thanh thẳng chịu kéo (nén) đúng tâm trục thanh vẫn thẳng, các mặt
cắt ngang không có chuyển vị xoay mà chỉ có chuyển vị tịnh tiến theo phương
dọc trục. Tại toạ độ z của mặt cắt ngang, chuyển vị theo phương dọc trục là w:
z

w=∫
0

N z dz
+ w0
EA

(2.5)

Trong đó w0 là chuyển vị của mặt cắt ngang tại z=0
Khi tính chuyển vị của các điểm thuộc hệ thanh liên kết khớp, trước tiên
xác định lực dọc trong các thanh, từ đó tính được biến dạng của từng thanh riêng
biệt. Từ sơ đồ biến dạng của hệ tìm mối liên hệ hình học của chuyển vị điểm cần
tìm với biến dạng của từng thanh riêng biệt.
2.1.4. Thế năng biến dạng đàn hồi
Thế năng biến dạng đàn hồi riêng (là thế năng biến dạng đàn hồi tích lũy
trong 1 đơn vị thể tích thanh)
1
1 2 1 N z2
u = σ zε z =
σ =
2
2 E z 2 E A2

(2.6)

Thế năng biến dạng đàn hồi tích luỹ trong cả đoạn thanh có chiều dài l là:
U = ∫ udV = ∫
l

N z2
dz
2 EA

(2.7)

2.1.5. Tính toán điều kiện bền và điều kiện cứng
Trình tự tính toán điều kiện bền của thanh theo ứng suất cho phép:
• Vẽ biểu đồ lực dọc Nz của thanh
• Căn cứ vào biểu đồ lực dọc và diện tích ...
Chương 2
Thanh chu kéo (nén) đúng tâm
2.1. Tóm tt lý thuyết
2.1.1. Định nghĩa
nén
Thanh được gi là chu kéo hoc
đúng tâm nếu trên mt ct ngang
ca nó ch tn ti mt thành phn ng lc là N
z
Qui ước du ca N
z
: chiu dương khi đi ra khi mt ct (chu kéo), và
chiu âm khi hướng vào trong mt ct ngang đang xét (chu nén).
2.1.2. ng sut
Trên mt ct ngang ch tn ti thành phn ng sut pháp.
Trng thái ng
sut ti mt đim ca thanh là trng thái ng sut đơn.
z
z
N
A
σ
= (2.1)
Trong đó A - din tích mt ct ngang, N
z
- lc dc trên mt ct ngang
-
ons
z
ct
σ
=
trên toàn mt ct ngang
2.1.2. Biến dng
- Biến dng dài tuyt đối dc trc thanh
0
l
z
N
dz
l
EA
Δ=
(2.2a)
Trong đó l - chiu dài thanh, EA - độ cng khi kéo (nén) ca thanh
nếu trên đon chiu dài l
z
N
const
EA
=
thì
z
Nl
l
EA
Δ=
(2.2b)
Nếu thanh gm n đon, chiu dài và độ cng khi kéo (nén) trên mi đon
l
i
(EA)
i
, lc dc trên mi đon là N
zi
z
N
const
EA
=
trên mi đon thì:
Trn Minh Tú - Nguyn Th Hường B môn SBVL - Đại hc Xây dng
Bài tập SBVL 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập SBVL 2 - Người đăng: KabzyPham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập SBVL 2 9 10 743