Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập SBVL 5

Được đăng lên bởi KabzyPham
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương

5
Thanh chịu xoắn thuần túy
5.1. Tóm tắt lý thuyết
5.1.1. Định nghĩa:
Thanh chịu xoắn thuần túy là thanh mà trên các mặt cắt ngang của nó chỉ
có một thành phần ứng lực là mô men xoắn Mz nằm trong mặt phẳng vuông góc
với trục thanh.
Ví dụ: Các trục truyền động, các thanh trong kết cấu không gian,…
5 .1.2. Qui ước dấu của Mz
Nhìn từ bên ngoài vào mặt cắt ngang, nếu Mz có chiều thuận chiều kim
đồng hồ thì nó mang dấu dương và ngược lại.

Mz > 0

5 .1.3 . Công thức qui đổi công suất truyền N của động cơ sang mô men
xoắn ngoại lực tác dụng lên trục truyền:

M=

30N
πn

(5.1)

Trong đó: M là mô men xoắn ngoại lực [N.m], N là công suất của động cơ
[wat], n là số vòng quay của động cơ trong 1 phút [vòng/phút]
5.1.4. Ứng suất trên mặt cắt ngang:
Tại điểm K cách trọng tâm O một đoạn ρ ứng suất tiếp τ ρ có phương
vuông góc với OK, có chiều gây mô men với O cùng chiều Mz nội lực.

τρ =

Mz
ρ
Ip

Trần Minh Tú - Nguyễn Thị Hường

(5.2)
Bộ môn SBVL - Đại học Xây dựng

Mz

ρ

K

O

τρ

τmax

Trong đó I p là mô men quán tính độc cực của mặt cắt ngang với trọng
tâm O. Khi ρ =

D
thì τ ρ đạt giá trị lớn nhất
2

τ max =

Mz D Mz
. =
I p 2 Wp

(5.3)
với Wp là mô men chống xoắn của mặt cắt ngang Wp =

Ip
D/2

• Với mặt cắt ngang tròn đặc:

Ip =

π D4

Wp =

0,1D 4 ;

32

π D3

0, 2D 3

16

(5.4)

• Với mặt cắt ngang tròn rỗng:

Ip =

π D4

Wp =

32

(1 − η )

π D3
16

4

(1 − η )
4

0,1D 4 (1 − η 4 ) ;
0,2 D 3 (1 − η 4 )

(5.5)

Trong đó d - đường kính trong, D - đường kính ngoài của mặt cắt ngang ,
d
và η =
D
5.1.5. Biến dạng của thanh tròn chịu xoắn
• Góc xoắn (góc xoay) tương đối giữa hai mặt cắt ngang A và B

ϕ AB

A

L

M dz
M dz
=∫ z =∫ z
GI p
GI p
B
0

Trần Minh Tú - Nguyễn Thị Hường

[rad]

(5.6)

Bộ môn SBVL - Đại học Xây dựng

c

γ
b

a

ϕ
O
B

A

L

Trong đó G – mô-đun đàn hồi khi trượt của vật liệu
GIp – là độ cứng khi xoắn của mặt cắt ngang
Khi trên đoạn AB chiều dài L có

ϕ AB =

Mz
= const thì:
GI p

M zL
GI p

(5.7)

Khi đoạn AB gồm nhiều đoạn, trên mỗi đoạn thứ i có chiều dài li ,

⎛ Mz ⎞
= const thì:
⎜
⎜ GI ⎟
⎟
p ⎠i
⎝
⎛ Mz ⎞
l
⎜ GI ⎟ i
⎟
i =1 ⎝
p ⎠i
n

ϕ AB = ∑ ⎜

(5.8)

• Góc xoắn tỉ đối - góc xoắn tương đối giữa hai mặt cắt ngang cách
nhau 1 đ.v chiều dài
dϕ M z
[rad/chiều dài]
(5.9)
θ=
=
dz GI p
5.1.6. Điều kiện bền và điều kiện cứng
• Điều kiện bền

max τ max = max
Trong đó: [τ ] =

Mz
≤ [τ ]
Wp

τ0

(5.10)

nếu dùng thực nghiệm tìm τ 0

n

[τ ] =

[σ ] nếu dùng thuyết bền 3

[τ ] =

[σ ] nếu dùng thuyết bền 4

2

3

Trần Minh Tú - Nguyễn Thị Hườ...
Chương
5
Thanh chu xon thun túy
5.1. Tóm tt lý thuyết
5.1.1. Định nghĩa:
Thanh chu xon thun túy là thanh mà trên các mt ct ngang ca nó ch
có mt thành phn ng lc là mô men xon M
z
nm trong mt phng vuông góc
vi trc thanh.
Ví d: Các trc truyn động, các thanh trong kết cu không gian,…
.1.2. Qui ước du ca M
z
5
Nhìn t bên ngoài vào mt ct ngang, nếu M
z
có chiu thun chiu kim
đồng h thì nó mang du dương và ngược li.
z
M
> 0
.1.3
5
. Công thc qui đổi công sut truyn N ca động cơ sang mô men
xon ngoi lc tác dng lên trc truyn
:
30N
M
n
π
=
(5.1)
Trong đó: M là mô men xon ngoi lc [N.m], N là công sut ca động cơ
[wat], n là s vòng quay ca động cơ trong 1 phút [vòng/phút]
5
.1.4. ng sut trên mt ct ngang:
Trn Minh Tú - Nguy Hường B môn SBVL - Đại hc Xây dng
n Th
Ti đim K cách trng tâm O mt đon
ρ
ng sut tiếp có phương
vuông góc vi OK, có chiu gây mô men vi O cùng chiu M
z
ni lc.
ρ
τ
z
p
M
I
ρ
τ
ρ
=
(5.2)
Bài tập SBVL 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập SBVL 5 - Người đăng: KabzyPham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập SBVL 5 9 10 235