Ktl-icon-tai-lieu

bài tập solidwork

Được đăng lên bởi Ba Truong
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1280 lần   |   Lượt tải: 4 lần
40

40
R10

40

45°

10

30
80

SolidWorks Education
Lesson 1

R10
20
40

50

30
20

40
20
70

20

SolidWorks Education
Lesson 2

40
20
40

20
20
10

SolidWorks Education
Lesson 3

40

40
20

R10

20
60

10
SolidWorks Education
Lesson 4

20

50

3xR10

10

30
10
10
20

50

10
10
30
60

SolidWorks Education
Lesson 5

30
10
40

10

40

10

60

30

SolidWorks Education
Lesson 6

10

40 20

20
60

R10
10

30

40
20

10

10

10
20

SolidWorks Education
Lesson 7

40

40
20

40

10
20
10
40

10

60
SolidWorks Education
Lesson 8

40

40

20

40

30

10

60
SolidWorks Education
Lesson 9

30
10
40

30

45°
20

10

30

45°
20

30

10

40

10

20
SolidWorks Education
Lesson 10

50

40

20

10

40

20

10 30

60

10

SolidWorks Education
Lesson 11

60

50

10

40
20

10
30

45°
30
10

10

10

30

10

10
SolidWorks Education
Lesson 12

40

20

45°

40

40
70

SolidWorks Education
Lesson 13

40

60

20
20

20

40

SolidWorks Education
Lesson 14

20

40

10

10

10

10
20
45°

40

10

30

20

50
SolidWorks Education
Lesson 15

40

20

10

40
20
50
60
SolidWorks Education
Lesson 16

30 10

20
10

50

20

20
40

30
10

SolidWorks Education
Lesson 17

2xR10
20
R20
40

30

10

50

R10

50

SolidWorks Education
Lesson 18

30
10

40
20

20

45°

50

30

40
10
20

40

30

SolidWorks Education
Lesson 19

10

10

10

40
R20
20
45°

10
10

10
10

10

40
20
40

SolidWorks Education
Lesson 20

R20

70
20

40
2xR10

30

50
10

20

10
10

30

30

40
SolidWorks Education
Lesson 21

R20
20
20

40
20

20

40

20
50

10

SolidWorks Education
Lesson 22

20
40

10

10
50
10
20
30

40

SolidWorks Education
Lesson 23

30

40

30

20
40
50

40

SolidWorks Education
Lesson 24

10

R20
40

20
30

20

40

10
10
70

SolidWorks Education
Lesson 25

20

10

50
20
10

20

R10

20

20

10

40

20
50

SolidWorks Education
Lesson 26

30
20
40

20
50

30
10

20

10
SolidWorks Education
Lesson 27

45°

40

10

70

40

40

20

20

10

10

SolidWorks Education
Lesson 28

20

40
20

10

30

40
20

SolidWorks Education
Lesson 29

20
50

R10

10
20

10
10

50

10 30

R10
10

10

20
10
50

10

10

10

SolidWorks Education
Lesson 30

10

40

10

15
40

10

15

20

20
R20

20
10

40

70

20

SolidWorks Education
Lesson 31

50
20

10

10

40
20

20

70
SolidWorks Education
Lesson 32

4xR10

40

20

30

10

10
40

10

60

SolidWorks Education
Lesson 33

20

10
R20
20

40

40

30

50

10

SolidWorks Education
Lesson 34

10
R20
20
40

10

30

10

50

10
SolidWorks Education
Lesson 35...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập solidwork - Người đăng: Ba Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
bài tập solidwork 9 10 835