Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập SQL

Được đăng lên bởi hoaiphuong95
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1533 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP SQL

Cho các lược đồ quan hệ Quản lý lương nhân viên của một công ty phần mềm như
sau:

Bophan(MaBP, TenBP)
Chucvu(MaCV, TenCV)
Nhanvien(MaNV, HoNV, TenNV, Luong, Phai, NgaySinh, MaCV,
MaBP)

Table ChucVu
MACV
AP
MGR
P
SA
SP
SSA

TENCV
Phụ tá cho lập trình viên
Trưởng phòng
Lập trình viên
Phân tích viên hệ thống
Lập trình viên cao cấp
Phân tích viên hệ thống cao cấp

Bài tập SQL – ThS. Lương Thị Ngọc Khánh – Khoa CNTT – ĐH Tôn Đức Thắng - 2011
1

Table Bophan
MABP
ACCT
BUDG
PERS

TENBP
Kế toán
Thủ quỹ
Nhân sự

Table: Nhanvien
MANV

HONV

TENNV

12000
12345
23456
32456
43000
43214
43223
45000
53211
54322
55678
58971
59800
60311
61110
64905
65470
65789
65879
67890
68790

Từ Thổn
Trần Văn
Lê Lưu
Nguyễn Văn
Trần Thanh
Thái Văn
Lý Văn
Phạm Văn
Trần Thị
Nguyễn Thị
Lê Thanh
Lê Đông
Lâm Nhân
Châu Thị
Lương Khánh
Trần Thiện Thanh
Châu Quốc
Quách Nhân
Từ Thanh
Lê Thanh Hải
Lương Thanh

Thức
Tẻo
Luyến
Hậu
Thanh
Thoại
Nghĩa
Nhanh
Thảo
Thanh
Nhân
Quang
Nghĩa
Mai
Đạt
Tùng
Toản
Chương
Nhàn
Em
Bích

LUONG PHAI

54000
32000
35500
28000
51000
28500
30000
56000
27500
24000
27000
35000
35000
32000
27000
28700
35500
22000
29800
36000
30200

0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

NGAYSINH

MACV

7/7/1980 MGR
8/11/1974 SA
2/13/1975 SSA
11/1/1977 SP
2/19/1967 MGR
2/15/1978 SP
12/9/1969 SSA
8/16/1977 MGR
9/14/1975 P
5/25/1976 P
11/9/1975 AP
2/5/1980 SP
8/15/1982 P
11/2/1977 P
5/3/1978 P
6/6/1979 SA
5/17/1982 P
9/5/1980 AP
4/25/1978 P
9/9/1970 P
9/9/1976 P

MABP

ACCT
BUDG
BUDG
BUDG
PERS
PERS
PERS
BUDG
PERS
ACCT
ACCT
PERS
ACCT
BUDG
PERS
PERS
BUDG
ACCT
ACCT
BUDG
ACCT

Yêu cầu:
1. Tạo Cơ sở dữ liệu tên là QLNV
2. Tạo các table: Bophan, Chucvu, Nhanvien và thiết đặt khóa chính cho
các table như mô tả trên.
3. Tạo Diagram cho cơ sở dữ liệu trên.
Bài tập SQL – ThS. Lương Thị Ngọc Khánh – Khoa CNTT – ĐH Tôn Đức Thắng - 2011
2

4. Nhập dữ liệu cho các table trên (chú ý đúng thứ tự: Table Bophan,
Chucvu, Nhanvien).
5. Xuất dữ liệu của các Table trên sang file QLNV.xls (file Excel).
6. Xuất dữ liệu của các table trên sang file QLNV.mdb (file Access).
7. Tạo một cơ sở dữ liệu mới tên là QLNV1.
8. Import dữ liệu từ file QLNV.mdb vừa tạo tên.
9. Thiết đặt lại khóa chính và kiểu dữ liệu của một số trường cho phù hợp.
10. Thực hiện thao tác Backup và Restore trên cơ sở dữ liệu QLNV.
Bài 2:
Giúp sinh viên làm quen với việc thao tác trên cơ sở dữ liệu bằng các
câu lệnh SQL đơn giản, các câu truy vấn lồng nhau và sử dụng các hàm kết
tập, gộp nhóm, sắp xếp kết quả truy vấn.
Dùng ngôn n...
BÀI TẬP SQL
Cho các lược đồ quan hệ Quản lương nhân viên của một công ty phần mềm như
sau:
Bophan(MaBP, TenBP)
Chucvu(MaCV, TenCV)
Nhanvien(MaNV, HoNV, TenNV, Luong, Phai, NgaySinh, MaCV,
MaBP)
Table ChucVu
MACV TENCV
AP Phụ tá cho lập trình viên
MGR Trưởng phòng
P Lập trình viên
SA Phân tích viên hệ thống
SP Lập trình viên cao cấp
SSA Phân tích viên hệ thống cao cấp
Bài tập SQL – ThS. Lương Thị Ngọc Khánh – Khoa CNTT – ĐH Tôn Đức Thắng - 2011
1
Bài tập SQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập SQL - Người đăng: hoaiphuong95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập SQL 9 10 433