Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP SỨC BỀN

Được đăng lên bởi Cụ Rùa
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi tËp ch¬ng kÐo, nÐn ®óng t©m

a

1,5D

2000 kN

a

Bµi 1. Cho thanh trßn ®ång chÊt chÞu kÐo nÐn siªu tÜnh nh h×nh
bªn.
a. VÏ biÓu ®å néi lùc cho thanh.
b. BiÕt [] = 16 kN/cm2 h·y x¸c ®Þnh D ®Ó thanh ®¶m b¶o
®iÒu kiÖn bÒn.

a

D

a

1000 kN

Bµi 2. Cho hÖ thanh chÞu lùc nh h×nh vÏ . TÝnh diÖn tÝch mÆt c¾t
ngang cña c¸c thanh treo 1,2,3. C¸c thanh AB vµ CD coi nh 2
tuyÖt ®èi cøng.
C¸c thanh 1,2,3 lµ ®ång chÊt cã [] = 16 kN/cm2 .
A
(Tham kh¶o s¸ch bµi tËp søc bÒn vËt liÖu cña : Bïi Träng Lùu
vµ NguyÔn V¨n Vîng)

3

100 kN/m

5 kNm

B
3m

2m

100 kN

1

C

a

2a

2m

1m

2P

P

1m

2m

A

2

15 cm

10 cm

1

q

1,5m

2a

Bµi 4. Cho hÖ thanh chÞu lùc nh h×nh díi. C¸c thanh 1 vµ 2 lµ ®ång
chÊt cã ®êng kÝnh d1 = d2 = 10 mm. Thanh AB tuyÖt ®èi cøng. BiÕt:
[] = 16 kN/cm2, E = 2.104 kN/cm2 h·y x¸c ®Þnh q.

D

a

Bµi 3. Cho thanh trßn ®ång chÊt chÞu lùc nh h×nh bªn
a. VÏ biÓu ®å néi lùc cho thanh.
b. BiÕt [] = 16 kN/cm2 h·y x¸c ®Þnh t¶i träng P ®Ó thanh
®¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn.

B

Bµi tËp ch¬ng ®Æc trng h×nh häc
cña mÆt c¾t ngang
2m

H·y t×m hÖ trôc qu¸n tÝnh chÝnh trung t©m cña nh÷ng h×nh sau vµ x¸c ®Þnh c¸c m«men
qu¸n tÝnh ®èi víi hÖ trôc qu¸n tÝnh chÝnh trung t©m võa t×m ®îc.

20 cm

3 cm
25 cm

20

20

75

100

40

50

40

bµi tËp ch¬ng thanh chÞu xo¾n thuÇn tuý
Bµi 1. Cho thanh trßn ®ång chÊt chÞu xo¾n nh h×nh vÏ. BiÕt [] = 3000 N/cm2. X¸c ®Þnh ®êng kÝnh D ®Ó thanh ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn.
1000 Nm

6000 Nm

2D

A

2000 Nm

D

C
B
Cho [] = 0,50/m G = 8.106 N/cm2 . Víi D t×m ®îc h·y kiÓm tra ®iÒu kiÖn cøng cho thanh.
Bµi 2. Cho thanh trßn ®ång chÊt chÞu xo¾n nh h×nh vÏ.
a. B»ng thùc nghiÖm, ngêi ta x¸c ®Þnh ®îc gãc xo¾n t¬ng ®èi gi÷a c¸c mÆt c¾t ngang
t¹i c¸c vÞ trÝ O1 vµ O2 lµ , biÕt G = 8.106 N/cm2 h·yx¸c ®Þnh M.
b. BiÕt [] = 3000 N/cm2 h·y kiÓm tra bÒn cho thanh víi M t×m ®îc.

3M

A

10 cm

2m

O1

2M

5 cm

2m

B

2m

O2

C
2m

Bµi tËp ch¬ng uèn ph¼ng thanh th¼ng
Bµi 1. Cho dÇm chÞu lùc nh h×nh vÏ.
BiÕt []k = 9 kN/cm2, []n = 12 kN/cm2, Jx = 175000 cm4

40 cm

5 cm
30 cm

50 cm

10 cm

3 cm

10 cm
17cm

6 cm

8 cm

10 cm

30 cm
12cm

KiÓm tra bÒn cho dÇm (Bá qua ¶nh hëng cña lùc c¾t).
30cm
50 kN

2m

2m

1m

x 10cm

50cm

5 kN/m

640 kNm

11,25cm

y

Bµi 2. Cho dÇm cã mÆt c¾t ngang h×nh ch÷ nhËt chÞu lùc nh h×nh vÏ.
BiÕt [] = 16 kN/cm2 h·y x¸c ®Þnh c¸c kÝch thíc b vµ h ®Ó thanh ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn
bÒn (Bá qua ¶nh hëng cña lùc c¾t).
P = 50 kN
q = 10 kN/m

M = 260 kNm

xh

1m

2m

2m

= 2b

b
y

Bµi 3. Cho dÇm chÞu lùc nh h×nh vÏ. BiÕt [] = 16 kN/...
Bµi tËp ch¬ng kÐo, nÐn ®óng t©m
Bµi 1. Cho thanh trßn ®ång chÊt chÞu kÐo nÐn siªu tÜnh nh h×nh
bªn.
a. VÏ biÓu ®å néi lùc cho thanh.
b. BiÕt [] = 16 kN/cm
2
h·y x¸c ®Þnh D ®Ó thanh ®¶m b¶o
®iÒu kiÖn bÒn.
Bµi 2. Cho hÖ thanh chÞu lùc nh h×nh vÏ . TÝnh diÖn tÝch mÆt c¾t
ngang cña c¸c thanh treo 1,2,3. C¸c thanh AB CD coi nh
tuyÖt ®èi cøng.
C¸c thanh 1,2,3 lµ ®ång chÊt cã [] = 16 kN/cm
2
.
(Tham kh¶o s¸ch bµi tËp søc bÒn vËt liÖu cña : Bïi Träng Lùu
vµ NguyÔn V¨n Vîng)
Bµi 3. Cho thanh trßn ®ång chÊt chÞu lùc nh h×nh bªn
a. VÏ biÓu ®å néi lùc cho thanh.
b. BiÕt [] = 16 kN/cm
2
h·y x¸c ®Þnh t¶i träng P ®Ó thanh
®¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn.
Bµi 4. Chothanh chÞu lùc nh h×nh díi. C¸c thanh 1 vµ 2 lµ ®ång
chÊt cã ®êng kÝnh d
1
= d
2
= 10 mm. Thanh AB tuyÖt ®èi cøng. BiÕt:
[] = 16 kN/cm
2
, E = 2.10
4
kN/cm
2
h·y x¸c ®Þnh q.
Bµi tËp ch¬ng ®Æc tr-
ng h×nh häc
cña mÆt c¾t ngang
H·y t×m trôc qu¸n nh chÝnh trung m cña nh÷ng h×nh sau x¸c ®Þnh c¸c m«men
qu¸n tÝnh ®èi víi hÖ trôc qu¸n tÝnh chÝnh trung t©m võa t×m ®îc.
2000 kN
1000 kN
a a a a
1,5D
D
2m
5 kNm
2
3
1
100 kN/m
3m
100 kN
2m
1,5m
C D
A
B
2P
P
2aa a 2a
10 cm
15 cm
B
A
2
1
q
1m
2m
1m 2m
BÀI TẬP SỨC BỀN - Trang 2
BÀI TẬP SỨC BỀN - Người đăng: Cụ Rùa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
BÀI TẬP SỨC BỀN 9 10 456