Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập sức bền

Được đăng lên bởi buituong92-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1008 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN VẬT LIỆU
Đề bài: Bỏnh đai D quay đều với tốc độ n (v/ph) theo chiều lực căng 2t .
Nỉ nhận một cụng suất N(kw) từ động cơ và truyền cho trục cụng tỏc
ABC. Bỏnh răng Z1 và Z2 lần lượt nhận từ trục đó cỏc cơng suất
2
N
3

và truyền cho bỏnh răng

,

,

1

2

z ,z

1
N
3

,

ăn khớp với nó.

Lực tỏc dụng vào cỏc bỏnh răng lấy theo tỷ lệ: T = 0,364P ; A =
KP ( P, T là lực vìng và lực hướng kính ở cỏc bỏnh răng; A là lực dọc
trục đối với bỏnh răng nỉn Z2 ; K là hệ số tỷ lệ về lực). Sơ đồ tổng quát ăn
khớp cỏc bỏnh răng xem hỡnh vẽ.
1. Vẽ cỏc biểu đồ mô men uốn và mĩ men xoắn nội lực của trục
siâu tĩnh đã cho
2. Từ điều kiện bền xỏc định đường kính của trục
3. Tớnh độ vịng của trục tại điểm lắp bỏnh răng Z2. Nếu E = 2.107
N/cm2.
Cỏc số liệu khỏc lấy theo bảng 10.
Bảng 10: Cỏc số liệu dựng chung cho cỏc sơ đồ từ 1 đến 10.
Số N(Kw) n(v/ph) D(mm) D1(mm) D2(mm)
liệu
1
7
200
500
70
90
2

8

180

400

80

100

3

9

220

600

90

120

4

10

250

500

100

180

5

11

150

400

70

140

6

12

130

500

80

120

7

5

120

600

70

110

8

6

160

400

70

100

9

7

100

500

80

120

10

9

150

600

80

100

a
6
0
5
0
6
0
7
0
5
0
6
0
7
0
5
0
7
0
6
0

 (độ
)
90

  mm2
)
0,14
60

180

0,15

70

270

0,13

65

0,14

70

180

0,15

60

90

0,12

55

270

0,14

70

0

0,15

60

180

0,14

65

90

0,16

70

K

t

z'2

z1
z'1

2t

D

D1

D2

z2

z'1

1

z'2

x
x

A

B

z1

x

a

x

a

D

C

x

z2

2a

a

2a

z'1

2

x

A
x

D
B

z1

x

z'2
a

a

z2

x

x

a

2a

2a

3

z'1

z'2

x
x

A

C

B
x

x

z2

z1
a

a

2a

2a

D

C

x

a

4

z1

A
x

x

z2

D

B

C

x

x
x

5

z'2

z'1
a

x

a

2a

2a

z'1

A

z2

x

z1
a

a

x

a

C

B
x

x

z'2
2a

a

a

6

z'1
x

D

A
z1

x

B

x

x

z'2

a

a

C

z2

a

x

2a

2a

7

A

z2

D

B

x

2a

2a

8

x

x

z'2

x

a

a

x

D

z1

B

x

x

a

2a

z'1

z'1

x

z2

x

a

z' 2

A

z1

C

a

9

C
x

a

a

z1

A

D

C

B

x

2a

2a

z2

x

x

x

z'1

a

a

z1

B

x

z'2
a

10

D

A

x

a

x

x

x

2a

C

z2

x

z'1
2a

z'2
a

a

BÀI TẬP LỚN
(sơ đồ 2- số liệu 1 )
PHẦN 1: SƠ ĐỒ HOÁ
I-Thiết lập bản vẽ tớnh toán:
- Đặt lực tại vị trớ ăn khớp
- Chuyển lực về đường trục.
- Phân lực về cỏc mặt phẳng:
+ Mặt phẳng thẳng đứng yoz.
+ Mặt phẳng nằm ngang xoz.
+ Mặt phẳng xoy.
P1
A

A2
T1

a

a

P2

T2

B

t

2a

2a

2t
a

P1

M1

M2
MA2

T1
P1

MD
P2

T2

3t

MA2
T2
P1

T1
M1

MA2

P2

M2

3t

MD

C

II. Xỏc định giỏ trị cỏc lực
1. Tại vị trớ bỏnh đai:
- Mĩ men gây xoắn:
M D 9550

N ( KW )
7
( N .m) 9550.
334,25( Nm)
...
BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN VẬT LIỆU
Đề bài: Bỏnh đai D quay đều với tốc độ n (v/ph) theo chiều lực căng 2t .
Nỉ nhận một cụng suất N(kw) từ động cơ và truyền cho trục cụng tỏc
ABC. Bỏnh răng Z
1
và Z
2
lần lượt nhận từ trục đó cỏc cơng suất
N
3
1
,
N
3
2
và truyền cho bỏnh răng
z
,
1
,
z
,
2
ăn khớp với nó.
Lực tỏc dụng vào cỏc bỏnh răng lấy theo tỷ lệ: T = 0,364P ; A =
KP ( P, T là lực vìng và lực hướng kính ở cỏc bỏnh răng; A là lực dọc
trục đối với bỏnh răng nỉn Z
2
; K là hệ số tỷ lệ về lực). Sơ đồ tổng quát ăn
khớp cỏc bỏnh răng xem hỡnh vẽ.
1. Vẽ cỏc biểu đồ mô men uốn và mĩ men xoắn nội lực của trục
siâu tĩnh đã cho
2. Từ điều kiện bền xỏc định đường kính của trục
3. Tớnh độ vịng của trục tại điểm lắp bỏnh răng Z
2
. Nếu E = 2.10
7
N/cm
2
.
Cỏc số liệu khỏc lấy theo bảng 10.
Bảng 10: Cỏc số liệu dựng chung cho cỏc sơ đồ từ 1 đến 10.
Số
liệu
N(Kw) n(v/ph) D(mm) D
1
(mm) D
2
(mm) a
(độ
)
K
mm
2
)
1 7 200 500 70 90 6
0
90 0,14 60
2 8 180 400 80 100 5
0
180 0,15 70
3 9 220 600 90 120 6
0
270 0,13 65
4 10 250 500 100 180 7
0
0,14 70
5 11 150 400 70 140 5
0
180 0,15 60
6 12 130 500 80 120 6
0
90 0,12 55
7 5 120 600 70 110 7
0
270 0,14 70
8 6 160 400 70 100 5
0
0 0,15 60
9 7 100 500 80 120 7
0
180 0,14 65
10 9 150 600 80 100 6
0
90 0,16 70
Bài tập sức bền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập sức bền - Người đăng: buituong92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập sức bền 9 10 573