Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi minhnhut1411995
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SÔ ÑOÀA.
a=4m
qo=4KN/M
P2=11KN
M=8,8KN.M
1.Xaùc ñònh phaûn löïc taïi caùc goái töïa.
∑ Z =0HA=0

∑ Y =0VA+VD- q0a-P2=0 VA+VD-4.2,2-11=0
∑ M / A =0  VD.4,2-M-q0.2,2.2,1-P2.3,2=0

HA=0


VA=4,92 KN

VD=14,88 KN
2.Xaùc ñònh noäi löïc trong thanh:chia thanh thaønh 3 ñoïan AB,BC,CD.
a.Duøng maët caét 1-1 caét taïi ñieåm K1 naèm trong qua ñoïan AB, caùch goác A moät ñoïan
Z1(0≤Z1≤1).
Xeùt caân baèng phaàn beân traùi.
1 Qy
∑ Z =O NZ1=0
A

∑ Y =0 VA-Qy1=0 Qy1=4,92 KN
∑ M / K =0 M x1=VA.Z1 M x1=4,92. Z1

Z1

1

Mx
1

VA=4,92
Taïi Z1=0 Mx1=0
Taïi Z1=1Mx1=4,92 KN.M
b.Duøng maët caét 2-2 caét taïi ñieåm K2 naèm trong ñoïan BC, caùch goác A moät ñoïan
Z2(1≤Z1≤3,2).
q0 2
Xeùt caân baèng phaàn beân traùi.
∑ Z =ONZ2=0
Qy
B
A
Y
∑ =0 VA.(Z2-1)+Qy2 =0
Mx
Z2
Taïi Z2= 1,2  Qy2 =4,92
2
Taïi Z2 = 3,2 Qy2 ==-3,88
VA=4,92

∑ M / K 2 =0MX2–VA.Z2 +

q(Z2 -1) 2
- M =0.
2

MX2=4,92. Z2-2.(Z2-1)2+8,8
Taïi Z2=1 MX2 =13,72
Taïi Z2 =3,2 MX2 =14,88
Tìm cöïc trò
M x' 2 =4,92-4(Z2-1)=0
Z2=2,23
 MX2 min=16,7458 KN.M
c. Duøng maët caét 3-3 caét taïi ñieåm K3 thuoäc ñoïan CD, caùch goác A moät ñoïan
Z3(3.2<Z3<4,2).
Xeùt caân baèng phaàn beân phaûi.
∑ Z =ONZ3=0
1

3

∑ Y =0  VD- Qy3 =0  Qy3=14,88 KN
∑ M / K3 =0 MX3 – VD.(4,2 – Z3)=0

Mx
Qy

MX3=14,88,(4,2- Z3)
Taïi Z3=3,2 MX3 =14,88 KN.M
Taïi Z3 =4,2  MX3 =0.

VD=14,88

C
2,2m

1m

M

4,2-Z3

3

B

A

D

D
1m

VA=4,92

VD=14,88

4,92
4,92

C
A

D Qy

B
3,88

14,88

14,88

MX

4,92
13,72

14,88
16,75

2

3.Kieåm tra keát quaû.
a.Bieåu ñoà Qy.
-Ñoïan AB khoâng coù löïc phaân boá neân bieåu ñoà Qy laø haèng soá,giaù trò Qy=4,92.
-Ñoïan BC ta coù löïc phaân boá q laøhaèng soá neân bieåu ñoà Qy laø haøm baäc nhaát .
-Taïi C coù löïc taäp trung P2 neân taïi C bieåu ñoà Qy coù böôùc nhaûy =14,88+(-3,88)=11= P2..
b.Bieåu ñoà MX .
-Ñoïan AB khoâng coù löïc phaân boá Qy laø haèng soábieåu ñoà MX laø haøm baäc nhaát.
-Ñoïan BC löïc phaân boá laø haèng soá neân bieåu ñoà MX laø haøm baäc nhaát.Taïi B coù momen
taäp trung M neân taïi B bieåu ñoà momen MX l coù böôùc nhaûy=147,2-68,22=8,8=M.
-Taïi E caùch A moät ñoïan AE=2,23,Qy=0 neân MXñaït giaù trò cöïc trò=16,75

SÔ ÑOÀ B
a=3m
b=1,8m
c=0,9m
q0=4KN/M
P2=33KN
M=79,2
1.Xaùc ñònh phaûn löïc lieân keát.
∑ Z =0  HD=O
1

∑ Y =0 -P2 + q0(1,8-0,9) 2 +VD=0
1
2

VD=33-4.O,9 =31,2 KN

∑ M / D =0 P2.3+M0 –MD+q0.0,9.1,5. =0
1
2

MD=33.3+M0 -4.0,9.1,5. =175,5 KN.M
2.Xaùc ñònh noäi löïc trong thanh:chia thanh thaønh 3 ñoïan AB,BC,CD .
a.Duøng maët caét 1-1 caét taïi ñieåm K1 thuoäc ñ...
SÔ ÑOÀA.
a=4m
q
o=
4KN/M
P
2=
11KN
M=8,8KN.M
1.Xaùc ñònh phaûn löïc taïi caùc goái töïa.
Z
=0H
A
=0 H
A
=0
Y
=0V
A
+V
D
- q
0
a-P
2
=0 V
A
+V
D
-4.2,2-11=0 V
A=
4,92 KN
/M A
=0 V
D
.4,2-M-q
0
.2,2.2,1-P
2
.3,2=0 V
D=
14,88 KN
2.Xaùc ñònh noäi löïc trong thanh:chia thanh thaønh 3 ñoïan AB,BC,CD.
a.Duøng maët caét 1-1 caét taïi ñieåm K
1
naèm trong qua ñoïan AB, caùch goác A moät ñoïan
Z
1
(0≤Z
1
≤1).
Xeùt caân baèng phaàn beân traùi.
Z
=O N
Z1
=0
Y
=0 V
A
-Qy
1
=0 Q
y1
=4,92 KN
1
/M K
=0 M
x1
=V
A
.Z
1
M
x1
=4,92. Z
1
Taïi Z
1
=0
M
x1
=0
Taïi Z1=1M
x1
=4,92 KN.M
b.Duøng maët caét 2-2 caét taïi ñieåm K
2
naèm trong ñoïan BC, caùch goác A moät ñoïan
Z
2
(1≤Z
1
≤3,2).
Xeùt caân baèng phaàn beân traùi.
Z
=ON
Z2
=0
Y
=0 V
A.
(Z
2
-1)+Qy
2
=0
Taïi Z
2
= 1,2 Qy
2
=4,92
Taïi Z
2
= 3,2 Qy
2
==-3,88
2
/M K
=0M
X2
–V
A.
Z
2
+
2
2
q(Z -1)
2
- M =0.
M
X2
=4,92. Z
2
-2.(Z
2
-1)
2
+8,8
Taïi Z
2
=1 M
X2
=13,72
Taïi Z
2
=3,2 M
X2
=14,88
Tìm cöïc trò
'
2x
M
=4,92-4(Z
2
-1)=0
Z
2
=2,23
M
X2 min
=16,7458 KN.M
c. Duøng maët caét 3-3 caét taïi ñieåm K
3
thuoäc ñoïan CD, caùch goác A moät ñoïan
Z
3
(3.2<Z
3
<4,2).
Xeùt caân baèng phaàn beân phaûi.
Z
=ON
Z3
=0
1
V =4,92
Q
M
A
y
x
1
1
A
Z1
V =4,92
A
A
B
q
0
Z2
2
2
Q
y
M
x
Bài tập sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập sức bền vật liệu - Người đăng: minhnhut1411995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập sức bền vật liệu 9 10 853