Ktl-icon-tai-lieu

bài tập sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi Trần Đức Niệm
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 855 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Noäi löïc

Khoa Xaây Döïng & Cô Hoïc ÖÙng Duïng

Chöông 02

NOÄI LÖÏC

I) TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT
1.1. Caùc thaønh phaàn noäi löïc treân maët caét ngang
Phöông phaùp maët caét xaùc ñònh noäi löïc: giaû söû ta coù moät vaät theå caân baèng döôùi taùc duïng

cuûa ngoaïi löïc Pi . Ñeå xaùc ñònh noäi löïc treân maët caét ngang chöùa ñieåm C thuoäc vaät theå ta

 

töôûng töôïng coù moät maët phaúng    qua ñieåm C vaø caét vaät theå thaønh hai phaàn  A  vaø

B

nhö hình 2.1. Xeùt söï caân baèng cuûa moät phaàn, ví duï phaàn

 A . Phaàn  A

ñöôïc caân

baèng nhôø noäi löïc cuûa phaàn  B  taùc duïng leân phaàn  A  . Noäi löïc naøy phaân boá baát kì treân
maët caét vaø hôïp löïc cuûa noäi löïc naøy caân baèng vôùi ngoaïi löïc taùc duïng leân phaàn

 A

ñang

xeùt. Töông töï neáu ta xeùt söï caân baèng cuûa phaàn  B  thì phaàn  A  cuõng taùc duïng leân phaàn

B

caùc noäi löïc töông töï nhöng ngöôïc chieàu nhö hình 2.1.

Thu goïn heä noäi löïc veà taâm maët caét ta ñöôïc moät veùc tô chính noäi löïc R vaø moät moâ men
chính noäi löïc M nhö hình 2.2.



P3
I

C

P2

II

P1

P4

P3

P4
Pn1

Pn

 A

P2

 B

P1

Pn1
Pn

Hình 2.1. Phöông phaùp maët caét vaø noäi löïc.

P3

a)

M

P4

R
C

P2

 A
P1

C

 B

R
M

Hình 2.2. Hôïp cuûa noäi löïc treân maët caét

Baøi taäp söùc beàn vaät lieäu

Pn1

trang 1

Pn

05/2012

Noäi löïc

Khoa Xaây Döïng & Cô Hoïc ÖÙng Duïng

Xeùt baøi toaùn thanh: ñaët heä truïc toaï ñoä taïi troïng taâm maët caét, truïc  z  truøng vôùi phaùp
tuyeán cuûa maët caét, caùc truïc x, y cuøng vôùi truïc z taïo thaønh moät tam dieän thuaän.
Chieáu veùc tô chính noäi löïc R vaø moâ men chính noäi löïc M leân caùc truïc toïa ñoä ta ñöôïc
saùu thaønh phaàn noäi löïc nhö hình 2.3:
 Löïc doïc N z  laøm thanh chòu keùo_neùn ñuùng taâm.
 Löïc caét Qx , Qy  laøm thanh chòu caét.


Moâ men uoán M x , M y  laøm thanh chòu uoán.



Moâ men xoaén M z  laøm thanh chòu xoaén.
Pn

Mz

 A

Mx

Nz

C

P2

Qx
x

P1

z

My
Qy
y

Hình 2.3. Caùc thaønh phaàn noäi löïc

1.2. Xaùc ñònh caùc thaønh phaàn noäi löïc treân maët caét ngang
Khi ñaët saùu thaønh phaàn noäi löïc vaøo maët caét thì phaàn  A  trôû neân caân baèng (ngoaïi löïc
taùc duïng leân phaàn  A  caân baèng vôùi saùu thaønh phaàn noäi löïc ñaët treân maët caét). Söû duïng saùu
phöông trình caân baèng tónh hoïc ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc trò soá, chieàu cuûa saùu thaønh phaàn noäi
löïc naøy:
n

N

 z  Pi x  0
i 1

n

Q

Pi y  0

y

i 1

n

Q

(2.1)...
Noäi löïc Khoa Xaây Döïng & Cô Hoïc ÖÙng Duïng
Baøi taäp söùc beàn vaät lieäu trang 1 05/2012
Chöông 02
NOÄI LÖÏC
I) TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT
1.1. Caùc thaønh phaàn noäi löïc treân maët caét ngang
Phöông phaùp maët caét xaùc ñònh noäi löïc: giaû söû ta coù moät vaät theå caân baèng döôùi taùc duïng
cuûa ngoaïi löïc
i
P
. Ñeå xaùc ñònh noäi löïc treân maët caét ngang chöùa ñieåm
C
thuoäc vaät theå ta
töôûng töôïng cmoät maët phaúng
qua ñieåm
C
vaø caét vaät theå thaønh hai phaàn
A
vaø
B
nhö hình 2.1. Xeùt söï caân baèng cuûa moät phaàn, dphaàn
A
. Phaàn
A
ñöôïc cn
baèng nhôø noäi ïc cuûa phaàn
B
taùc duïng leân phaàn
A
. Noäi ïc naøy phaân boá baát kì treân
maët caét vaø hôïp löïc cuûa noäi löïc naøy caân baèng vôùi ngoaïi ïc taùc duïng leân phn
A
ñang
xeùt. Töông töï neáu ta xeùt ï caân baèng cuûa phaàn
B
thì phaàn
A
cuõng taùc duïng leân phaàn
B
caùc noäi löïc töông töï nhöng ngöôïc chieàu nhö hình 2.1.
Thu goïn heä noäi löïc veà taâm maët caét ta ñöôïc moät veùc chính noäi löïc
R
vaø moät moâ men
chính noäi löïc
M
nhö hình 2.2.
. Hôïp cuûa noäi löïc treân maët caét
a)
1
P
2
P
3
P
R
M
C
A
4
P
1
n
P
n
P
M
R
C
B
I
.
Phöông phaùp maët caét vaø noäi löïc.
C
II
1
P
2
P
3
P
4
P
1
n
P
n
P
1
P
2
P
3
P
4
P
1
n
P
n
P
A
B
bài tập sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập sức bền vật liệu - Người đăng: Trần Đức Niệm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
bài tập sức bền vật liệu 9 10 978