Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập sức bền vật liệu 1 - Chương 5 – ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG

Được đăng lên bởi chuongbkdn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 10051 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Chương 5 – ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG

Chương

5

ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG
5.1. Tóm tắt lý thuyết
5.1.1. Các định nghĩa
Xét mặt cắt ngang có diện tích A . Tại điểm M(x,y) thuộc mặt cắt ngang
lấy vi phân diện tích Da.
1.

Mô men tĩnh của mặt cắt ngang A đối với trục Ox:

Sx 

 ydA

(5.1)

( A)

Mô men tĩnh của mặt cắt ngang A đối với trục Ox:

Sy 

 xdA

(5.2)

( A)

Đơn vị của mô men tĩnh là [chiều dài3], giá trị của nó có thể là dương,
bằng 0, hoặc âm.
2.

Mô men quán tính của mặt cắt ngang A đối với trục Ox

Ix 

 y dA
2

(5.3)

( A)

Mô men quán tính của mặt cắt ngang A đối với trục Ox

Iy 

 x dA
2

(5.4)

( A)

Đơn vị của mô men quán tính là [chiều dài4], giá trị của nó luôn luôn
dương
3. Mô men quán tính độc cực (mô men quán tính của mặt cắt ngang A
đối với một điểm )

Ip 

  dA  I
2

x

 Iy

(5.5)

( A)

Đơn vị của mô men quán tính độc cực là [chiều dài4 ], giá trị của nó luôn
luôn dương
4. Mô men quán tính ly tâm (mô men quán tính của mặt cắt ngang A đối
với một hệ trục )
Tóm tắt lý thuyết và đề bài tập

Trần Minh Tú - Đại học Xây dựng 1

Chương 5 – ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG

I xy 

 xydA

(5.6)

( A)

Đơn vị của mô men quán tính ly tâm là [chiều dài4 ], giá trị của nó có thể
là dương, bằng 0, hoặc âm.
5.1.2. Các khái niệm
1. Trục trung tâm của mặt cắt ngang : Là trục mà mô men tĩnh của diện
tích mặt cắt ngang đối với nó bằng 0.
2. Trọng tâm: là giao điểm của hai trục trung tâm
3. Hệ trục quán tính chính của diện tích mặt cắt ngang: là hệ trục mà mô
men quán tính ly tâm của diện tích mặt cắt ngang đối với nó bằng 0.
4. Hệ trục quán tính chính trung tâm của diện tích mặt cắt ngang: là hệ
trục quán tính chính, có gốc tọa độ trùng với trọng tâm mặt cắt ngang.
5.1.3. Công thức xác định toạ độ trọng tâm của mặt cắt ngang
Để xác định toạ độ trọng tâm của một hình phẳng, trước tiên phải chọn hệ
trục ban đầu Oxy, biểu diễn kích thước và toạ độ trọng tâm C(xC, yC) trong hệ
trục này. Ta có:

xC 

Sy

; yC 

A

Sx
A

(5.7)

Nếu mặt cắt ngang A ghép từ nhiều hình đơn giản Ai với tọa độ trọng tâm
mỗi hình đơn giản là Ci( xCi,yCi) trong hệ toạ độ ban đầu, thì:
n

xC 

Sy
A



x
i 1
n

Ci

n

Ai

A
i 1


S
; yC  x  i 1n
A

i

yCi Ai
(5.8)

A
i 1

i

Chú ý:
- Chọn hệ trục toạ độ ban đầu hợp lý: Nếu hình có trục đối xứng thì chọn
trục đối xứng làm một trục của hệ trục tọa độ ban đầu, trục còn lại đi qua trọng
tâm của càng nhiều hình đơn giản càng tốt.
- Nếu hình bị khoét thì diện tích bị khoét mang giá trị âm.
5.1....
Chương 5 – ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG
Tóm tt lý thuyết và đề bài tp Trn Minh Tú - Đại hc Xây dng 1
Chương 5
ĐẶC TRƯNG HÌNH HC MT CT NGANG
5.1. Tóm tt lý thuyết
5.1.1. Các định nghĩa
Xét mt ct ngang din tích A . Tại điểm M(x,y) thuc mt ct ngang
ly vi phân din tích Da.
1. men tĩnh ca mt ct ngang A đối vi trc Ox:
()
x
A
S ydA
(5.1)
men tĩnh ca mt ct ngang A đối vi trc Ox:
()
y
A
S xdA
(5.2)
Đơn vị ca mô men tĩnh [chiều i
3
], giá tr ca nó th dương,
bng 0, hoc âm.
2. men quán tính ca mt cắt ngang A đối vi trc Ox
2
()
x
A
I y dA
(5.3)
men quán tính ca mt cắt ngang A đối vi trc Ox
2
()
y
A
I x dA
(5.4)
Đơn vị ca men quán tính [chiu dài
4
], giá tr ca luôn luôn
dương
3. men quán tính đc cc (mô men quán tính ca mt ct ngang A
đối vi một điểm )
2
()
p x y
A
I dA I I
(5.5)
Đơn vị của men quán tính đc cc là [chiu i
4
], giá tr ca luôn
luôn dương
4. men quán tính ly m (mô men quán tính ca mt ct ngang A đi
vi mt h trc )
Bài tập sức bền vật liệu 1 - Chương 5 – ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập sức bền vật liệu 1 - Chương 5 – ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG - Người đăng: chuongbkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập sức bền vật liệu 1 - Chương 5 – ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG 9 10 621