Ktl-icon-tai-lieu

bai tap sức bền vật liệu 2 phần 2

Được đăng lên bởi Hải Mạc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1
M

2M

B

E

D

C

A

d
2d

a

a

a

a

Cho moät truïc chòu xoaén nhö hình veõ
1/ Veõ bieåu ñoà Mz.
2/ Tính max .
3/ Tính E .
4/ Phaûi ñaët taïi C moät ngaãu löïc xoaén theo chieàu naøo vaø baèng bao nhieâu ñeå coù E = 0.
Cho: d = 4 cm
a = 50 cm
G = 8 x 103 kN/cm2
M = 5 kNm
Bài 2

4M

M

B

C

D

E

A

d
2d

a

a

a

a

Cho moät truïc chòu xoaén nhö hình veõ
1/ Veõ bieåu ñoà Mz.
2/ Tính max .
3/ Tính E .
4/ Phaûi ñaët taïi C moät ngaãu löïc xoaén theo chieàu naøo vaø baèng bao nhieâu ñeå coù E = 0.
Cho: d = 4 cm
a = 50 cm
G = 8 x 103 kN/cm2 ; M = 5 kNm

P

Bài 3
q

Moät coät chòu löïc nhö hình veõ:
1/ Khoâng keå troïng löôïng coät, tính
noäi löïc taïi tieát dieän chaân coät, tính
max , min.
2/ Keå ñeán troïng löôïng coät, tính noäi
löïc taïi tieát dieän chaân coät,ù tính
max , min, veõ ñöôøng trung hoøa taïi
tieát dieän chaân coät.

H

b

h

Cho: h = 2b = 100 cm
H=6m
P = 100 kN
q = 10 kN/m
Troïng löôïng rieâng  = 25
3
kN/m
Bài 4

Moät thanh chòu löïc
nhö hình veõ:
1/ Khoâng keå troïng
löôïng thanh, tính
noäi löïc taïi tieát dieän
ngaøm, tính max ,
min.
2/ Keå ñeán troïng
löôïng thanh, tính
noäi löïc taïi tieát dieän
ngaøm, tính max ,
min, veõ ñöôøng trung hoøa taïi tieát dieän ngaøm.
Cho: h = 2b = 80 cm
H=2m
P = 20 kN
Troïng löôïng rieâng  = 25 kN/m3

b

h
2P
P

L

Q
BAØI 5
h
G
1-Heä goàm daàm con son, ñaàu D coù ñaët
loø xo ñoä cöùng C = 10 kN/cm, daàm ñeå ñöùng B
D
12x20 cm,. Q rôi töï do leân maët caét G cuûa loø
12 cm
2L
xo. Tính öùng suaát lôùn nhaát vaø chuyeån vò
lôùn nhaát trong daàøm do va chaïm.
2- Neáu boû loø xo ra khoûi heä, sau ñoù xoay daàm trôû thaønh naèm ngang
20x12cm, chieàu cao rôi vaãn laø h, haõy tính laïi öùng suaát lôùn nhaát vaø chuyeån
vò lôùn nhaát trong daàøm do va chaïm.
Biết: E=20000kN/cm2, h = 2cm, Q=2kN, L=1m, khoâng keå ñeán khoái
löôïng daàm vaø loø xo
M= 20kNm
BÀI 6 Kết cấu như hình vẽ: Dầm
q
BG đặt trên gối ở G và trên
B
G
các thanh chống BD, BC.
Thanh BD troøn, ñöôøng kính d’= 12cm
d=10cm
0
0
3m
0
30 30
d’=12cm, ñaët xieân 30
D
C
Thanh BC troøn, ñöôøng kính
d=10cm, ñaët xieân 300 .
6m
Kieåm tra ñieàu kieän oån ñònh cuûa
z
x
b
caùc thanh choáng BD vaø BC.
P
Cho bieát: q=10kN/m , vaät lieäu gỗ coù
h
2
y
[]=1kN/cm
O
P’
BAØI 7. Coät coù tieát dieän chữ nhật, b=20cm,
h=30cm chòu löïc nhö hình veõ.Löïc P theo
phöông ñöôøng cheùo, lực P’ theo phương y
trên maët caét ngang đầu cột (hình veõ).
L=4m
Bieát: L = 4m, P =10 kN, P’ = 5kN.
1. Veõ bieåu ñoà moâmen uoán cho coät,
2. Tính öùng suaát cöïc ñaïi vaø ...
Bài 1
Cho moät truïc chòu xoaén nhö hình veõ
1/ Veõ bieåu ñoà M
z
.
2/ Tính
max
.
3/ Tính
E
.
4/ Phaûi ñaët taïi C moät ngaãu löïc xoaén theo chieàu naøo vaø baèng bao nhieâu ñeå coù
E
= 0.
Cho: d = 4 cm
a = 50 cm
G = 8 x 10
3
kN/cm
2
M = 5 kNm
Bài 2
Cho moät truïc chòu xoaén nhö hình veõ
1/ Veõ bieåu ñoà M
z
.
2/ Tính
max
.
3/ Tính
E
.
4/ Phaûi ñaët taïi C moät ngaãu löïc xoaén theo chieàu naøo vaø baèng bao nhieâu ñeå coù
E
= 0.
Cho: d = 4 cm
a = 50 cm
G = 8 x 10
3
kN/cm
2
;
M = 5 kNm
a
a
M
2M
A
B
C
aa
D
E
d
2d
a
a
4M
M
A
B
C
aa
D
E
d
2d
bai tap sức bền vật liệu 2 phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bai tap sức bền vật liệu 2 phần 2 - Người đăng: Hải Mạc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
bai tap sức bền vật liệu 2 phần 2 9 10 838