Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thiết bị trao đổi nhiệt

Được đăng lên bởi Quốc Qui
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4
Bài 4.1: Một lò hơi sản xuất hơi bão hoà khô từ nước sôi ở p = 8bar, F =18m 2, k =
180W/m2K. Sản phẩm cháy có G1 = 1kg/s; t1’ = 700oC; cp1 = 1,2kJ/kgK. Tính t1’’ ; G2
và h?
Bài 4.2: Một lò hơi sản xuất hơi quá nhiệt ở p = 8bar và t 2” = 190oC từ nước cấp vào
có nhiệt độ t2’ = 125oC, F = 18m2, k = 180W/m2K. Sản phẩm cháy có G1 = 1kg/s; t1’ =
800oC; cp1 = 1,2kJ/kgK. Tính t1’’, G2 và h?
Bài 4.3: Một thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm để làm lạnh rượu etylic và môi trường
làm lạnh là nước. Etlylic đi trong ống, nước đi ngoài ống.
Etylic: G1 = 1930kg/h, Cp1 = 3,8kJ/kgk, t1’ = 68oC
Nước: G2 = 1456kg/h, Cp2 = 4,186 kJ/kgk, t2’ = 14oC
Thiết bị trao đổi nhiệt có F = 20m2, k =158,9W/m2K. Yêu cầu:
1. Thiết lập pt tính toán cân bằng nhiệt?
2. Tính t1”, t2” trong trường hợp chuyển động ngược chiều và cùng chiều?

Bài 4.4: Dàn tản nhiệt ô tô là một TBTĐN dạng nước với không khí không hòa trộn
như hình vẽ. Dàn tản nhiệt có 40 ống đường kính trong 0,5cm và dài 65cm có bố trí
các cánh dạng tấm gần nhau. Nước nóng vào ống 90 0C với lưu lượng 0,6kg/s và ra
650C. Không khí qua khe hở giữa các cánh và được gia nhiệt từ 20 0C đến 400C. Xác
định hệ số truyền nhiệt của dàn tản nhiệt dựa vào diện tích bề mặt trong của các ống.

.

b.

.

Bài 4.5: Nước lạnh vào TBTĐN ở 100C với lưu lượng 8kg/s, được gia nhiệt bằng nước
nóng vào 700C với lưu lượng 2kg/s. Giả sử nhiệt dung riêng của nước không đổi là
4,18kJ/kg.0C, xác định nhiệt lượng trao đổi cực đại và nhiệt độ nước ra của dòng lạnh
và nóng trong trường hợp này.

Bài 4.6: Thiết bị TĐN có sơ đồ như hình vẽ. Giả sử nhiệt dung riêng của nước C p =
4,18 kJ/kg .°C. Xác định: nhiệt lượng truyền được tối đa; nhiệt độ ra của dòng lạnh và
dòng nóng cho trường hợp này. Nhận xét?

Bài 4.7: Không khí (Cp = 1005 J/kg.°C) vào một bộ trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống
hai dòng cùng chiều ở 10°C với tốc độ 3kg/s, ở đó nó được làm nóng bởi một dòng
nước nóng (Cp = 4190 J/kg.°C) đi vào bộ trao đổi nhiệt ở 95°C với lưu lượng 1 kg/s.
Xác định nhiệt lượng truyền được tối đa và nhiệt độ ra của dòng lạnh và dòng nóng
cho trường hợp này. Nhận xét?
Bài 4.8: Thiết bị TĐN có sơ đồ như hình vẽ. Giả sử nhiệt dung riêng của nước lạnh C pl
= 4,18 kJ/kg .°C, nước nóng Cpn = 4,31 kJ/kg .°C và hệ số truyền nhiệt k = 640
W/m2 .°C. Xác định:
Hiệu suất thiết bị
Nhiệt độ đầu ra của dòng nóng
Chiều dài cần thiết của ống trong.

Bài 4.9: Thiết bị TĐN có sơ đồ như hình vẽ. Giả sử nhiệt dung riêng của hóa chất C pl
= 1,8 kJ/kg .°C, nước nóng Cpn = 4,18 kJ/kg .°C. Nế...
Chương 4
Bài 4.1: Một hơi sản xuất hơi bão hoà khô từ nước sôi p = 8bar, F =18m
2
, k =
180W/m
2
K. Sản phẩm cháy G
1
= 1kg/s; t
1
= 700
o
C; c
p1
= 1,2kJ/kgK. Tính t
1
’’ ; G
2
và h?
Bài 4.2: Một hơi sản xuất hơi quá nhiệt p = 8bar và t
2
= 190
o
C từ nước cấp vào
nhiệt độ t
2
= 125
o
C, F = 18m
2
, k = 180W/m
2
K. Sản phẩm cháy có G
1
= 1kg/s; t
1
=
800
o
C; c
p1
= 1,2kJ/kgK. Tính t
1
’’, G
2
và h?
Bài 4.3: Một thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm để làm lạnh rượu etylic môi trường
làm lạnh là nước. Etlylic đi trong ống, nước đi ngoài ống.
Etylic: G
1
= 1930kg/h, C
p1
= 3,8kJ/kgk, t
1
’ = 68
o
C
Nước: G
2
= 1456kg/h, C
p2
= 4,186 kJ/kgk, t
2
’ = 14
o
C
Thiết bị trao đổi nhiệt có F = 20m
2
, k =158,9W/m
2
K. Yêu cầu:
1. Thiết lập pt tính toán cân bằng nhiệt?
2. Tính t
1
”, t
2
” trong trường hợp chuyển động ngược chiều và cùng chiều?
Bài 4.4: Dàn tản nhiệt ô một TBTĐN dạngc với không khí không hòa trộn
như hình vẽ. Dàn tản nhiệt 40 ống đường nh trong 0,5cm dài 65cm bố trí
các cánh dạng tấm gần nhau. Nước nóng vào ống 90
0
C với lưu lượng 0,6kg/s ra
65
0
C. Không khí qua khe hở giữa các cánh đưc gia nhiệt từ 20
0
C đến 40
0
C. Xác
định hệ số truyền nhiệt của dàn tản nhiệt dựa vào diện tích bề mặt trong của các ống.
Bài tập thiết bị trao đổi nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thiết bị trao đổi nhiệt - Người đăng: Quốc Qui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập thiết bị trao đổi nhiệt 9 10 564