Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thiết kế hình học đường ô tô

Được đăng lên bởi vovannguyen1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BÀI TẬP T.KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG Ô TÔ K16XDC

KHOA XÂY DỰNG

XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ

Bài tập 1.2:
Cho số liệu khảo sát của một tuyến đường thiết kế như bảng đính kèm.
Chức năng của đường: (a) Đường nối trung tâm của 2 huyện của 1 tỉnh; (b) đường nối trung tâm
Huyện với Quốc lộ; (c) đường nối các trung tâm của các tỉnh của một vùng kinh tế; (d) đường nối các
xã của một huyện.
Yêu cầu: Ứng với 2 trường hợp địa hình vùng đồi và địa hình vùng núi; thực hiện các nội dung
sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Xác định cấp đường phù hợp.
Xác định năm tính tương lai
Xác định lưu lượng năm bắt đầu đưa công trình vào khai thác
Xác định lưu lượng thiết kế.
Xác định tốc độ thiết kế.
Dựa vào TCVN 4054-2005, lựa chọn các yếu tố MCN của tuyến đường, Vẽ MCN với tỷ lệ
1:200 thể hiện đầy đủ các kích thước, các bộ phận của tuyến đường trên MCN.

Ghi chú: Tỷ lệ tăng trưởng xe từ năm khảo sát đến năm đưa công trình vào khai thác theo quy luật
tuyến tính (Nt=N1x(1+ax(t-1));
Trong đó N1 là lưu lượng năm xuất phát (bắt đầu tăng trưởng theo quy luật đã cho); Nt là lưu lượng
năm t; a là hệ số tăng trưởng xe (lấy 6%/năm); t là khoảng thời gian (năm) tính từ năm xuất phát.
(xem thêm mục 2.6, trang 42, Thiết kế đường ô tô T4)
Giai đoạn dưa công trình vào khai thác dự báo quy luật tăng trưởng xe hàm mũ, Tỷ lệ tăng trưởng xe
hàng năm: xe con và xe tải nhẹ q1=q+2%, Các xe khác q2=q
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BÀI TẬP THIẾT KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG Ô TÔ

KHOA XÂY DỰNG

BÀI 1.2: XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ

I. Thông về chung
Họ và tên sinh viên............................................................................Mã số SV :..................................
Lớp............................................................................Chuyên ngành ......Xây dựng cầu đường..........
Ngày giao......................24.8.2013................................Ngày nộp ....................01.9.2015....................

II. Các số liệu thiết kế ban đầu.

Chức năng của đường :.................................................................................................................
Năm xuất phát :........................................Năm đưa công trình vào khai thác :............................
Lưu lượng năm xuất phát N…. :................................................xe/ng.đ
Hệ số tăng xe giai đoạn xây dựng công trình :.........................%/năm
Hệ số tăng xe giai đoạn khai thác: Xe con và xe tải nhẹ q = . %/năm
Các loại xe khác q = .........%/năm
Thành phần dòng xe:
Xe con........
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
BÀI TẬP T.KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG Ô TÔ K16XDC
KHOA XÂY DỰNG
XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ
Bài tập 1.2:
Cho số liệu khảo sát của một tuyến đường thiết kế như bảng đính kèm.
Chức năng của đường: (a) Đường nối trung tâm của 2 huyện của 1 tỉnh; (b) đường nối trung tâm
Huyện với Quốc lộ; (c) đường nối các trung tâm của các tỉnh của một vùng kinh tế; (d) đường nối các
xã của một huyện.
Yêu cầu: Ứng với 2 trường hợp địa hình vùng đồi và địa hình vùng núi; thực hiện các nội dung
sau:
1. Xác định cấp đường phù hợp.
2. Xác định năm tính tương lai
3. Xác định lưu lượng năm bắt đầu đưa công trình vào khai thác
4. Xác định lưu lượng thiết kế.
5. Xác định tốc độ thiết kế.
6. Dựa vào TCVN 4054-2005, lựa chọn các yếu tố MCN của tuyến đường, Vẽ MCN với tỷ lệ
1:200 thể hiện đầy đủ các kích thước, các bộ phận của tuyến đường trên MCN.
Ghi chú: Tỷ lệ tăng trưởng xe từ năm khảo sát đến năm đưa công trình vào khai thác theo quy luật
tuyến tính (Nt=N1x(1+ax(t-1));
Trong đó N1 là lưu lượng năm xuất phát (bắt đầu tăng trưởng theo quy luật đã cho); Nt là lưu lượng
năm t; a là hệ số tăng trưởng xe (lấy 6%/năm); t là khoảng thời gian (năm) tính từ năm xuất phát.
(xem thêm mục 2.6, trang 42, Thiết kế đường ô tô T4)
Giai đoạn dưa công trình vào khai thác dự báo quy luật tăng trưởng xe hàm mũ, Tỷ lệ tăng trưởng xe
hàng năm: xe con và xe tải nhẹ q1=q+2%, Các xe khác q2=q
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN BÀI TẬP THIẾT KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG Ô TÔ
KHOA XÂY DỰNG BÀI 1.2: XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ
I. Thông về chung
Họ và tên sinh viên............................................................................Mã số SV :..................................
Lớp............................................................................Chuyên ngành ......Xây dựng cầu đường..........
Ngày giao......................24.8.2013................................Ngày nộp ....................01.9.2015....................
II. Các số liệu thiết kế ban đầu.
Bài tập thiết kế hình học đường ô tô - Trang 2
Bài tập thiết kế hình học đường ô tô - Người đăng: vovannguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập thiết kế hình học đường ô tô 9 10 229