Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP THỰC HÀNH HÀN HỒ QUANG

Được đăng lên bởi Vu Quang Do
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 5602 lần   |   Lượt tải: 31 lần
BÀI TẬP THỰC HÀNH HÀN HỒ QUANG
BÀI TẬP 1. VẬN HÀNH MÁY HÀN,
TẬP GÂY VÀ DUY TRÌ HỒ QUANG HÀN
1. Mục đích
- Hình thành kỹ năng vận hành máy hàn hồ quang xoay chiều.
- Biết cách sử dụng các trang bị bảo hộ lao động.
- Hình thành kỹ năng gây hồ quang và chuyển động của que hàn.
- Thực hành an toàn và vệ sinh công nghiệp.
2. Thiết bị và dụng cụ
2.1. Trang bị bảo hộ lao động cho hàn (Hình 1.1)

Hình 1.1. Các loại trang bị bảo hộ cho hàn
a. Mặt nạ hàn cầm tay; b. Tạp dề; c. Kính bảo hộ;
d. Găng tay da bảo vệ; e. Giày bảo hộ; g. Che tay
2.2. Lắp đặt và vận hành máy hàn (Hình 1.2)

Hình 1.2. Sơ đồ cấu tạo và lắp đặt máy hàn
1. Bu lông vòng; 2. Vạch điều chỉnh Ih; 3. Giá trị cần đặt; 4. Tay quay điều chỉnh Ih;
5. Mỏ hàn; 6. Que hàn; 7. Vật hàn; 8. Nam châm; 9. Cáp nối mát; 10. Dây tiếp đất;
11. Cấp điện nguồn; 12. Cầu dao điện; 13. Công tắc máy hàn; 14. Nguồn điện.
33

2.3. Chuẩn bị dụng cụ làm sạch (Hình 1.3)

Hình 1.3. Các loại dụng cụ làm sạch
a) Búa tay; b) Đục bằng; c) Búa gõ xỉ; d) Bàn chải sắt; e) Kìm cặp phôi.
3. Vật liệu
- Thép tấm (150 x 100 x 5)mm.
- Que hàn D4301, đường kính Φ3.2
4. Tập gây và duy trì hồ quang hàn
- Lắp que hàn vào kìm hàn (vuông góc với nhau).
- Đưa que hàn đến gần vị trí gây hồ quang.
- Đưa mặt nạ hàn che mặt.
- Tư thế ngồi hàn như hình 1.4.

Hình 1.4. Tư thế khi hàn
- Gây hồ quang: 2 phương pháp (Hình 1.5):

Hình 1.5. Các phương pháp gây và duy trì hồ quang hàn
a) Phương pháp mổ thẳng; b) Phương pháp ma sát
- Thực hiện các đoạn hàn có chiều dài khoảng 25mm, chiều rộng 6 ÷ 8mm.
- Ngắt hồ quang.
- Làm sạch mối hàn: làm sạch xỉ và kim loại bắn tóe bằng búa gõ xỉ và đục bằng.
- Tiếp tục thực hiện các đoạn hàn để hoàn thành bài tập.
- Ngắt cầu dao. Thu dọn dụng cụ. Vệ sinh nơi làm việc.
34

BÀI TẬP 2. HÀN BẰNG TRÊN MẶT PHẲNG
1. Mục đích
Hình thành kỹ năng hàn đắp mối hàn trên mặt phẳng ở vị trí sấp với phương pháp
chuyển động ngang đầu que hàn.
2. Vật liệu, thiết bị và dụng cụ
- Thép tấm (150 x 150 x 5)mm.
- Que hàn D4301, đường kính Φ3.2 hoặc Φ4.0.
- Bảo hộ lao động.
- Máy hàn hồ quang xoay chiều 1HX-230.
- Bộ dụng cụ làm sạch.
3. Nội dung bài tập
1) Chuẩn bị
- Làm sạch bề mặt vật hàn và vạch dấu (Hình 2.1).
- Điều chỉnh dòng điện hàn ở mức (130 ÷ 140) A.
Hình 2.1. Làm sạch và vạch dấu
2) Tiến hành hàn
- Gây hồ quang cách đầu mối hàn (10 ÷ 20) mm, sau đó đưa que hàn quay lại điểm
bắt đầu hàn để hàn (Hình 2.2).

Hình 2.2. Gây hồ quang
1. Vị trí gây hồ quang; 2. Điểm bắt đầu hàn.
- Hướng đầu que hàn vào đúng đường vạch dấu.
- Góc độ que h...
33
I TP THC HÀNH HÀN H QUANG
BÀI TP 1. VN HÀNH MÁY HÀN,
TP GÂY DUY TRÌ H QUANG HÀN
1. Mc đích
- Hình thành k năng vn hành máy hàn h quang xoay chiu.
- Biết cách s dng các trang b bo h lao động.
- Hình thành k năng gây h quang chuyn động ca que hàn.
- Thc hành an toàn v sinh công nghip.
2. Thiết b dng c
2.1. Trang b bo h lao động cho hàn (Hình 1.1)
Hình 1.1. Các loi trang b bo h cho hàn
a. Mt n hàn cm tay; b. Tp d; c. Kính bo h;
d. Găng tay da bo v; e. Giày bo h; g. Che tay
2.2. Lp đặt vn hành máy hàn (Hình 1.2)
Hình 1.2. Sơ đồ cu to lp đặt máy hàn
1. Bu lông ng; 2. Vch điu chnh I
h
; 3. Giá tr cn đặt; 4. Tay quay điu chnh I
h
;
5. M hàn; 6. Que hàn; 7. Vt hàn; 8. Nam châm; 9. Cáp ni mát; 10. Dây tiếp đất;
11. Cp đin ngun; 12. Cu dao đin; 13. Công tc máy hàn; 14. Ngun đin.
BÀI TẬP THỰC HÀNH HÀN HỒ QUANG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP THỰC HÀNH HÀN HỒ QUANG - Người đăng: Vu Quang Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
BÀI TẬP THỰC HÀNH HÀN HỒ QUANG 9 10 920