Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thực hành tính kết cấu xây dựng

Được đăng lên bởi ksthanh88
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 5126 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI TẬP THỰC HÀNH TÍNH KẾT CẤU XÂY DỰNG

* ĐỀ BÀI:
Bài tập 1: Cho dầm bê tông cốt thép D1 tiết diện hình chữ nhật với kích thước bxh (xem
bảng số liệu) Biết dầm sử dụng bê tông cấp bền chịu nén B20, cốt thép nhóm CII và nội lực dầm
tính theo sơ đồ đàn hồi có momen uốn tính toán M= 98,1 kN.m. Yêu cầu xác định cốt thép chịu kéo
As cần thiết trong dầm?
Biết: Bêtông cấp bền B20; thép CII có: Rb= 11,5 (MPa); Rs= 280 (MPa);
ξR= 0,623, αR= 0,429
Bảng 1: Số liệu tiết diện bxh của dầm D1
Đề
1
2
3
4
5
bxh (mm)
200x350 200x400 200x500 250x500
250x600
Bài tập 2: Cho dầm bê tông cốt thép tiết diện hình T (b= 200mm;
bf= 500mm; h = 400mm; hf= 180mm). Biết dầm sử dụng bê tông cấp bền
chịu nén B15, cốt thép nhóm CII và nội lực dầm tính theo sơ đồ đàn hồi có
momen uốn tính toán M (xem hình vẽ - số liệu bảng 2). Yêu cầu xác định
cốt thép chịu kéo As cần thiết trong dầm?
Biết: Bêtông cấp bền B15; thép CII có: Rb= 8,5 (MPa);
Rs= 280 (MPa); ξR= 0,65, αR= 0,439
Bảng 2: Số liệu momen M của dầm
Đề
1
2
3
4
M (T.m)
8,2
6,5
9,6
10,4

5
11,8

Bài tập 3: Cho dầm bê tông cốt thép D2 tiết diện hình chữ nhật với
kích thước bxh (Bảng 3). Biết dầm sử dụng bê tông cấp bền chịu nén 15, cốt
thép chịu kéo trong dầm 3Ф25 (nhóm CII) và nội lực dầm tính theo sơ đồ đàn
hồi có momen uốn tính toán M= 9,8 (T.m). Yêu cầu kiểm tra khả năng chịu
lực của dầm?
Biết: Bêtông cấp bền B15; thép CII có: Rb= 8,5 (MPa); Rs= 280 (MPa);
ξR= 0,65, αR= 0,439
Bảng 3: Số liệu tiết diện bxh của dầm D2
Đề
1
2
3
4
5
bxh (mm)
200x300 200x400 200x500 250x500
250x600
Bài tập 4: Cho dầm BTCT chịu momen M= 1xy kN.m (xy là 2 chữ số cuối cùng của mã
sinh viên); dầm có tiết diện chữ nhật bxh (Bảng 1); bêtông có cường độ chịu nén là B20. Cốt thép
chịu nén 2Ф20 (loại CII). Yêu cầu tính cốt thép cho dầm loại CII?
Biết: Bêtông cấp bền B20; thép CII có: Rb= 11,5 (MPa); Rs= 280 (MPa);
ξR= 0,623, αR= 0,429
Bài tập 5: Cho dầm có tiết diện bxh (Bảng 1); và cấu tạo cốt thép như
hình vẽ. Bê tông cấp bền B20, cốt thép CII trong đó thép chịu kéo gồm thanh
số (2) đặt sát với thanh số (1) thành cặp theo phương đứng. Thép chịu nén là
thanh số 3; Chiều dày lớp bảo vệ C= 25 mm. Yêu cầu kiểm tra khả năng chịu
lực của dầm biết dầm chịu momen M = 12,4 T.m?
Biết: Bêtông cấp bền B20; thép CII có: R b= 11,5 (MPa); Rs= 280
(MPa); ξR= 0,623, αR= 0,429
(1)

Bài tập 6: Cho dầm BTCT D3 tiết diện chữ T (Bảng 4); dầm chịu
mome...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÀI TẬP THỰC HÀNH TÍNH KẾT CẤU XÂY DỰNG
* ĐỀ BÀI:
Bài tập 1: Cho dầm tông cốt thép D1 tiết diện hình chữ nhật với kích thước bxh (xem
bảng s liu) Biết dầm sử dụng tông cấp bền chịu nén B20, cốt thép nhóm CII nội lực dầm
tính theo sơ đồ đàn hồi có momen uốn tính toán M= 98,1 kN.m. Yêu cầu xác định cốt thép chịu o
A
s
cần thiết trong dầm?
Biết: Bêtông cấp bền B20; thép CII có: R
b
= 11,5 (MPa); R
s
= 280 (MPa);
ξ
R
= 0,623, α
R
= 0,429
Bảng 1: Số liệu tiết diện bxh của dầm D1
Đề 1 2 3 4 5
bxh (mm) 200x350 200x400 200x500 250x500 250x600
Bài tập 2: Cho dầm tông cốt thép tiết diện hình T (b= 200mm;
b
f
= 500mm; h = 400mm; h
f
= 180mm). Biết dầm s dụng tông cấp bền
chịu n B15, cốt thép nhóm CII và nội lực dầm tính theo sơ đồ đàn hồi
momen uốn tính toán M (xem hình vẽ - số liệu bảng 2). u cầu xác định
cốt thép chịu kéo A
s
cần thiết trong dầm?
Biết: Bêtông cấp bền B15; thép CII có: R
b
= 8,5 (MPa);
R
s
= 280 (MPa); ξ
R
= 0,65, α
R
= 0,439
Bảng 2: Số liệu momen M của dầm
Đề 1 2 3 4 5
M (T.m) 8,2 6,5 9,6 10,4 11,8
Bài tập 3: Cho dầm tông cốt thép D2 tiết diện hình chữ nhật với
kích thước bxh (Bảng 3). Biết dầm sử dụng tông cấp bền chịu nén 15, cốt
thép chịu o trong dầm 25 (nhóm CII) và nội lực dầm tính theo sơ đđàn
hồi momen uốn tính toán M= 9,8 (T.m). Yêu cầu kiểm tra khả năng chịu
lực của dầm?
Biết: Bêtông cấp bền B15; thép CII có: R
b
= 8,5 (MPa); R
s
= 280 (MPa);
ξ
R
= 0,65, α
R
= 0,439
Bảng 3: Số liệu tiết diện bxh của dầm D2
Đề 1 2 3 4 5
bxh (mm) 200x300 200x400 200x500 250x500 250x600
Bài tập 4: Cho dầm BTCT chịu momen M= 1xy kN.m (xy 2 chữ số cuối cùng của
sinh viên); dầm có tiết diện chữ nhật bxh (Bảng 1); bêtông có cường độ chịu nén là B20. Cốt thép
chịu nén 2Ф20 (loại CII). Yêu cầu tính cốt thép cho dầm loại CII?
Biết: Bêtông cấp bền B20; thép CII có: R
b
= 11,5 (MPa); R
s
= 280 (MPa);
ξ
R
= 0,623, α
R
= 0,429
Bài tập 5: Cho dầm có tiết diện bxh (Bảng 1); và cấu tạo cốt thép như
hình vẽ. Bê tông cấp bền B20, cốt thép CII trong đó thép chịu kéo gồm thanh
số (2) đặt sát với thanh số (1) thành cặp theo phương đứng. Thép chịu nén là
thanh số 3; Chiều dày lớp bảo vệ C= 25 mm. Yêu cầu kiểm tra khả năng chịu
lực của dầm biết dầm chịu momen M = 12,4 T.m?
Biết: tông cấp bền B20; thép CII có: R
b
= 11,5 (MPa); R
s
= 280
(MPa); ξ
R
= 0,623, α
R
= 0,429
(1)
Bài tập thực hành tính kết cấu xây dựng - Trang 2
Bài tập thực hành tính kết cấu xây dựng - Người đăng: ksthanh88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập thực hành tính kết cấu xây dựng 9 10 936