Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Thủy Lực

Được đăng lên bởi Nguyễn Trí Đạo
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1365 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ THI THỦY LỰC CÔNG TRÌNH
Thời gian làm bài 90 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
BỘ MÔN THỦY LỰC

Đề số : A11-TC-83
Bài 1:
Một kênh lăng trụ mặt cắt chữ nhật rộng b= 5m gồm ba đoạn nối với nhau như hình vẽ.
Đoạn BC và CD rất dài. Độ dốc các đoạn: S01 = 8.10-3 , S02 = 5.10-4 và S03 = 2,5.10-4 . Hệ số nhám
n= 0,020. Kênh dẫn lưu lượng Q=33,5 m3 /s.
1. Xác định độ sâu phân giới, độc dốc phân giới và độ sâu dòng đều trên đoạn CD. Hãy
cho biết trên kênh có thể xảy ra hiện tượng nước nhảy hay không? Tại sao?
2. Vẽ định tính dạng đường mặt nước trên các đoạn kênh khi biết tại điểm B có dòng
chảy xiết.
- Phân tích sự thay đổi của năng lượng đơn vị mặt cắt trên các đoạn kênh .
- Xác định số Froude và năng lượng đơn vị mặt cắt tại điểm D.

A
S01
A
S01

B
S02

C

D

Bài 2:
Một đập tràn hình cong không chân không loại I ( mtc= 0,504), mặt cắt có hệ số
=
0,97, chiều cao P=P1 =8m, cột nước thiết kế Htk = 2,0 m. Đập gồm 4 khoang, chiều rộng mỗi
khoang b=6m. Mố trụ và mố bên lượn tròn (
). Hệ số lưu tốc
.
3
Lưu lượng qua tràn Q= 200m /s. Hạ lưu đập là kênh chữ nhật có chiều rộng Bk = 30m, độ sâu
trên kênh là hh = 2,4 m.
1. Xác định cột nước tràn trước đập .
2. Xác định hình thức nối tiếp dòng chảy trên kênh hạ lưu ứng với cột nước như câu 1.
- Vẽ sơ đồ dòng chảy, ghi đầy đủ tên đường mặt nước.
- Nếu nối tiếp có nước nhảy phóng xa, xác định tổn thất năng lượng trong nước
nhảy.
(Coi H

; (z/P)pg=0.7;

)

Quan hệ
0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

0,934

0,961

0,982

1,0

1,016

1,029

1,042

CHÚ Ý: Sinh viên không được sử dụng tài liệu và nộp lại đề thi cùng bài làm!.

ĐỀ THI THỦY LỰC CÔNG TRÌNH
Thời gian làm bài 90 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
BỘ MÔN THỦY LỰC

Đề số : A10-CQ-03
Bài 1:
Một kênh lăng trụ mặt cắt chữ nhật rộng b= 5m gồm hai đoạn nối với nhau như hình vẽ.
Đoạn AB rất dài, đoạn BC có chiều dài L. Cuối kênh là cửa cống, có độ sâu trước cống là hC. Độ
dốc các đoạn: S01 = 9.10-3 , S02 = 4.10-4 . Hệ số nhám n= 0,020. Kênh dẫn lưu lượng Q=25 m3 /s. Độ
sâu hC=3,0 m.

A
S01
A

hC
S01

B

S02 , L
C

1. Xác định độ sâu phân giới hk , độc dốc phân giới và độ sâu dòng đều h02 trên đoạn BC,
qua đó hãy cho biết trên kênh có thể xảy ra hiện tượng nước nhảy hay không? Tại
sao?
2. Vẽ định tính dạng đường mặt nước trên các đoạn kênh. Cho biết tại điểm B có dòng
chảy êm.
- Phân tích sự thay đổi của năng lượng đơn vị mặt cắt E trên kênh .
- Xác định số Froude và năng lượng đơn vị mặt cắt tại điểm C cuối kênh.
Bài 2:
Trên một kênh chữ nhật có bề rộng b=5m người ta làm một đập tràn...
Đsố : A11-TC-83
Bài 1:
Một kênh lăng trụ mặt cắt ch nht rộng b= 5m gồm ba đoạn nối vi nhau như hình v.
Đoạn BC và CD rất dài. Độ dốc các đoạn: S
01
= 8.10
-3
, S
02
= 5.10
-4
và S
03
= 2,5.10
-4
. H số nhám
n= 0,020. Kênh dẫn lưu lưng Q=33,5 m
3
/s.
1. Xác định độ sâu phân giới, độc dốc phân gii và độ sâu dòng đều trên đoạn CD. Hãy
cho biết trên kênh có th xảy ra hiện tượng nưc nhảy hay không? Tại sao?
2. Vđịnh tính dạng đường mặt nưc trên các đoạn kênh khi biết ti điểm B có dòng
chảy xiết.
- Phân tích sự thay đổi của năng lưng đơn v mặt cắt tn các đoạn kênh .
- Xác định số Froude và năng lượng đơn v mặt cắt tại điểm D.
A
S
01
A
S
01
B
S
02
C D
Bài 2:
Một đập tn hình cong không chân không loại I ( m
tc
= 0,504), mặt cắthsố

=
0,97, chiu cao P=P
1
=8m, cột nưc thiết kế H
tk
= 2,0 m. Đp gm 4 khoang, chiu rng mi
khoang b=6m. M tr và m bên lưn tròn (  ). H s lưu tc .
Lưu lượng qua tràn Q= 200m
3
/s. Hlưu đập là nh ch nht có chiều rộng B
k
= 30m, độ sâu
tn nh là h
h
= 2,4 m.
1. Xác định cột nước tràn trước đập .
2. Xác định hình thc nối tiếp dòng chảy trên kênh h lưu ng với cột nước như câu 1.
- V đồ dòng chy, ghi đầy đủ tên đường mt nưc.
- Nếu nối tiếp có nưc nhảy phóng xa, xác định tổn thất năng lưng trong nước
nhảy.
(Coi H
; (z/P)
pg
=0.7;  




)
Quan h


0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
0,934
0,961
0,982
1,0
1,016
1,029
1,042
CHÚ Ý: Sinh viên không được sử dụng tài liệu và nộp lại đề thi cùng bài làm!.
TRƯỜNG ĐI HC THỦY LI
B MÔN THY LỰC
Đ THI THY LỰC NG TRÌNH
Thời gian làm bài 90 phút
Bài tập Thủy Lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Thủy Lực - Người đăng: Nguyễn Trí Đạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập Thủy Lực 9 10 273