Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thủy lực

Được đăng lên bởi Tùng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B1.1 Cho hệ thống như (hình 1.15), ở nhiệt độ 200C. Biết áp suất tại A là 98100N/m2.
Yêu cầu:
Hãy xác định áp suất tại các điểm B, C, D.(bỏ qua trọng lượng riêng của không khí)

.
1,5 m

Không Không C
khí
khí 1,0 m

.

.

D

2,0 m

A
Không
khí

2,5 m
Nư c

D

1,0 m

.
B1.2 Cho hệ thống như (
), ở nhiệt độ 200C. Biết áp suất tại m t thoáng là
2
2
98100 N/m , tại đáy là 200000 N/m , Δtn = 13,5,
Yêu cầu:
Hãy xác định trọng lượng riêng của chất lỏng X.

D u

1m

Nư c

2m

Chất lỏng
X

3m

hủy ng n

0,5 m

B1.3 Ống chữ U như (hình 1.17), có đường kính d=1cm và chứa thủy ng n. Nếu đổ

20cm3 nư c vào nhánh phải ống chữ U thì m t thoáng chất lỏng trong hai nhánh của ở
vị trí nào (biết Δtn = 13,5).
hủy
ngân
10 cm

10 cm

10 cm
B1.4 Một kích thủy lực có d = 2cm; D = 6cm; l = 2cm; L = 30cm, như (hình 1.18),
chứa đ y d u (γd =7848 n/m3). N ng một vật có khối lượng G = 1000kg.
Yêu cầu:
Hãy xác định lực F
G
D
l

L

F

d
d u

B1.5 hành phẳng AB hình chữ nhật bxh (1mx1.2m). Chất lỏng có γd=7848N/m3; áp
suất m t thoáng pa=98100N/m2. Các số liệu khác cho trên (hình 1.19).
Yêu cầu:
Hãy xác định lực áp lực thủy t nh lên AB.

B1.6 Một nắp đậy hình tròn D=4cm, bịt kín một lỗ ở đáy bể (hình 1.20). p suất m t
thoáng pa=98100N/m2. p lực thủy t nh tác dụng lên nắp đậy xác định được là 25N,
Δtn = 13,5.
Yêu cầu:
Hãy xác định cột chất thủy ng n d ng lên trong ống đo áp (h).

(nư c)

(thủy ng n)
B1.7 Cửa van ABC có chiều rộng b=2m, có thể xoay quanh trục qua B (vuông góc
v i trang giấy) như (hình 1.21).
Yêu cầu:
Hãy xác định chiều cao cột nư c h để cửa van bắt đ u mở.

nh 1.21

B1.9 Một bể như (hình 1.23) có chiều rộng b=3m (phương vuông góc v i trang
giấy).
Các số liệu khác cho trên hình vẽ.
Yêu cầu:
Hãy xác định các thành ph n áp lực Px, Pz, P tác dụng lên m t BC.

3

B1.10. Cho thành phẳng AB, hình chữ nhật(bxh) đ t trong d u (Hình 1.24). Cho biết:
bxh = 1,5mx2,5m; h1 = 1,0m, h2 = 1,2m. Cho biết: α = 300, pa = 98100N/m2, γn = 9810
N/m3, Δd = 0,8.
Yêu cầu: ác định áp lực thủy t nh dư lên thành phẳng AB

pa

pa
h1 α

h1

A

α

A

dầu

b

pa
B
h3

h2

h

B

h

b

ước
Hình 1.24

Hình 1.25

B1.11. Cho thành phẳng AB, hình chữ nhật(bxh) đ t trong nư c (Hình 1.25).
Cho biết: bxh = 1,2mx3m; h1 = 1,25m. Cho biết γn = 9810 N/m3, α = 450.
Yêu cầu: ác định áp lực thủy t nh dư lên thành phẳng AB

...
B1.1 hình 1.15
0
C. 

D.(
.
Không Không C
 1,0 m
.
. D 2,0 m
A
Không
2,5 m
 D 1,0 m
.

B1.2
0

98100 N/m
2

2
,
tn
= 13,5,

X.



X 3 m
0,5 m

B1.3 (hình 1.17)N
Bài tập thủy lực - Trang 2
Bài tập thủy lực - Người đăng: Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập thủy lực 9 10 603