Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thủy lực

Được đăng lên bởi thao-ta-vu-chuong
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập-1.6: Một bình bằng thép có thể tích tăng 1% khi áp suất tăng thêm 70Mpa. Ở
điều kiện trạng thái áp suất p=101,3Kpa bình chứa đầy 450kg nước ( ρ =1000kg/ m3 ).
Biết suất đàn hồi K=2,06. 109 pa. Hỏi khố lượng nước cần thêm vào để tăng áp suất
lên thêm 70Mpa.
Bài giải:
Khi tăng thêm 70Mpa thể tích tăng thêm 1%, bình chúa đầy nước 450kg, ρ
=1000kg/ m3 , K=2,06. 109 pa
450
Vn1 = Vb1 =
= 0, 45(m3 )
1000
Vn : thể tích nước
Vb : thể tích bình
1
1 ∆Vn
Ta có: β = = −
K
Vn ∆P
Vn ∆P
0, 45.70.106
63
⇒ ∆Vn = −
=−
=−
= −0, 0153(m3 )
9
K
2, 06.10
4120
3
Thể tích nước giảm 0,0153( m )
Khi tăng áp suất thêm 70Mpa thể tích bình tăng thêm:
∆Vb = 1%.0, 45 = 4, 5.10−3 ( m3 )
Khối lượng riêng của nước khi áp suất tăng thêm 70Mpa:
450
ρ2 =
= 1035, 2(kg / m3 )
0, 45 − 0, 0153
Vậy khối lượng nước cần thêm vào để áp suất tăng thêm 70Mpa là:
m = ρ2 (∆Vn + ∆Vb ) = 1035, 2.(0, 0153 + 4,5.103 ) = 20,497(kg)
m = 20, 497(kg )
Đáp số: m = 20, 497(kg )
Bài tập-1.7: Xác định sự thay đổi thể tích của 3 m3 không khí khi áp suất tăng từ
100Kpa đến 500Kpa. Không khí ở nhiệt độ 230 ( xem không khí là khí lý tưởng ).
Bài giải:
Phương trình đẳng nhiệt:
PV1 = PV2
1
2
PV1 100.3
1
=
= 0, 6(m3 )
P2
500
Sự thay đổi thể tích:
∆V = V2 − V1 = 0, 6 − 3 = −2, 4( m3 )
⇒ V2 =

Đáp số: Vậy thể tích giảm đi 2,4( m3 )

Bài tập-2.22: Một cửa van hình chữ nhật ABCD đáy nằm ngang có thể quay xung
quanh trục AB. Cửa van được đóng lại bở đối trọng gắn trên van. Trọng lượng của
đối trọng và van là 9810 N, đặt tại G. Cửa van dài 120cm. Xác định chiều cao cột nước
để có thể mở van.
Bài giải:
Áp lực tác dụng lên thành
a
F = hc S γ = (h sin 600 )γS
2
Điểm đặt áp lực D
Z D = ZC +

Jc
Z C .S

h − a sin 600 a
ZD =
+ +
sin 600
2

AD = Z D − OA = Z D −

La 3
h − a sin 600 a
12(
+ ).S
sin 600
2

h − a sin 600 a
= +
sin 600
2

La 3
h − a sin 600 a
12(
+ ).S
sin 600
2

Để mở được van:
F . AD ≥ W.0,3
La 3
] ≥ W.0,3
h − a sin 600 a
12(
+ ).S
sin 600
2
3
a
a La γ
(h − sin 600 ) γS +
sin 600 ≥ W.0,3
2
2 12
12W 0,3 − La 3 γ sin 600
a
h≥
.2 + sin 600
12 γSa
2
h ≥ 0,877(m)
a
a
(h − sin 600 ) γS [ +
2
2

Đáp số: h=0,877(m)
Bài tập-2.25: Xác định trị số và điểm đặt của áp lực tác dụng lên diện tích ABC.
Bài giải:
h = 0, 62 − 0,52 = 0,11
Ta có

S=

AB.h
2

A

B

δ = 0.86

M

JC =

AB.h3
36

1
Z C = hc = 0, 6 + h
3
Áp lực:
1
AB.h
F = hc γS = (0, 6 + h).0,86.9810.
= 994,1( N )
3
2
Điểm đặt:
JC
h
AB.h3 .2
= 0, 6 + +
Z C .S
3 36.(0, 6 + h ) AB.h
3
Z D = 0, 719(m)
Z D = ZC +

Đáp số:
F = 994,1( N )
Z D = 0, 719(m)
Bài tập-3.7: Các thàn...
Bài t p-1.6: M t bình b ng thép có th tích tăng 1% khi áp su t tăng thêm 70Mpa.
đi u ki n tr ng thái áp su t p=101,3Kpa bình ch a đ y 450kg n c ( ướ
ρ
=1000kg/
3
m
).
Bi t su t đàn h i K=2,06.ế
9
10
pa. H i kh l ng n c c n thêm vào đ tăng áp su t ượ ướ
lên thêm 70Mpa.
Bài gi i:
Khi tăng thêm 70Mpa th tích tăng thêm 1%, bình chúa đ y n c 450kg, ướ
ρ
=1000kg/
3
m
, K=2,06.
9
10
pa
1 1
3
450
0,45( )
1000
n b
V V m= = =
n
V
: th tích n c ướ
b
V
: th tích bình
Ta có:
1 1
n
n
V
K V P
β = = −
Th tích n c gi m 0,0153( ướ
3
m
)
Khi tăng áp su t thêm 70Mpa th tích bình tăng thêm:
3
1%.0,45 4,5.10
b
V
= =
(
3
m
)
Kh i l ng riêng c a n c khi áp su t tăng thêm 70Mpa: ượ ướ
3
2
450
1035,2( / )
0,45 0,0153
kg mρ = =
V y kh i l ng n c c n thêm vào đ áp su t tăng thêm 70Mpa là: ượ ướ
3
2
( ) 1035, 2.(0,0153 4,5.10 )
n b
m V V= ρ + = +
= 20,497(kg)
20,497( )m kg=
Đáp s :
20,497( )m kg=
Bài t p-1.7: Xác đ nh s thay đ i th tích c a 3
3
m
không khí khi áp su t tăng t
100Kpa đ n 500Kpa. Không khí nhi t đ ế
0
23
( xem không khí là khí lý t ng ).ưở
Bài gi i:
Ph ng trình đ ng nhi t:ươ
1 1 2 2
3
1 1
2
2
100.3
0,6( )
500
PV PV
PV
V m
P
=
= = =
S thay đ i th tích:
3
2 1
0,6 3 2,4( )V V V m = = = −
Đáp s : V y th tích gi m đi 2,4(
3
m
)
Bài tập thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thủy lực - Người đăng: thao-ta-vu-chuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập thủy lực 9 10 939