Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thủy tĩnh

Được đăng lên bởi hienpv231
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI 1:
Một bình hở chứa nước có n = 9,81 KN/m3.
Trên thành bình có một tấm phẳng AB hình tam giác
cân kích thước: a=2,7m; b=2,0m, cạnh b ở dưới. Mô
men quán tính trung tâm Ic=(ba3/36). Độ sâu H = 5,0m.
A
H
1. Xác định trị số, phương chiều, điểm đặt của áp lực
nước tác dụng lên tấm phẳng AB. (Vẽ hình thể hiện
phương chiều, điểm đặt của áp lực, độ sâu trọng tâm.)
B
2. Trong trường hợp mặt chịu lực AB có cạnh đáy b
ở trên thì giá trị của áp lực tăng hay giảm, tính giá trị
này.
BÀI 2:
Mét bÓ hë chøa níc nh h×nh vÏ. PhÝa díi bÓ cã mét tÊm ph¼ng h×nh ch÷
nhËt AB réng b = 3m, cao a = 4,0m, ®Æt ngiªng gãc  =60o vµ quay ®îc
quanh trôc n»m ngang ®i qua A. BiÕt ®é s©u H = 6m.
1. X¸c ®Þnh trÞ sè, ph¬ng chiÒu vµ ®iÓm ®Æt cña ¸p lùc níc t¸c dông lªn
tÊm ph¼ng.
2. TÝnh lùc kÐo T cÇn thiÕt ®Ó më tÊm ph¼ng AB (khi tÝnh bá qua träng lîng n¾p AB vµ lùc ma s¸t b¶n lÒ t¹i A).
Khi tÝnh to¸n lÊy: n= 9810N/m3; IC =

ba 3
12

b
a

a
b

A

H
T



a

BÀI 3:
B
Không khí
po
Bình kín chứa nước có nắp AB là 1/4 mặt trụ tròn xoay nằm
ngang, tâm O, bán kính OA=OB=3,0m. Tại A có gắn bản lề như
Níc
hình vẽ. Bề rộng nắp b=3,5m. Độ sâu H=1,5m. n=9810 N/m3;
H
Dầu
dầu=0,95n ; t.ngân=13,6n .
A
h1
1. Xác định áp suất không khí po trên mặt tự do trong bình khi
O
T
biết cột dầu h1= 1,8m; cột thủy ngân h2= 0,2m.
2. Trường hợp po= 0, xác định giá trị, phương chiều, điểm đặt
h2
của áp lực nước tác dụng lên nắp AB.
B
- Vẽ hình thể hiện vật áp lực, độ sâu hcx và lực F.
Thủy
ngân
3. Xác định lực T cần thiết đặt tại B để nâng được nắp AB (bỏ
qua trọng lượng cửa van và ma sát tại bản lề).
BÀI 4:
Bình hở chứa nước có nắp AB là một nửa mặt trụ tròn xoay có thể quay
quanh bản lề A. Đường kính D=3,6m; chiều dài đường sinh b =2,5m; Độ
sâu h=1,8m. n=9810N/m3
h
A
1. Xác định áp suất tương đối tại tâm O và tại đáy bình B.
Nước
2. Xác định giá trị, phương, chiều và điểm đặt của áp lực nước tác
dụng lên nắp AB. Vẽ lực F, vẽ vật áp lực và vẽ biểu đồ phân bố cột nước
D o
áp suất theo phương ngang.
3. Tính lực T cần thiết tác dụng vào B để giữ cho nắp AB cân bằng (Bỏ
B T
qua trọng lượng cửa van và ma sát tại bản lề A).

...
BÀI 1 :
Một bình hở chứa nước
n
= 9,81 KN/m
3
.
Trên thành bình một tấm phẳng AB hình tam giác
cân ch thước: a=2,7m; b=2,0m, cạnh b dưới.
men quán tính trung tâm I
c
=(ba
3
/36). Độ sâu H = 5,0m.
1. Xác định trị số, phương chiều, điểm đặt của áp lực
nước tác dụng lên tấm phẳng AB. (Vẽ hình thể hiện
phương chiều, điểm đặt của áp lực, độ sâu trọng tâm.)
2. Trong trường hợp mặt chịu lực AB cạnh đáy b
trên thì giá trị của áp lực tăng hay giảm, tính giá trị
này.
BÀI 2 :
Mét chøa níc nh h×nh vÏ. PhÝa i mét tÊm ph¼ng h×nh ch÷
nhËt AB réng b = 3m, cao a = 4,0m, ®Æt ngiªng gãc =60
o
quay ®îc
quanh trôc n»m ngang ®i qua A. BiÕt ®é s©u H = 6m.
1. X¸c ®Þnh trÞ sè, png chiÒu ®iÓm ®Æt cña ¸p lùc níc t¸c dông lªn
tÊm ph¼ng.
2. TÝnh lùc kÐo T cÇn thiÕt ®Ó tÊm ph¼ng AB (khi tÝnh bá qua träng l-
îng n¾p AB vµ lùc ma s¸t b¶n lÒ t¹i A).
Khi tÝnh to¸n lÊy:
n
= 9810N/m
3
; I
C
=
12
3
ba
BÀI 3 :
Bình n chứa nước nắp AB 1/4 mặt trụ tròn xoay nằm
ngang, tâm O, bán kính OA=OB=3,0m. Tại A gắn bản lề như
hình vẽ. Bề rộng nắp b=3,5m. Độ sâu H=1,5m.
n
=9810 N/m
3
;
dầu
=0,95
n
;
t.ngân
=13,6
n
.
1. Xác định áp suất không khí p
o
trên mặt tự do trong bình khi
biết cột dầu h
1
= 1,8m; cột thủy ngân h
2
= 0,2m.
2. Trường hợp p
o
= 0, xác định giá trị, phương chiều, điểm đặt
của áp lực nước tác dụng lên nắp AB.
- Vẽ hình thể hiện vật áp lực, độ sâu h
cx
và lực F.
3.c định lực T cần thiết đặt tại B để nâng được nắp AB (bỏ
qua trọng lượng cửa van và ma sát tại bản lề).
BÀI 4 :
Bình hở chứa nước có nắp AB là một nửa mặt trụ tròn xoay có thể quay
quanh bản lề A. Đường kính D=3,6m; chiều dài đường sinh b =2,5m; Độ
sâu h=1,8m.
n
=9810N/m
3
1. Xác định áp suất tương đối tại tâm O và tại đáy bình B.
2. Xác định giá trị, phương, chiều điểm đặt của áp lực nước tác
dụng lên nắp AB. Vẽ lực F, vẽ vật áp lực và vẽ biểu đồ phân bố cột nước
áp suất theo phương ngang.
3. Tính lực T cần thiết tác dụng o B để giữ cho nắp AB cân bằng (Bỏ
qua trọng lượng cửa van và ma sát tại bản lề A).
H
B
A
T
a

A
Không khí
N íc
O
H
h
2
Thủy
ngân
Dầu
h
1
p
o
B
T
D
o
Nước
A
B
h
T
BB
A
H
a
b
a
b
Bài tập thủy tĩnh - Người đăng: hienpv231
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập thủy tĩnh 9 10 715