Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thuyết trình giữa kỳ lớp hệ thống nhúng

Được đăng lên bởi lehuutruongc6dt3
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
sline thuyết trình
Đặng Anh Tùng - HIAST 11/2014
BÀI TP THUYT TRÌNH GIA K LP H THNG NHÚNG
(30% đim trung bình hc k)
I. CHUN B THUYT TRÌNH:
Mi nhóm cn chun b:
- Slide thuyết trình: tên nhóm, thành viên, công vic mi thành viên, các ni dung liên
quan đã thc hin. Các phn đã hoàn thin, các phn chưa (gii thích lý do?).
- File project MPLAB đã thc hin, np sn code vào board trước.
- Chy demo và gii thích.
Tng thi gian cho mi nhóm là 15 phút bao gm thuyết trình + demo.
Cách thc đánh giá đim bui thuyết trình:
- K năng thuyết trình 30%: làm slide gn gàng, ràng, súc tích; trình bày ràng,
thuyết phc; đúng thi gian 15min.
- K năng lp trình 30%: lp trình ràng, sch s. comment đầy đủ trong code.
lưu đồ gii thut.
- Mc độ hoàn thành 40%: tùy vào s phn đã hoàn thành trong các yêu cu đã đưa ra.
Chú ý: tt c c nhóm đi đúng gi đ bui thuyết trình đúng thi gian, th t các nhóm
thuyết trình theo bng dưi. Nhóm nào đi tr s b tr đim hoc không cho đim.
Mi thc mc các bn ch động liên h vi lp trưởng Vũ hoc vi mình qua email để đảm bo
bui thuyết trình suôn s: anhtunghcmut08@gmail.com.
II. DANH SÁCH NHÓM VÀ ĐỀ TÀI
Team
Member
Project
1
Phan Văn Đông
Đồng h thi gian thc
1. Hin th ngày, tháng, năm, gi, phút, giây trên LCD dùng
timer. Thi gian đầu thiết lp là 23:59:10 ngày 31/12/2014.
2. Có chc năng đếm thi gian tăng dùng cho vn động viên đơn
v là giây dùng timer
Trn Bo Thch
2
Nguyn Duy
Phước
Hip
H thng báo cháy
1. Hin th nhit độ phòng. Dùng biến tr mô phng 0.1V/5°C.
Bình thường cho LED BLUE sáng. Khi vượt quá 50°C cho LED
GREEN sáng.
2. Báo động bng cách đóng buzzer kêu cách quãng liên tc, đồng
thi cho LED RED chp liên tc khi nhit độ vượt quá 100°C.
Lê Trường Phát
3
Lê Công Khanh
H thng qun lý dây chuyn sn xut bia
1. Hin th s lượng thùng & chai bia đi qua trong dây chuyn. C
Bài tập thuyết trình giữa kỳ lớp hệ thống nhúng - Trang 2
Bài tập thuyết trình giữa kỳ lớp hệ thống nhúng - Người đăng: lehuutruongc6dt3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập thuyết trình giữa kỳ lớp hệ thống nhúng 9 10 212