Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP TỐI ƯU HÓA 2014

Được đăng lên bởi Misen Bui
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TỐI ƯU HÓA 2014
Bài 1
Bảng 1: Mức và khoảng biến thiên của các thông số ảnh hưởng trong sản xuất VD
Mức và khoảng

Giá trị thực của các thông số

Giá trị
Mã

X1 (T) thời
gian (phút)

X2 (N) nhiệt
độ ép (0C)

X3 (K) tỷ lệ (%)
dăm ll & lm

Mức sao dưới

-

9,36

204

60,23

Mức dưới

-1

8

190

50

Mức cơ sở

0

6

170

35

Mức trên

+1

4

150

20

Mức sao trên

+

2,64

136

9,77

1

2

20

15

Khoảng biến thiên 

Bảng 2: Ma trận thí nghiệm và kết qủa nghiên cứu
Run

Tg

Nd

Tl

y-1

y-2

|----------------------------------------------------------------1 | 0.00000000

0.00000000

0.00000000

8.62

190.6

|

2 | 1.00000000

1.00000000

-1.00000000

12.14

177.7

|||

3 | 0.00000000

0.00000000

-1.68179283

12.77

146.4

°°|

4 | 1.00000000

1.00000000

1.00000000

8.78

176.7

°°|

5 | 1.68179283

0.00000000

0.00000000

10.08

177.2

°°|

6 | 1.00000000

-1.00000000

-1.00000000

11.33

157.3

°°|

7 | 0.00000000

0.00000000

1.68179283

9.76

156.8

°°|

8 | 1.00000000

-1.00000000

1.00000000

8.59

157.3

°°|

9 | 0.00000000

0.00000000

0.00000000

8.56

187.7

°°|

10|-1.00000000

-1.00000000

-1.00000000

12.61

145.1

°°|

11|-1.68179283

0.00000000

0.00000000

12.00

153.8

°°|

12| 0.00000000

1.68179283

0.00000000

9.20

178.2

°°|

13|-1.00000000

1.00000000

-1.00000000

11.38

148.4

°°|

14| 0.00000000

-1.68179283

0.00000000

11.48

160.1

°°|

15|-1.00000000

-1.00000000

1.00000000

10.50

156.9

°°|

16|-1.00000000

1.00000000

1.00000000

10.36

146.2

°°|

17| 0.00000000

0.00000000

0.00000000

8.28

189.2

°°|

|----------------------------------------------------------------|

Xác định các thông số tối ưu trong sản xuất ván dăm và chuyển về dạng thực.
Biết rằng Y1=> min; Y2 => max

Bài 2
Bảng 1: Mức và khoảng biến thiên của các thông số ảnh hưởng trong sản xuất
Giaù trò

Möùc vaø khoaûng

Giaù trò thöïc cuûa caùc thoâng soá

Maõ

X1 (K) haøm löôïng
keo (g/m2)

X2 (P) aùp löïc
eùp (KG/cm2)

X3 (T) thôøi gian
(phuùt)

Möùc sao döôùi

-

146,3

2

23,2

Möùc döôùi

-1

160

3

30

Möùc cô sôû

0

180

4,5

40

Möùc treân

+1

200

6

50

Möùc sao treân

+

213,6

7

56,8

1

20

1,5

10

Khoaûng bieán thieân 

Bảng 2: Ma traän thí nghieäm vaø keát quaû veà khaû naêng daùn dính cuûa caùc loaïi keo

STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bieán ñoäc laäp

X1
0
-1
1
0
0
-1
0
0
0
0
-1
-1
0
1
1
0
-
0
0
+
1
0

X2
0
1
1
0
0
-1
0
0
+
0
-1
1
0
-1
1
0
0
-
0
0
-1
0

X3
0
-1
-1
0
+...
BÀI TẬP TỐI ƯU HÓA 2014
Bài 1
Bảng 1: Mức và khoảng biến thiên của các thông số ảnh hưởng trong sản xuất VD
Mức và khoảng
Giá trị
Giá trị thực của các thông số
X
1
(T) thời
gian (phút)
X
2
(N) nhiệt
độ ép (
0
C)
X
3
(K) tỷ lệ (%)
dăm ll & lm
Mức sao dưới - 9,36 204 60,23
Mức dưới -1 8 190 50
Mức cơ sở 0 6 170 35
Mức trên +1 4 150 20
Mức sao trên + 2,64 136 9,77
Khoảng biến thiên 1 2 20 15
Bảng 2: Ma trận thí nghiệm và kết qủa nghiên cứu
Run Tg Nd Tl y-1 y-2
|-----------------------------------------------------------------
1 | 0.00000000 0.00000000 0.00000000 8.62 190.6 |
2 | 1.00000000 1.00000000 -1.00000000 12.14 177.7 |||
3 | 0.00000000 0.00000000 -1.68179283 12.77 146.4 °°|
4 | 1.00000000 1.00000000 1.00000000 8.78 176.7 °°|
5 | 1.68179283 0.00000000 0.00000000 10.08 177.2 °°|
6 | 1.00000000 -1.00000000 -1.00000000 11.33 157.3 °°|
7 | 0.00000000 0.00000000 1.68179283 9.76 156.8 °°|
8 | 1.00000000 -1.00000000 1.00000000 8.59 157.3 °°|
9 | 0.00000000 0.00000000 0.00000000 8.56 187.7 °°|
10|-1.00000000 -1.00000000 -1.00000000 12.61 145.1 °°|
11|-1.68179283 0.00000000 0.00000000 12.00 153.8 °°|
12| 0.00000000 1.68179283 0.00000000 9.20 178.2 °°|
13|-1.00000000 1.00000000 -1.00000000 11.38 148.4 °°|
14| 0.00000000 -1.68179283 0.00000000 11.48 160.1 °°|
15|-1.00000000 -1.00000000 1.00000000 10.50 156.9 °°|
16|-1.00000000 1.00000000 1.00000000 10.36 146.2 °°|
17| 0.00000000 0.00000000 0.00000000 8.28 189.2 °°|
|----------------------------------------------------------------|
Xác định các thông số tối ưu trong sản xuất ván dăm và chuyển về dạng thực.
Biết rằng Y
1
=> min; Y
2
=> max
BÀI TẬP TỐI ƯU HÓA 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP TỐI ƯU HÓA 2014 - Người đăng: Misen Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÀI TẬP TỐI ƯU HÓA 2014 9 10 201