Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tối ưu nhà máy lọc dầu

Được đăng lên bởi danh1992
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hiệu suất thu hồi và tiêu hao nhiên liệu (% khối lượng)
Chưng cất (nguyên liệu: Dầu thô 1 và Dầu thô 2)
Sản phẩm

Ký hiệu

Dầu thô 1

Dầu thô 2

Khí C2-

RG

0.1

0.2

C3-C4

LG

1.2

1.5

Naphtha nhẹ

LN

4

4

Naphtha nặng

HN

14.5

7.5

Kerosene

KE

15

9

Gas oil 1

GO1

31

0

Gas oil 2

GO2

0

20.3

Gas oil chân không

VGO

21.2

27.5

Cặn chân không 1

VR1

13

0

Cặn chân không 2

VR2

0

30

100

100

1.8

1.8

Nhiên liệu cung cấp

Hiệu suất thu hồi và tiêu hao nhiên liệu (% khối lượng)
Reforming (Nguyên liệu: Naphta nặng)
Độ nghiêm ngặt
Sản phẩm

Ký hiệu

95

100

Khí C2-

RG

8

9

C3-C4

LG

9

12

Reformat 95

R95

83

0

Reformat 100

R100

0

79

100

100

1.9

2.6

Nhiên liệu cung cấp

Isome hóa (nguyên liệu: Naphta nhẹ)
Sản phẩm

Ký hiệu

Khí C2-

RG

3

Ismerate

ISO

97
100

Nhiên liệu cung cấp

4

Hiệu suất thu hồi và tiêu hao nhiên liệu (% khối lượng)
FCC (nguyên liệu: VGO)

Khử lưu huỳnh (hiệu suất khử: 97%S)

Chế độ

Nguyên liệu

Ký hiệu

Tối đa
Xăng

Tối đa
Gasoil

Khí C2-

RG

1.5

1.2

C3-C4

LG

5.3

4.6

Xăng FCC

CN

43.6

38.1

Gasoil FCC

CGO

44.6

51.1

95

95

0.7

0.7

Sản phẩm

Nhiên liệu cung cấp

GO1

GO2

CGO

Khí C2-

RG

2

3

4

Gasoil khử S

DSG

98

97

96

100

100

100

2

2

2

Nhiên liệu cung cấp

Số liệu năng lượng
Năng lượng tương đương: 1tấn RG = 1.3 tấn FO, 1 tấn LG = 1.2 tấn FO và 1 tấn LN = 1.1 tấn
FO
Nhiên liệu để sản xuất hơi nước, điện… : 15.2 tấn FO (cố định)

Cấu trúc sản phẩm và phối trộn
Cấu trúc sản phẩm

Nhu cầu
(Ktấn)

Phối trộn

Khí hóa lỏng (LG)

11

Naphtha nhẹ (LN)

6

Xăng super (SP 98)

20

C4, LN, ISO, R95, R100, CN

Xăng thường (SP95)

80

C4, LN, ISO, R95, R100, CN

JetA1

70

F1 và F2

GOM

160

KE, GO1, GO2, CG, DSGs

FO

148

CG, VR1, VR2

2 formules phối trộn JETA1 (%m)
F1

F2

Naphta nhẹ (LN)

3

3.5

Naphta nặng (HN)

10

7.5

Kerosene (KE)

85

89.9

Khả năng nhập:

Naphtha nặng (HN) và Gas oil chân không (VGO)

Khả năng nhập xuất:

SP 95, JetA1, GOM, FO

Tính chất của các bán sản phẩm và tiêu chuẩn của sản phẩm thương mại
Hàm lượng S (%)
Bán SP và sản phẩm

(g/cm3)

TV (bars)

RON

MON

Trước desS

Sau desS

Chỉ số độ nhớt

RG

1.3

LG

0.54

trong đó C4

0.58

4.3

94

90

LN

0.65

0.8

71

68

HN

0.74

KE

0.77

GO1

0.83

0.2

0.006

GO2

0.86

1.5

0.045

VGO

0.92

1.2

1.1

- 0.1 -

VR1

38

VR2

43

RE95

0.77

0.5

95

86

RE100

0.8

0.5

100

91

ISO

0.665

0.4

91

86

CN

0.75

0.65

93

82

CGO

0.95

2

Xăng super (SP 98)(1,2)

0.5<=TV<=0.86

>=98

Xăng...
Chưng cất (nguyên liệu: Dầu thô 1 và Dầu thô 2)
Sản phẩm Ký hiệu Dầu thô 1 Dầu thô 2
Khí C2- RG 0.1 0.2
C3-C4 LG 1.2 1.5
Naphtha nh LN 4 4
Naphtha nặng HN 14.5 7.5
Kerosene KE 15 9
Gas oil 1 GO1 31 0
Gas oil 2 GO2 0 20.3
Gas oil chân không VGO 21.2 27.5
Cặn chân không 1 VR1 13 0
Cặn chân không 2 VR2 0 30
100 100
Nhiên liệu cung cấp 1.8 1.8
Hiệu suất thu hồi và tiêu hao nhiên liệu (% khối lượng)
Bài tập tối ưu nhà máy lọc dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tối ưu nhà máy lọc dầu - Người đăng: danh1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập tối ưu nhà máy lọc dầu 9 10 200