Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc địa

Được đăng lên bởi huynhquocvu0201
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2930 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ CÂU HỎI LỚP 13CXD 01
I.CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT :
Câu 1: Diện tích thửa đất trên tờ bản đồ tỷ lệ 1: 2000 đo được là 10 cm 2, diện tích trên
thực địa sẽ là :
a. 3000 m2
b. 4000 m2
c. 5000 m2
d. 6000 m2
Câu 2 : Dáng đất được vẽ bằng đường đồng mức với khoảng cao đều là 3 mét. Điểm A
có HA= 25,32 mét; điểm B có HB= 37,28 mét. Hỏi giữa A và B sẽ có bao nhiêu đường
đồng mức ?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
Câu 3 : Điểm M có XM= 5000,00 m; YM = 10000,0 m. Điểm N có XN = 5100, 00 m;
YN=10100 m. Khi đó MN là……..
a. 1200
b. 900
c. 450
d. 00
Câu 4 : Mảnh bản đồ A– 48( Bắc bán cầu ) có tọa độ khung là…..
a. 0 - 40VB ; 102 – 1080KĐ
b. 0 - 40VN ; 108 – 1140KĐ
c. 0 - 40VN ; 102 – 1080KĐ
d. 8 – 120VN; 108 – 1140KĐ
Câu 5 : Cho biết toạ độ phẳng UTM – VN 2000 của điểm M như sau :
XM = 2743123,45 m
YM = 48.613567,89 m
Hãy chỉ rõ ý nghĩa của từng số là như thế nào ?
a. M cách XĐ 2743123,45 m; Cách KT gốc là 113567,89 m;nằm ở múi 48
b. M cách XĐ 413567,89 m; Cách KT trục là 2743123,45 m;nằm ở múi 48
c. M cách XĐ 2743123,45 m; Cách KT trục là 413567,89 m; nằm ở múi 48
d. Cả a,b,c đều sai
Câu 6 : Trên bản đồ địa hình độ cao các điểm thể hiện bằng…..
a. Ghi chú độ cao
b. Các đường bình độ
c. Kẻ vân
d. Màu sắc

Câu 7 : Khoảng cách 2 điểm MN đo trên tờ bản đồ tỷ lệ 1: 5000 là 3 cm, độ dốc iMN = 2,0
%. Khi đó độ chênh cao hMN là :
a. 1,8 m
b. 2,4 m
c. 3,0 m
d. 4,8 m
Câu 8 : Khoảng cách giữa giữa 2 điểm AB đo trên tờ bản đồ được 1 cm, đo trên thực địa
được 10 m. Tỷ lệ tờ bản đồ sẽ là ……………
a. 1 : 5000
b. 1 : 2000
c. 1 : 1000
d. 1 : 500
Câu 9 : Theo quy định quốc tế về danh pháp của bản đồ 1: 1.000.000 TP. Buôn Mê thuột
( Đăk Lăk ) nằm chủ yếu ở đai …………….
a. C
b. D
c. E
d. F
Câu 10: Các nước ở Bắc bán cầu dịch chuyển kinh tuyến trục như thế nào để tránh tọa độ
X, Y âm thuận lợi trong việc tính toán :
a. Trục tung sang trái 500 km
b. Trục hoành lên trên 10000km
c. Trục tung sang phải 500 km
d. Trục hoành xuống 10000km
Câu 11: Mảnh bản đồ F- 48 – 96 có tỷ lệ…….trong phép chiếu……
a.1: 50.000; phép chiếu Gauss
b.1: 100.000; phép chiếu UTM
c.1: 100.000; phép chiếu Gauss
d.1: 10.000; Phép chiếu Gauss
Câu 12 : Mảnh bản đồ truyền thống Việt Nam F – 48 – 1 có phiên hiệu UTM tương ứng
là….
a. 5258
b. 5456
c. 5458
d. 5256
Câu 13 : Trên thước tỷ lệ thẳng tỷ lệ 1 : 2000 chiều dài tương ứng trên thực địa của đoạn
cơ bản a là……
a.20 m
b.200 m.
c.400 m
d.40 m

Câu 14 : Trong thước tỷ lệ thẳng tỷ lệ 1 : 500 đoạn cơ bản a có chiều dài tương ứng
ngoài thực địa là….
a. 10 m
b. 20 m
c. 50 m
d. 100 m
Câu 15 : Kh...
BỘ CÂU HỎI LỚP 13CXD 01
I.CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT :
Câu 1: Diện tích thửa đất trên tờ bản đồ tỷ lệ 1: 2000 đo được là 10 cm
2
, diện tích trên
thực địa sẽ là :
a. 3000 m
2
b. 4000 m
2
c. 5000 m
2
d. 6000 m
2
Câu 2 : Dáng đất được vẽ bằng đường đồng mức với khoảng cao đều là 3 mét. Điểm A
có H
A
= 25,32 mét; điểm B có H
B
= 37,28 mét. Hỏi giữa A và B sẽ có bao nhiêu đường
đồng mức ?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
Câu 3 : Điểm M có X
M
= 5000,00 m; Y
M
= 10000,0 m. Điểm N có X
N
= 5100, 00 m;
Y
N
=10100 m. Khi đó
MN
là……..
a. 120
0
b. 90
0
c. 45
0
d. 0
0
Câu 4 : Mảnh bản đồ A– 48( Bắc bán cầu ) có tọa độ khung là…..
a. 0 - 4
0
VB ; 102 – 108
0
b. 0 - 4
0
VN ; 108 – 114
0
c. 0 - 4
0
VN ; 102 – 108
0
d. 8 – 12
0
VN; 108 – 114
0
Câu 5 : Cho biết toạ độ phẳng UTM – VN 2000 của điểm M như sau :
X
M
= 2743123,45 m
Y
M
= 48.613567,89 m
Hãy chỉ rõ ý nghĩa của từng số là như thế nào ?
a. M cách XĐ 2743123,45 m; Cách KT gốc là 113567,89 m;nằm ở múi 48
b. M cách XĐ 413567,89 m; Cách KT trục là 2743123,45 m;nằm ở múi 48
c. M cách XĐ 2743123,45 m; Cách KT trục là 413567,89 m; nằm ở múi 48
d. Cả a,b,c đều sai
Câu 6 : Trên bản đồ địa hình độ cao các điểm thể hiện bằng…..
a. Ghi chú độ cao
b. Các đường bình độ
c. Kẻ vân
d. Màu sắc
Bài tập trắc địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập trắc địa - Người đăng: huynhquocvu0201
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập trắc địa 9 10 6