Ktl-icon-tai-lieu

bài tập trắc địa

Được đăng lên bởi Truc Nguyen Lam
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP TRẮC ĐỊA
BÀI 1 : Cho biết toạ độ các đỉnh ABC là :
Điểm A với XA= 500,0 m ; YA = 1000,0 m. Điểm B với XB= 650,0 m; YB = 1170,0 m. Điểm C với
XC = 490,0 m ; YC = 1320,0 m. Hãy tính các góc trong của tam giác ấy ?
BÀI 2 : Hệ thống đường đo cao một điểm nút Q, có độ cao các điểm gốc, tổng chênh cao của các

tuyến đo, chiều dài các tuyến đo như trên hình vẽ. Hãy bình sai để tính độ cao chính xác nhất của

điểm nút Q ? đánh giá độ chính xác của kết quả đo ?
BÀI 3 :
Cho số hiệu mảnh bản đồ gốc là :
D – 48 – 1 –A – a ; Hãy xác định các mảnh bản đồ xung quanh mảnh bản đồ này ? Xác định
tọa độ khung của mảnh bản đồ gốc ?
BÀI 4:
Bình sai gần đúng đường chuyền kinh vỹ phù hợp sau :

BÀI 5 : Đo trên bản đồ tỷ lệ 1: 2000 để xác định diện tích tam giác ABC được cạnh đáy a =
5 cm ± 0,005 cm ; chiều cao h = 8 cm ± 0,006 cm. Hãy :
a. Tính diện tích tam giác ABC ngoài thực địa ?
b. Tính sai số trung phương xác định diện tích tam giác ABC ?
P

Nếu sai số trung phương cho phép P = (0,04M/100)
( Trong đó M là mẫu số tỷ lệ
bản đồ; P là diện tích tam giác ABC xác định được). Thì việc xác định diện tích như
vậy có đạt yêu cầu không ? Tại sao ?
BÀI 6 : Bình sai gần đúng đường chuyền kinh vỹ khép kín sau :
Số liệu gốc :
N0 Trị góc đo
Cạnh(m)
Toạ độ (m)
0
1
119 47’ 29 ” S12 =190.5
X1 = 5000.00
0
2
81 20’ 21 ” S23 =210.0
Y1 = 10000.0
0
3
177 11’ 28 ” S34 =180.0
fβcp = 220”
4
129 0 42’ 22” S45 =159.0
1
1
5
87 0 55’ 16 ” S56 =258.0
BÀI 7 : Cho đường gấp khúc

0
Tcp 2000
6
124 06’ 04 ” S61 =262.0
FEDCBA, biết góc định hướng của
c.

α12 = 37 0 15’ 00 ”

các cạnh là αFE = 7 0 35’; αED = 97 0
31’; αDC = 197 0 28’; αCB = 147 0 37’;

αBA = 259 0 13’.
Hãy tính góc định hướng nghịch của các cạnh ?
Hãy tính giá trị góc nằm ngang tại các đỉnh mé trái của đường gấp khúc theo hướng từ A về
F?
a.

BÀI 8 : Bình sai điều kiện và gián tiếp lưới độ cao sau :
N0
HA
HB
HC
h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7
BÀI 9 : Bình sai điều kiện lưới đo góc
sau :

Giá trị (m)
124,586
138,165
131,197
2,315
8,481
2,795
3,217
5.246
4,163
1,092

N0 Giá trị (Km)
L1
4,0
L2
5,0
L3
5,0
L4
2,0
L5
5,0
L6
3,0
L7
4,0

N0
1
2
3
4
5
6
7

Trị đo
38 16 ’ 20 ”
400 12 ’ 10 ”
400 20 ’ 20 ”
320 17 ’ 25 ”
780 28 ’ 50 ”
720 37 ’ 40 ”
2080 53 ’ 55 ”
0

BÀI 10 :

Bình sai trực tiếp kết quả đo chiều dài đoạn thẳng AB sau 5 lần đo ở bảng sau :
N0 lần đo
1
2
3
4
5

Trị đo ( mét )
100.10
100.16
100.06
100.04
100.14

1.
2.
3.
4.

Yêu cầu tính
Tính giá trị trung bình của đoạn thẳng ( d0) ?
Sai số trung phương các kết quả đo đạc ( m ) ?
Sai số trun...
BÀI TẬP TRẮC ĐỊA
BÀI 1 : Cho biết toạ độ các đỉnh ABC là :
Điểm A với X
A
= 500,0 m ; Y
A
= 1000,0 m. Điểm B với X
B
= 650,0 m; Y
B
= 1170,0 m. Điểm C với
X
C
= 490,0 m ; Y
C
= 1320,0 m. Hãy tính các góc trong của tam giác ấy ?
BÀI 2 : Hệ thống đường đo cao một điểm nút Q, độ cao các điểm gốc, tổng chênh cao của các
tuyến đo, chiều dài các tuyến đo như trên hình vẽ. Hãy bình sai để tính độ cao chính xác nhất của
điểm nút Q ? đánh giá độ chính xác của kết quả đo ?
BÀI 3 :
Cho số hiệu mảnh bản đồ gốc là :
D – 48 – 1 –A – a ; Hãy xác định các mảnh bản đồ xung quanh mảnh bản đồ này ? Xác định
tọa độ khung của mảnh bản đồ gốc ?
BÀI 4:
Bình sai gần đúng đường chuyền kinh vỹ phù hợp sau :
bài tập trắc địa - Trang 2
bài tập trắc địa - Người đăng: Truc Nguyen Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập trắc địa 9 10 805