Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập truyền động bánh răng

Được đăng lên bởi phamngocqui194
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1092 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ SUNG CỦA CHƯƠNG TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
Giới thiệu cho sinh viên site  (presents general
information on gear drives, gear tooth forms, and gearboxes).
The site  (provides websites for manufacturers of gear
and gear drives).
I. BÀI TẬP VỀ BÁNH RĂNG PHẲNG
Bài 1: Hai trục song song với khoảng cách tâm A = 108mm được nối với nhau bằng 1
cặp bánh răng trụ tròn răng thẳng, tiêu chuẩn, ăn khớp đúng với mô đun m = 4,0mm; góc
áp lực  = 20o, tỷ số truyền i12 = -2.
a) Hãy xác định bán kính vòng lăn (r1, r2), vòng cơ sở (r01, r02), vòng chân răng (ri1, ri2)
và vòng đỉnh răng (re1, re2); và bước của răng trên vòng tròn lăn và vòng cơ sở (t và
to); và số răng của của các bánh răng này (Z1, Z2).
b) Có xảy ra hiện tượng chèn răng hay không? Nếu có hãy đưa ra 1 cách xử lý.
c) Hãy xác định hệ số tiếp xúc (hệ số trùng khớp CR).

1 r1 n
O1
r
N1
P
N2
r

1

01

A

O1

02

O2
2

n

Bài giải mẫu:
a) O1N1 = r01; O2N2 = r02; O1P = r1; O2P = r2

Ta có:

 r1 + 2r2 = 108 

 r01 = r1.cos = 36.cos20o = 33,84 (mm)

O2
r2 2

r02 = r2.cos = 72.cos20o = 67,68 (mm)
 ri1 = r1 – f”.m = 36 – 1,25.4,0 = 31 (mm)
ri2 = r2 – f”.m = 72 – 1,25.4,0 = 67 (mm)
 re1 = r1 + f’.m = 36 + 1.4,0 = 40 (mm)
re2 = r2 + f.m = 72 + 1.4,0 = 76 (mm)
 Bước răng trên vòng lăn (t) và trên vòng cơ sở (t0)
t1 = t2 = t = .m = .4,0 = 12,5664 (mm)
t01 = t02 = t0 = t.cos = 12,5664.cos20o = 11,81 (mm)
 Số răng của các bánh răng là:
r1 = .m.Z1  Z1 =

= 18

r2 = .m.Z2  Z2 =

= 36

b) Bán kính vòng đỉnh tối đa để không xảy ra hiện tượng cắt chân răng:

với


= 1364,43

= 50 (mm)


 re1 = 40 (mm) <




(mm)

= 77

 re2 = 76 (mm) <
Kết luận: không xảy ra hiện tượng chèn răng.
Mở rộng vấn đề:
Giả sử: m = 4,5; i12 = -3; sẽ xảy ra hiện tượng chèn răng vì khi đó:
= 44,81 (mm);
Nhưng:

= 31,5 (mm)  OK!

= 84,63 (mm);

= 85,5 (mm)  re2 >

 chèn răng.

Một trong những cách xử lý thông thường trong trường hợp này là giảm r e2 đến giá trị an
toàn, ví dụ: re2 = 84 (mm). Tuy nhiên khi giảm bán kính vòng đỉnh thì hệ số trùng khớp sẽ
giảm theo! Hợp lý nhất là không được giảm bán kính vòng đỉnh răng của BR lớn quá
nhiều, 84mm là hợp lý; bên cạnh đó phải tăng bán kính vòng đỉnh của BR nhỏ trong giới
hạn cho phép để tăng CR. Khi tăng bán kính vòng đỉnh của BR nhỏ luôn chú ý bảo đảm
điều kiện độ nhọn đầu răng:
Se  [Se] (= 0,25mm)
c) Hệ số tiếp xúc CR (số răng trung bình trong tiếp xúc, khi 1 cặp BR đang truyền động,
còn gọi là hệ số trùng khớp)
...
MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ SUNG CỦA CHƯƠNG TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
Giới thiệu cho sinh viên site http://www.machinedesign.com (presents general
information on gear drives, gear tooth forms, and gearboxes).
The site http://www.powertransmission.com (provides websites for manufacturers of gear
and gear drives).
I. BÀI TẬP VỀ BÁNH RĂNG PHẲNG
Bài 1: Hai trục song song với khoảng cách tâm A = 108mm được nối với nhau bằng 1
cặp bánh răng trụ tròn răng thẳng, tiêu chuẩn, ăn khớp đúng với mô đun m = 4,0mm; góc
áp lực = 20
o
, tỷ số truyền i
12
= -2.
a) Hãy xác định bán kính vòng lăn (r
1
, r
2
), vòng cơ sở (r
01
, r
02
), vòng chân răng (r
i1
, r
i2
)
và vòng đỉnh răng (r
e1
, r
e2
); và bước của răng trên vòng tròn lăn và vòng cơ sở (t và
t
o
); và số răng của của các bánh răng này (Z
1
, Z
2
).
b) Có xảy ra hiện tượng chèn răng hay không? Nếu có hãy đưa ra 1 cách xử lý.
c) Hãy xác định hệ số tiếp xúc (hệ số trùng khớp CR).
1
2
O
1
A
O
2
1
P
r
2
r
02
N
2
N
1
r
01
r
1
n
n
O
1
O
2
2
Bài giải mẫu:
a) O
1
N
1
= r
01
; O
2
N
2
= r
02
; O
1
P = r
1
; O
2
P = r
2
Ta có: r
1
+ 2r
2
= 108
r
01
= r
1
.cos = 36.cos20
o
= 33,84 (mm)
Bài tập truyền động bánh răng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập truyền động bánh răng - Người đăng: phamngocqui194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài tập truyền động bánh răng 9 10 225