Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập truyển động điện

Được đăng lên bởi vukhanh280193
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2205 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
Chương 1:
KHÁI NIỆM CHUNG
1.1 CẤU TRÚC HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
1.1.1 Định nghĩa hệ thống truyền động điện:
1.1.2 Cấu trúc hệ thống TĐĐ
1.3 PHẦN CƠ CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
* Sơ đồ tính toán phần cơ:
a) Quy đổi mô men cản và lực cản về trục động cơ
* Nếu tính theo hiệu suất hộp tốc độ đối với chuyển động quay:
P
M 
Ptr  c  lv lv M cqd .
i
i
M cqd 

Rút ra:

M lv  lv M lv

 i .
 i .i

Trong đó: i - hiệu suất của hộp tốc độ; i 

d
 lv

gọi là tỷ số truyền của hộp tốc

độ.
* Nếu chuyển động tịnh tiến thì lực quy đổi:
F
M cqd  lv
 .

Trong đó:
 = t. i hiệu suất bộ truyền lực.
t hiệu suất của tang trống
=

d
gọi là tỷ số quy đổi
vlv

b) Quy đổi mô men quán tính
J qd

d2
2
2
2
2
v2
 J d d  ( J1. 1  ...  J1. k )  J t . t  m
2
2
2
2
2
2

d2
d2 k
k2
t2
v2
J qd
 Jd
  Ji.
 Jt .  m
2
2
2
2
2
1

Chia cả hai vế cho

d2
ta có:
2
-1-

k

J qd  J D   (
1

Jk
J
m
)  2T  2
2
ik
iT 

Trong đó:
Jqđ - mômen quán tính quy đổi về trục động cơ.
đ - tốc độ góc trên trục động cơ.
Jđ - mômen quán tính của động cơ.
Jk - mômen quán tính của bánh răng thứ k.
m- khối lượng quán tính của tải trọng thứ
i

d
- tỉ số truyền tốc độ từ trục.
 lv

= /v - tỉ số quy đổi vận tốc của tải trọng.
Ví dụ: Lập sơ đồ tính toán cho phần cơ đơn khối của một cần trục có sơ đồ động học như
hình 1-6: bỏ qua trọng lượng dây cáp hãy quy đổi mô men cản MC và mô men quán tính Jt
về trục động cơ

Hình 1.6
Mô men phụ tải do tải trọng G gây ra tác động lên tróng tời sẽ là:

M CT  G
Trong đó

Dt 1
. , Nm
2 t

G – tải trọng vật nâng (N)
Dt đường kính trống tời (m)
t Hiệu suất của trống tời

Quy đổi MCT từ tốc độ CT về tốc độ  (dời điểm đặt của MCT từ trống tời về truc động cơ)
-2-

M C  M CT .

i

Với

1
, Nm
i.


CT

 hiệu suất của hộp giảm tốc
Cũng có thể xác định mô men cản MC bằng cách quy đổi lực trọng trường G của tải trọng
từ tốc độ thẳng V về tốc độ  của động cơ

M C  G.

1
i. /

(tích của hiệu suất hộp tốc độ và hiệu suất của trống tời)
Quy đổi mô men quán tính
- Mô men quán tính Jđ và bánh răng 1 (Jb1) không phải quy đổi vì hai phần từ này làm việc
với tốc độ 
- Mô men quán tính bánh răng 2 (Jb2) được quy đổi từ tốc độ CT về  như sau:

Tương tự mô men quán tính Jtt của trống tời được quy đổi thành :

Mô men quán tính của tải trọng G có khối lượng m và vận tốc V :

Mô men quán tính tổng của hệ:

Kết quả ta được sơ đồ tính toán đơn khối như hình 1.7

-3-

Hình 1.7
Bài 1:

Bài 2:

-4-

Bài tập 3: Quy...
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
Chương 1:
KHÁI NIỆM CHUNG
1.1 CẤU TRÚC HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
1.1.1 Định nghĩa hệ thống truyền động điện:
1.1.2 Cấu trúc hệ thống TĐĐ
1.3 PHẦN CƠ CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
* Sơ đồ tính toán phần cơ:
a) Quy đổi mô men cản và lực cản về trục động cơ
* Nếu tính theo hiệu suất hộp tốc độ đối với chuyển động quay:
Rút ra:
i
MM
M
i
lv
i
lvlv
cqd
..
Trong đó:
i
- hiệu suất của hộp tốc độ;
lv
d
i
gọi là tỷ số truyền của hộp tốc
độ.
* Nếu chuyển động tịnh tiến thì lực quy đổi:
.
lv
cqd
F
M
Trong đó:
=
t
.
i
hiệu suất bộ truyền lực.
t
hiệu suất của tang trống
=
lv
d
v
gọi là tỷ số quy đổi
b) Quy đổi mô men quán tính
2 2 2 2
2
2
1
1 1
( . ... . ) .
2 2 2 2 2 2
d d k t
qd d t
v
J J J J J m
2 2 2 2
2
1
. .
2 2 2 2 2
k
d d k t
qd d i t
v
J J J J m
Chia cả hai vế cho
2
2
d
ta có:
- 1 -
.
cqd
i
lvlv
i
c
tr
M
MP
P
Bài tập truyển động điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập truyển động điện - Người đăng: vukhanh280193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập truyển động điện 9 10 868