Ktl-icon-tai-lieu

bài tập ứng dụng kỹ thuật nguội

Được đăng lên bởi truc-nguyen-tan
Số trang: 195 trang   |   Lượt xem: 3606 lần   |   Lượt tải: 8 lần
http://www.ebook.edu.vn
286
Bμi tËp øng dông :
Ch¬ng I
1. h·y cho biªt nh÷ng kÝ hiÖu mÆt c¾t sau ®©y lμ cña vËt liÖu g×?
2. H·y cho biÕt nh÷ng kÝ hiÖu sau ®©y cã ý nghÜa g×?
40CrMnSi , W15CrV , CT
3
,
3. §äc kÝ hiÖu dung sai sau :
0,05
0,02
bài tập ứng dụng kỹ thuật nguội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập ứng dụng kỹ thuật nguội - Người đăng: truc-nguyen-tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
195 Vietnamese
bài tập ứng dụng kỹ thuật nguội 9 10 169