Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ứng dụng PLC S7-300

Được đăng lên bởi Tuấn Alves
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 6

Automation and Drives

Bài tập ứng dụng PLC S7-300
SIMATIC
S7SIMATIC
S7-300
300

6.1.

Introduction
CPUs
Highlights
Modules

ĐIỀU KHIỂN HAI ĐỘNG CƠ

6.2.

ĐIỀU KHIỂN HAI BỒN TRỘN HOÁ CHẤT

6.3.

ĐỘNG CƠ CHẠY THUẬN/NGHỊCH THEO CHU KỲ
3 LẦN HOẶC 5 LẦN

Design,
Installation
Communications
and HMI

6.4.

Configuring
Maintenance

6.5.

ĐIỀU KHIỂN MỘT TRONG TÁM ĐỘNG CƠ HOẠT
ĐỘNG
ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG BẰNG PLC

SIMATIC S7-300

A&D AS, 08/2004, Chart 1
© Siemens AG 2004 - Änderungen

Bài 6

Automation and Drives

Bài tập ứng dụng PLC S7-300
SIMATIC
S7SIMATIC
S7-300
300

Mô tả:

6.1.
Introduction
CPUs

Điều khiển
Highlights
2 động cơ
Modules
Design,
6.2.
Installation
Communications
and HMI
6.3.
Configuring

6.4.

Maintenance

6.5.

Yêu cầu: Động cơ 1 chạy 5s, sau đó động 2 chạy 5s
rồi dừng 3s, động cơ 2 lặp lại 5 lần như vậy, chu kỳ
làm việc của hai động cơ là 3 lần như vậy rồi hai
động cơ dừng hẳn. Muốn hai động cơ hoạt động lại
thì nhấn nút ON động cơ sẽ hoạt động lại từ đầu.
SIMATIC S7-300

A&D AS, 08/2004, Chart 2
© Siemens AG 2004 - Änderungen

Bài 6

Automation and Drives

Bài tập ứng dụng PLC S7-300
SIMATIC
S7SIMATIC
S7-300
300

Sơ đồ kết nối phần cứng:

6.1.
Introduction
CPUs

Điều khiển
Highlights
2 động cơ
Modules
Design,
6.2.
Installation
Communications
and HMI
6.3.
Configuring

6.4.

Maintenance

6.5.

SIMATIC S7-300

A&D AS, 08/2004, Chart 3
© Siemens AG 2004 - Änderungen

Bài 6

Automation and Drives

Bài tập ứng dụng PLC S7-300
SIMATIC
S7SIMATIC
S7-300
300

Bảng I/O:

6.1.
Introduction
CPUs

Điều khiển
Highlights
2 động cơ
Modules
Design,
6.2.
Installation
Communications
and HMI
6.3.
Configuring

6.4.

Maintenance

6.5.

SIMATIC S7-300

A&D AS, 08/2004, Chart 4
© Siemens AG 2004 - Änderungen

Bài 6

Automation and Drives

Bài tập ứng dụng PLC S7-300
SIMATIC
S7SIMATIC
S7-300
300

Lưu đồ chương trình:

6.1.
Introduction
CPUs

Điều khiển
Highlights
2 động cơ
Modules
Design,
6.2.
Installation
Communications
and HMI
6.3.
Configuring

6.4.

Maintenance

6.5.

SIMATIC S7-300

A&D AS, 08/2004, Chart 5
© Siemens AG 2004 - Änderungen

Bài 6

Automation and Drives

Bài tập ứng dụng PLC S7-300
SIMATIC
S7SIMATIC
S7-300
300

Mô tả:

6.1.
Introduction
CPUs

6.2.

Highlights

Điều khiển
Modules
2 bồn trộn
Design,
hóa chất
Installation

Communications
and HMI
6.3.
Configuring

6.4.

Maintenance

SIMATIC S7-300

A&D AS, 08/2004, Chart 6
© Siemens AG 2004 - Änderungen

Bài 6

Automation and Drives

Bài tập ứng dụng PLC S7-300
SIMATIC
S7SIMATIC
S7-300
3...
Automation and Drives
SIMATIC S7-300
Introduction
CPUs
Modules
Design,
Installation
Communications
and HMI
Conguring
SIMATIC S7-300
A&D AS, 08/2004, Chart 1
© Siemens AG 2004 - Änderungen
vorbehalten
Maintenance
Highlights
Bài 6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
ĐIỀU KHIỂN HAI BỒN TRỘN HOÁ CHẤT
ĐỘNG CƠ CHẠY THUẬN/NGHỊCH THEO CHU KỲ
3 LẦN HOẶC 5 LẦN
ĐIỀU KHIỂN MỘT TRONG TÁM ĐỘNG CƠ HOẠT
ĐỘNG
ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG BẰNG PLC
ĐIỀU KHIỂN HAI ĐỘNG
SIMATIC S7-
300
Bài tập ứng dụng PLC S7-300
Bài tập ứng dụng PLC S7-300 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ứng dụng PLC S7-300 - Người đăng: Tuấn Alves
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài tập ứng dụng PLC S7-300 9 10 579