Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ứng dụng PLC

Được đăng lên bởi quochungktb
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 4890 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Bài tập PLC
Bài 1: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHUÔNG BÁO GIỜ
I.Yêu cầu:
Thiết kế hệ thống chuông báo giờ như sau:
- Tiết 1: 7h00 xuất 1 hồi dài
7h50 xuất 2 hồi ngắn
- Tiết 2: 8h00 xuất 1 hồi dài
8h50 xuất 2 hồi ngắn
- Tiết 3: 9h00 xuất 1 hồi dài
9h50 xuất 2 hồi ngắn
- Tiết 4: 10h00 xuất 1 hồi dài
10h50 xuất 2 hồi ngắn
- Tiết 5: 11h00 xuất 1 hồi dài
11h50 xuất 3 hồi ngắn
- Tiết 6: 12h00 xuất 1 hồi dài
12h50 xuất 2 hồi ngắn
- Tiết 7: 13h00 xuất 1 hồi dài
13h50 xuất 2 hồi ngắn
- Tiết 8: 14h00 xuất 1 hồi dài
14h50 xuất 2 hồi ngắn
- Tiết 9: 15h00 xuất 1 hồi dài
15h50 xuất 2 hồi ngắn
- Tiết 10: 16h00 xuất 1 hồi dài
16h50 xuất 2 hồi ngắn
Đúng 7h00 sáng hôm sau chuông lại reo lại
II. Bảng phân công đầu vào, đầu ra:
Đầu vào
I0.0
Start
I0.1
Stop

Q0.0
Q0.1
Q0.2

Đầu ra
Chuông
Đèn Start
Đèn Stop

Ta có 1 ngày = 24 giờ =86400 giây=144 x 600 giây
Để tạo chu kỳ này ta dùng bộ Timer T37 với giá trị đặt trước là 600 giây và một
bộ đếm lên C30 với giá trị đặt trước là 144
III. Lưu đồ thuật toán:

phudetective@gmail.com

Trang - 1 -

Bài tập PLC

Bắt đầu 7h00
T37 và C30 bắt đầu đếm và
chuông reo 1 hồi dài 5 giây
C30=5 reo 2 hồi ngắn
C30=6 reo 1 hồi dài
C30=11 reo 2 hồi ngắn
C30=12 reo 1 hồi dài
C30=17 reo 2 hồi ngắn
C30=18 reo 1 hồi dài
C30=23 reo 2 hồi ngắn

MEND

C30=24 reo 1 hồi dài
C30=29 reo 3 hồi dài

C30=144 tự reset và
bắt đầu đếm lại

C30=30 reo 1 hồi dài

C30=59 reo 3 hồi dài

C30=35 reo 2 hồi ngắn

C30=54 reo 1 hồi dài

C30=36 reo 1 hồi dài

C30=53 reo 2 hồi ngắn

C30=41 reo 2 hồi ngắn

C30=48 reo 1 hồi dài

C30=42 reo 1 hồi dài

C30=47 reo 2 hồi ngắn

phudetective@gmail.com

Trang - 2 -

Bài tập PLC
IV. Chương trình:
Dạng LADDER:

phudetective@gmail.com

Trang - 3 -

Bài tập PLC

phudetective@gmail.com

Trang - 4 -

Bài tập PLC

phudetective@gmail.com

Trang - 5 -

Bài tập PLC

Dạng STL:
Network 1 // KHOI DONG
LD I0.0
S
M0.0, 1
R M0.1, 1
Network 2 // DEN START SANG
LD M0.0
=
Q0.1
Network 3 // DUNG
LD I0.1
S
M0.1, 1
R M0.0, 1
Network 4
LD M0.1
=
Q0.2
Network 5 // TAO BO DEM THOI GIAN 600S
LD M0.0
AN T37
TON T37, 6000
Network 6 // QUA TRINH LAP LAI SAU MOT NGAY DEM
LD T37
LD C30
CTU C30, 144
Network 7 // CHUONG REO MOT HOI DAI 5S
LDW= C30, 0
OW= C30, 6
phudetective@gmail.com

Trang - 6 -

Bài tập PLC
OW= C30, 12
OW= C30, 18
OW= C30, 24
OW= C30, 30
OW= C30, 36
OW= C30, 42
OW= C30, 48
OW= C30, 54
AW<= T37, 50
=
M0.2
Network 8 // CHUONG REO HAI HOI NGAN, MOI HOI 3S
LDW= C30, 5
OW= C30, 11
OW= C30, 17
OW= C30, 23
OW= C30, 35
OW= C30, 41
OW= C30, 47
OW= C30, 53
LDW<= T37,...
Bài tập PLC
Bài 1: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHUÔNG BÁO GIỜ
I.Yêu cầu:
Thiết kế hệ thống chuông báo giờ như sau:
- Tiết 1: 7h00 xuất 1 hồi dài
7h50 xuất 2 hồi ngắn
- Tiết 2: 8h00 xuất 1 hồi dài
8h50 xuất 2 hồi ngắn
- Tiết 3: 9h00 xuất 1 hồi dài
9h50 xuất 2 hồi ngắn
- Tiết 4: 10h00 xuất 1 hồi dài
10h50 xuất 2 hồi ngắn
- Tiết 5: 11h00 xuất 1 hồi dài
11h50 xuất 3 hồi ngắn
- Tiết 6: 12h00 xuất 1 hồi dài
12h50 xuất 2 hồi ngắn
- Tiết 7: 13h00 xuất 1 hồi dài
13h50 xuất 2 hồi ngắn
- Tiết 8: 14h00 xuất 1 hồi dài
14h50 xuất 2 hồi ngắn
- Tiết 9: 15h00 xuất 1 hồi dài
15h50 xuất 2 hồi ngắn
- Tiết 10: 16h00 xuất 1 hồi dài
16h50 xuất 2 hồi ngắn
Đúng 7h00 sáng hôm sau chuông lại reo lại
II. Bảng phân công đầu vào, đầu ra:
Đầu vào Đầu ra
I0.0 Start Q0.0 Chuông
I0.1 Stop Q0.1 Đèn Start
Q0.2 Đèn Stop
Ta có 1 ngày = 24 giờ =86400 giây=144 x 600 giây
Để tạo chu kỳ này ta dùng bộ Timer T37 với giá trị đặt trước là 600 giây và một
bộ đếm lên C30 với giá trị đặt trước là 144
III. Lưu đồ thuật toán:
phudetective@gmail.com Trang - 1 -
Bài tập ứng dụng PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ứng dụng PLC - Người đăng: quochungktb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Bài tập ứng dụng PLC 9 10 9