Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập và Nhiệm vụ về nhà môn Dụng cụ cắt 1

Được đăng lên bởi Trần Trọng Trưởng
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Tài liệu “Bài tập và Nhiệm vụ về nhà” cùng với Bài giảng “Dụng cụ cắt 1” (04
tín chỉ) được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy của
giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên. Quan trọng
hơn, tài liệu này sẽ trợ giúp và thúc đẩy sinh viên chuyên ngành Chế tạo máy có thể
biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, giúp sinh viên nắm bắt kiến thức cốt
lõi của Học phần, tạo sự chủ động và rèn luyện kĩ năng thực tế và sáng tạo thông qua
quá trình tự học cho sinh viên.
Tài liệu gồm các bài tập và nhiệm vụ về nhà (BT - NV) mà sinh viên đăng kí
học phần “Dụng cụ cắt 1” phải hoàn thành theo từng tín chỉ và trước khi thi kết thúc
học phần. Sau khi hoàn thành ít nhất 60 BT – NV/ tín chỉ, sinh viên sẽ được đánh giá
và được nhận 01 điểm thành phần. Bên cạnh đó, để có kết quả cao khi thi kết thúc và
điểm tổng kết Học phần cao, sinh viên cần phải hoàn thành toàn bộ các BT-NV được
giao.
Các dạng BT – NV trong tài liệu này gồm một số dạng thức sau:
1) Vẽ và định nghĩa thông số hình học của dụng cụ cắt và quá trình gia công
2)
3)
4)
5)

bằng cắt;
Chứng minh một số công thức đã trình bày trong bài giảng Dụng cụ cắt 1;
Đọc lý thuyết và khảo sát các hiện tượng thực tế của quá trình cắt gọt;
Nêu nhận xét, đề xuất bước đầu có tính sáng tạo và khác với cách trình bày
trong bài giảng Dụng cụ cắt 1.
Tìm, phát hiện ra mối liên kết giữa các thông số dụng cụ cắt, thông số quá
trình cắt và kết quả cuối cùng của quá trình cắt thông qua việc đọc, hiểu kĩ
sự liên kết giữa các mục, chương trong bài giảng với nhau và hiểu mối liên
kết chặt chẽ giữa nội dung trình bày trong bài giảng với các sách khoa học công nghệ, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo khác.

Mặc dù soạn giả đã có nhiều cố gắng nhưng do tài liệu được biên soạn lần đầu,
với trình độ chuyên môn và thời gian hạn chế, nên tài liệu này khó tránh khỏi thiếu sót.
Mọi ý kiến phê bình, phản biện tài liệu này xin gửi đến soạn giả theo địa chỉ:
caothanhlong@tnut.edu.vn. Xin trân trọng cảm ơn./.
Thái Nguyên, tháng 02 năm 2014
Người biên soạn
GVC. Cao Thanh Long
1

CAS. (AIT, Thái Lan - 2005), Thạc sĩ Kỹ thuật (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội –
1997), Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy (Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học
Thái Nguyên - 1985).

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: THÔNG SỐ HÌNH HỌC DỤNG CỤ CẮT VÀ LỚP CẮT
MỤC TIÊU
Quá trình hoàn thành các bài tập và nhiệm vụ Chương1 sẽ giúp sinh viên:
1 - Đọc - hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn các vấn đề lý thuyết cơ bản về các khái niệm, đ...
LỜI NÓI ĐẦU
Tài liệu “Bài tập Nhiệm vụ về nhà” cùng với Bài giảng “Dụng cụ cắt 1” (04
tín chỉ) được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy của
giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên. Quan trọng
hơn, tài liệu này s trợ giúp và thúc đẩy sinh viên chuyên ngành Chế tạo máy thể
biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, giúp sinh viên nắm bắt kiến thức cốt
lõi của Học phần, tạo sự chủ động và rèn luyện kĩ năng thực tếsáng tạo thông qua
quá trình tự học cho sinh viên.
Tài liệu gồm các bài tập nhiệm v về nhà (BT - NV) sinh viên đăng
học phần Dụng c cắt 1” phải hoàn thành theo từng n chỉ trước khi thi kết thúc
học phần. Sau khi hoàn thành ít nhất 60 BTNV/ tín chỉ, sinh viên sẽ được đánh giá
được nhận 01 điểm thành phần. Bên cạnh đó, để kết quả cao khi thi kết thúc và
điểm tổng kết Học phần cao, sinh viên cần phải hoàn thành toàn bộ các BT-NV được
giao.
Các dạng BT – NV trong tài liệu này gồm một số dạng thức sau:
1) Vẽ định nghĩa thông số hình học của dụng cụ cắt quá trình gia công
bằng cắt;
2) Chứng minh một số công thức đã trình bày trong bài giảng Dụng cụ cắt 1;
3) Đọc lý thuyết và khảo sát các hiện tượng thực tế của quá trình cắt gọt;
4) Nêu nhận xét, đề xuất ớc đầu có tính sáng tạo khác với cách trình bày
trong bài giảng Dụng cụ cắt 1.
5) Tìm, phát hiện ra mối liên kết giữa các thông s dụng c cắt, thông s q
trình cắt kết quả cuối cùng của quá trình cắt thông qua việc đọc, hiểu
sự liên kết giữa các mục, chương trong bài giảng với nhau và hiểu mối liên
kết chặt chgiữa nội dung trình bày trong i giảng với các ch khoa học -
công nghệ, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo khác.
Mặc soạn giả đã nhiều c gắng nhưng do tài liệu được biên soạn lần đầu,
với trình độ chuyên môn và thời gian hạn chế, nên tài liệu này khó tránh khỏi thiếu sót.
Mọi ý kiến phê bình, phản biện tài liệu này xin gửi đến soạn giả theo địa chỉ:
caothanhlong@tnut.edu.vn. Xin trân trọng cảm ơn./.
Thái Nguyên, tháng 02 năm 2014
Người biên soạn
GVC. Cao Thanh Long
1
Bài tập và Nhiệm vụ về nhà môn Dụng cụ cắt 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập và Nhiệm vụ về nhà môn Dụng cụ cắt 1 - Người đăng: Trần Trọng Trưởng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài tập và Nhiệm vụ về nhà môn Dụng cụ cắt 1 9 10 716