Ktl-icon-tai-lieu

bài tập windows

Được đăng lên bởi tigerkiss1511
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập tổng hợp Windows
Phần 1:Trong ổ đĩa Z: tạo các Shortcut cho các đối tượng sau:
1. Tạo shortcut cho tập tin, thư mục bất kỳ khi biết vị trí của các đối tượng
đó.




Tạo Shortcut cho ổ đĩa C, Z.
Tạo tập tin BaiTap.rtf trong ổ đĩa Z: Tạo Shortcut cho tập tin này.
Trong ổ đĩa Z: tạo thư mục BaiThi. Tạo Shortcut cho thư mục này.

2. Tạo Shortcut cho website


Tạo shortcut cho websites 



Tạo shortcut cho websites 

Sau khi tạo Shortcut hãy truy cập vào các website trên và lưu lại trang web vào ổ
đĩa Z:
3. Tạo shortcut cho các biểu tượng icon trên màn hình nền Desktop





My Computer
Library
Recycle Bin
My Network Space

Lưu ý: Nếu các đối tượng trên không có sẵn trên màn hình nền Desktop thì thí sinh
phải thiết lập để các icon trên hiển thị trên màn hình nền Desktop
4. Tạo shortcut cho các chương trình ứng dụng
MS Word, Excel, Access, PowerPoint
Calculator, NotePad, WordPad, Paint
5. Tạo shortcut cho các hộp thoại và các cửa sổ




Mouse Properties
KeyBoard Properties
Tạo shortcut cho cửa số tùy chính màn hình nền Personalization

6. Tạo Shortcut cho Control Panel

Bài tập tổng hợp Windows

Page 1

Phần 2. Tạo cây thư mục và tìm kiếm
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Trong thư mục gốc (ổ đĩa Z:\), tạo thư mục con THI CCAB.
Tạo 2 thư mục con nằm trong THI CCAB có tên lần lượt là CCA, CCB.
Trong CCA, tạo tiếp các thư mục WINDOWS, WORD, EXCEL, POWERPOINT.
Giả sử yêu cầu quản lý thông tin trong một máy tính A có nhiều người sử dụng chung như
sau. Dữ liệu cần lưu trữ có 4 loại dữ liệu chính: các tập tin thuộc loại Hình Ảnh, các tập tin
thuộc loại Âm nhạc, các tập tin thuộc loại Phim Ảnh, các tập tin thuộc loại Văn Bản. Máy
tính A có 3 người sử dụng chung là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B và Nguyễn Văn C.
Trên ổ đĩa Z:\, hãy tạo 1 thư mục tên DU LIEU CUA TOI. Giả sử máy tính bạn lưu trữ 5
loại tập tin có phần mở rộng : .doc, .xls, .ppt, .bmp, .txt. Trên thư mục DU LIEU CUA TOI
đã tạo ở câu 1, hãy tạo các thư mục mang tên 5 chương trình ứng dụng tương ứng. Ở mỗi
thư mục vừa tạo, hãy tạo 1 tập tin do phần mềm đó tạo ra với tên là TAM, ví dụ : tam.doc,
tam.txt, …
Tìm 2 tập tin bất kỳ trên máy tính có kích thước không lớn hơn 50KB và có phần mở rộng
là .log, chép 2 tập tin đó vào thư mục gốc đĩa Z:
Tìm trong máy tính các tập tin có tên bắt đầu bằng t và kết thúc bằng r, có phần mở rộng là
.chm và sao chép 2 tập tin bất kỳ vào ổ đĩa Z :
Tìm các tập tin có chứa cụm từ "extension" trong phần nội dung và kích thư...
bài tập windows - Người đăng: tigerkiss1511
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập windows 9 10 329